Oordeel Kifid: consument mocht niet gerechtvaardigd vertrouwen op juistheid offerte

Consument mocht er niet gerechtvaardigd op vetrouwen dat door Aegon verzonden offerte voor ingang OP correct was; geen rekening gehouden met verevening

Casus

Consument heeft via zijn werkgever tot april 2000 pensioen opgebouwd bij Aegon. Tijdens de pensioenopbouw was hij gehuwd. In 2008 is hij gescheiden. Aegon ontving mei 2009 een brief van de ex-partner van de consument waarin zij over de scheiding informeerde en aanspraak maakte op verevening van het pensioen. Aegon informeert de consument in oktober 2010 over het vereveningsverzoek en over de gevolgen daarvan voor zijn aanspraken. November 2010 stuurt consument – na eerst telefonisch contact – een brief aan Aegon waarin hij stelt dat mondeling de afspraak met zijn ex-partner was gemaakt dat zij af zou zien van pensioenaanspraken. Hij schrijft: “U heeft mij laten weten dat mijn ex-partner dit aan u kenbaar moet maken en dat u dan pas tot verwerking kan overgaan. Heb haar hiervan op de hoogte gebracht en zij zal contact met u opnemen.”

Maart 2022 ontvangt consument een offerte voor ingang van zijn OP ter hoogte van 13.831,-- bruto per jaar. Hij gaat akkoord. April 2022 informeert Aegon hem dat de offerte onjuist was omdat een deel van het OP aan zijn ex moet worden uitgekeerd (verlaging OP met 6.915,-- bruto per jaar). Consument stelt dat Aegon gebonden is aan eerste offerte en dient een klacht in bij Kifid. Klacht wordt in eerste aanleg afgewezen (2023-0708). Commissie van Beroep (CvB) bevestigt de beslissing.

Vraag of consument gerechtvaardigd mocht vertrouwen op eerste offerte dient te worden beoordeeld aan de hand van art. 3:33 en 3:35 BW. Voorop staat dat consument uit de brief van oktober 2010 had kunnen afleiden dat zijn ex-partner aan Aegon het echtscheidingsconvenant en het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen’ had toegezonden. Haar verzoek week daarmee af van de volgens de consument tussen hen geldende afspraak. Hij wist met de brief ook dat Aegon haar verzoek had verwerkt. De brief die de consument daarop aan Aegon zond bevatte niet een op een rechtsgevolg gerichte uiting maar slechts een mededeling dat de consument aan zijn ex-partner had laten weten dat Aegon pas tot verwerking over zou gaan, nadat zij de afspraak aan Aegon kenbaar had gemaakt en dat zij contact op zou nemen met de uitvoerder.

Consument heeft niet bij Aegon nagegaan of zijn ex-partner dit daadwerkelijk gedaan heeft. Lag wel op zijn weg. Gezien zijn brief wist hij dat actie van ex-partner nodig was om de volgens hem juiste pensioenaanspraak geregistreerd te krijgen. Ook uitblijven van reactie pensioenuitvoerder had aanleiding moeten zijn om contact op te nemen. Logischerwijs zou een daadwerkelijk verwerkte wijziging in de pensioenaanspraak per brief aan de consument worden bevestigd.

Jaarlijks toegezonden UPO’s maken niet anders. UPO is slechts een administratieve handeling en geen rechtshandeling; daaruit vloeien geen rechten of verplichtingen voort. Die vloeiend voort uit het pensioenreglement. Uit toelichting UPO 2012 volgt duidelijk dat als bevestigd is dat het pensioen zal worden verevend, de pensioenaanspraak van de ex-partner in mindering wordt gebracht. Aan consument kan worden toegegeven dat latere UPO’s minder duidelijk zijn. Deze UPO’s moeten echter worden beschouwd in het licht van hiervoor geschetste context. Consument had er aldus niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat het in eerste offerte vermelde jaarlijkse pensioenbedrag juist was.

Voor zover hij betoogt dat Aegon zorgplicht heeft geschonden door niet te reageren op zijn brief van november 2010, geldt het volgende. Aangenomen kan worden dat een reactie van Aegon op deze brief had kunnen voorkomen dat bij consument verkeerde veronderstelling was ontstaan. Achteraf bezien en uit oogpunt klantvriendelijkheid was dat beter geweest. Het uitblijven van een reactie levert echter geen juridisch verwijtbaar handelen op. Geen schending zorgplicht.

Vragen?

Heb je vragen over pensioenrecht? Neem dan contact op met Jim Kaldenberg via kaldenberg@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 76.

Nieuwsbrief 'Pensioenrechtspraak'

Elke maand brengt Jim de nieuwsbrief 'Pensioenrechtspraak' uit op LinkedIn, waarin hij de meest recent gepubliceerde uitspraken van het pensioenrecht onder de loep neemt, speciaal voor de pensioen- en arbeidsrechtprofessional. Geïnteresseerd? Meld je dan hier aan: Abonneren op Linkedin nieuwsbrief

Gepubliceerd op: 17 juni 2024 in Pensioenrecht
Vragen?
Neem contact op met Jim (J.) Kaldenberg
Pensioencommunicatie |Delissen Martens
Delen: