Uitspraak rechtbank: Milieu Service Nederland onder cao Beroepsgoederenvervoer ondanks eigen vervoersclaim

Milieu Service Nederland valt onder werkingssfeer cao Beroepsgoederenvervoer; dat zou gaan om 'eigen vervoer' is - voor zover al juist - niet relevant

Casus

Milieu Service Nederland (MSN) houdt zich bezig met verzamelen van zakelijk en kantoorafval, geeft daarover advies en levert facilitaire diensten op gebied van afvalbeheer. Zij vervoert het afval (deels) zelf naar overslaglocaties of een afvalverwerkingsbedrijf. Zij heeft 170 werknemers, waarvan 55 chauffeurs. Het wagenpark heeft 50 voertuigen en er is één vergunning krachten de Wet Wegvervoer Goederen (WWG). In de algemene voorwaarden staat onder meer dat prijzen jaarlijks worden aangepast aan kostenontwikkeling van binnenlands vervoer en recht wordt voorbehouden om prijzen te wijzigen als gevolg van onder meer stijging van brandstofkosten. Tevens is bepaald dat afvalstoffen na ontvangst worden beschouwd als afvalstoffen waarvan opdrachtgever afstand heeft gedaan.

Vraag is of MSN onder cao beroepsgoederenvervoer valt. Onder werkingssfeer vallen ondernemingen die vergunningplichtig vervoer krachtens WWG verrichten en/of die (kor gezegd) tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten over de weg, anders dan van personen. FNV vordert dat MSN cao met terugwerkende kracht (5 jaar) moet naleven gedurende avv-perioden, alsook schadevergoeding van 25.000.

Oordeel rechter

Ktr. wijst vorderingen FNV toe en die van MSN af. FNV heeft voldoende belang ondanks bereidverklaring MSN cao toe te passen. Belangen werknemers zijn beter beschermd wanneer de (algemeen verbindend verklaarde) cao op basis van werkingssfeer van toepassing is dan op basis van vaststellingsovereenkomst tussen FNV en MSN. Weliswaar heeft MSN over aantal jaren nabetaling gedaan, maar niet vast komen te staan dat daarmee volledig aan cao is voldaan over gevorderde periodes.

Uitleg op basis van cao norm. MSN stelt slechts ‘eigen vervoer’ te verrichten. Zowel containers die zij ophaalt als het afval dat zij vervoert, is eigendom van MSN en vervoert MSN voor eigen rekening aldus MSN.

Ktr oordeelt dat artikel 2 cao een en/of bepaling is, zodat wanneer vast komt te staan dat MSN valt onder de beschrijving voor of na ‘of’, zij onder hoofdregel valt. In zoverre is verweer dat goederenvervoer als eigen vervoer moet worden gezien, niet relevant. Cao maakt geen onderscheid tussen beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer.

MSN verricht (over de weg) vervoer anders dan van personen, aangezien zij containers en afval transporteert. Voldoende staat vast dat zij dat tegen vergoeding doet. FNV heeft voorbeeldofferte overgelegd. Aanbieding is mede gebaseerd op locatie van het bedrijf dat gebruik wil maken van diensten MSN. Daaruit blijkt dat locatie een factor is voor de prijs, waaruit volgt dat vervoer in prijs is verdisconteerd. Bepalingen in algemene voorwaarden zijn ook sterke aanwijzing dat in de prijs die MSN berekent aan haar klanten transportkosten zijn verwerkt.

Dat dat anders zou zijn, is moeilijk voorstelbaar. Corebusiness van MSN is ophalen (en (laten) verwerken) van afval. Op welke manier en met welke reden het afvoeren van het afval, en dus het transport ervan, daar tussenuit zou vallen en niet voor rekening van de klant zou komen, heeft MSN verder niet uitgelegd. Dat MSN aan klanten geen separate vergoeding in rekening brengt voor vervoer, is voor werkingssfeer cao niet noodzakelijk. Ook indien vergoeding verdisconteerd is is sprake van vervoer tegen vergoeding en niet eigen vervoer (verwijzing naar ECLI:NL:GHSHE:2023:3081).

Dat klant afstand doet van afvalstoffen is niet relevant. Maakt niet dat MSN eigen vervoer verricht, nog los van conclusie dat dat geen onderscheidend criterium is. Logisch dat zo wordt afgesproken, MSN wil zo voorkomen dat klant afvalstoffen terug kan vragen.

Evenmin wordt MSN gevolgd in haar stelling dat de transportkosten onderdeel zijn van de huurovereenkomst (van de container) en het vervoer ervan slechts van ondersteunende aard is. Niet de verhuur van een verzamelmiddel maar het ophalen en afvoeren van het afval (eventueel met behulp van een gehuurd inzamelmiddel) vormt de kern van de activiteiten van MSN. Bovendien heeft MSN een en ander ook cijfermatig niet toegelicht, door bijvoorbeeld, gestaafd met jaarcijfers, inzicht te geven in de verhouding tussen de kosten dan wel opbrengsten van de verhuur van de inzamelmiddelen ten opzichte van de kosten voor het vervoer en de verwerking van het ingezamelde afval.

Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat het Pensioenfonds Vervoer in maart 2013 heeft laten weten dat MSN niet onder de verplichtstelling viel en SPNG in april 2018 juist heeft vastgesteld dat MSN wel onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel viel. Hoewel voorstelbaar is dat dit verwarring kan opleveren bij MSN, kunnen deze omstandigheden op zichzelf er niet toe leiden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de vordering van FNV toe te kennen ook over de periode vóór 25 mei 2022.

Door FNV gevorderde schadevergoeding van 25.000 wordt toegewezen. Verweer van MSN dat niet onder werkingssfeer valt is ongegrond. Vordering is niet cijfermatig betwist. In reconventie vordert MSN schadevergoeding van EUR 100.000, kort gezegd omdat FNV niet op redelijke gronden heeft gesommeerd. Ktr oordeelt dat FNV terecht heeft aangevoerd dat slechts sprake is van een verzoek dat niet op redelijke grond is gedaan, als FNV misbruik zou maken van haar bevoegdheid. Dat is niet aan de orde.

Vragen?

Heb je vragen over de werkingssfeerbepaling? Neem dan contact op met Jim Kaldenberg via kaldenberg@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 76.

Nieuwsbrief 'Pensioenrechtspraak'

Elke maand brengt Jim de nieuwsbrief 'Pensioenrechtspraak' uit op LinkedIn, waarin hij de meest recent gepubliceerde uitspraken van het pensioenrecht onder de loep neemt, speciaal voor de pensioen- en arbeidsrechtprofessional. Geïnteresseerd? Meld je dan hier aan: Abonneren op Linkedin nieuwsbrief

Gepubliceerd op: 3 juni 2024 in Pensioenrecht
Vragen?
Neem contact op met Jim (J.) Kaldenberg
Milieu Service Nederland
Delen: