Algemene voorwaarden

Cursisten zijn erg tevreden over de DM Academy en geven een:
8,6
rating 8,6
717 beoordelingen

ALGEMENE VOORWAARDEN DM ACADEMY | JURIDISCH ONDERWIJS

AFDELING I - ALGEMEEN

De in afdeling I vermelde bepalingen zijn van toepassing indien DM Academy met de Contractspartij een Overeenkomst is aangegaan.

1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van DM Academy.
 • Contractspartij: Cursist of Docent.
 • Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het volgen van en opleiding/cursus met DM Academy is aangegaan.
 • DM: Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Den Haag.
 • DM Academy: Dm Academy B.V., het opleidingsinstituut van DM.
 • Docent: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het organiseren van een opleiding/cursus met DM Academy is aangegaan, waarbij DM Academy als opdrachtgever te gelden heeft.
 • Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een opleiding/cursus dan wel de overeenkomst tot het volgen van de opleiding/cursus in de meest ruime zin.
 • Partijen: DM Academy en Contractspartij gezamenlijk.

2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Partijen waarop het deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenstemmen.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

3. Offertes 

De aanbiedingen en offertes van DM Academy zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Cursusprijzen / Vergoedingen

Alle prijzen van DM Academy zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Betaling

 1. Betalingen van facturen van DM Academy dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door DM Academy aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 2. De Cursist is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan DM Academy verder toekomende rechten, is DM Academy alsdan bevoegd een rente over het achterstallige bedrag te heffen gelijk aan de van toepassing zijnde wettelijke rente, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.
 3. De Docent is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele niet verschijnen op de cursus, tenzij de Docent dertig dagen voor de cursusdatum de Overeenkomst op redelijke grond heeft geannuleerd.
 4. Indien (i) de Contractspartij surseance van betaling aanvraagt, (ii) de Contractspartij surseance van betaling wordt verleend, (iii) het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd, (iv) de Contractspartij in staat van faillissement is verklaard, en / of (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd, zijn de vorderingen van DM Academy op de Contractspartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. DM Academy zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. DM Academy verricht een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de opleiding/cursus en bewaakt de kwaliteit.
 3. De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DM Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan DM Academy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DM Academy zijn verstrekt, heeft DM Academy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij DM Academy gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen.
 4. DM Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DM Academy is uitgegaan van door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DM kenbaar behoorde te zijn.

7. Overmacht

 1. Ingeval van een tekortkoming in de uitvoering van de Overrenkomst door DM Academy als gevolg van overmacht, zal DM Academy de Contractspartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 2. Ingeval van overmacht is DM Academy gerechtigd (i) de uitvoering van de Overeenkomst gedurende de overmacht op te schorten, of (ii) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8. Opschorting/Ontbinding

 1. DM Academy is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per fax, te ontbinden of op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van DM Academy om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien (i) de Contractspartij tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, (ii) na het sluiten van de Overeenkomst aan DM Academy omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, (iii) de Contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surseance van betaling wordt verleend, (iv) het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd dan wel de Contractspartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel (v) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd.
 2. Indien DM Academy op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van DM Academy op de Contractspartij direct opeisbaar.
 3. De Contractspartij is bij niet (tijdige) nakoming steeds verplicht aan DM Academy alle door haar geleden schade en in redelijkheid door haar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. DM Academy behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
 2. Cursist heeft het recht de door DM Academy aan Cursist geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Cursist uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door DM Academy ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits de Cursist heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door DM Academy verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door de Cursist zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DM Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.
 3. Het is Contractspartij niet toegestaan enige in of op de door DM Academy aan Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door DM Academy ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van DM Academy of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 4. DM Academy is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan DM Academy, onverminderd het recht van DM Academy op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
 6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

10. Geheimhouding

 1. De Contractspartij is verplicht zowel gedurende als na het einde van de Overeenkomst de vertrouwelijke informatie die hem ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de Contractspartij ter beschikking is gesteld.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan (i) alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie over DM Academy en/of DM die als zodanig is
 3. aangeduid en/of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk is en (ii) alle product-, marketing-, klant- en/of bedrijfsgegevens van DM Academy en/of DM die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de Contractspartij weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn.
 4. De verplichtingen zoals beschreven in dit artikel gelden niet ten aanzien van informatie (i) die op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was, (ii) die na verstrekking gepubliceerd wordt of op andere wijze openbaar wordt gemaakt tenzij een dergelijke publicatie onrechtmatig is ten aanzien van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, (iii) die voor het moment van verstrekking reeds rechtmatig in het bezit was van de Contractspartij, of (iv) die na verstrekking van een derde is verkregen, die deze informatie rechtmatig heeft verkregen zonder inbreuk te maken op een verplichting jegens DM Academy.
 5. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan DM Academy, onverminderd het recht van DM Academy op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

11. Aansprakelijkheid

 1. DM Academy aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Contractspartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van DM Academy wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DM Academy beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 4. DM Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DM Academy of zijn ondergeschikten

12. Privacy

 1. Alle gegevens die Contractspartij verstrekt teneinde zich bij DM Academy in te schrijven voor het volgen, dan wel geven van een opleiding/cursus worden ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door DM Academy in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie verband houdende met het volgen, dan wel geven van een opleiding/cursus bij DM Academy.
 2. Door het ondertekenen van de Overeenkomst geeft de Contractspartij DM Academy toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel.

13. Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14. Bevoegde rechter 

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

AFDELING II – ORGANISATIE VAN EEN OPLEIDING/CURSUS

De in de afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien DM Academy met de Docent een overeenkomst tot het organiseren van een opleiding/cursus is aangegaan.

15. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand zodra DM Academy een door de Docent uitgebrachte aanbieding dan wel offerte in zijn geheel schriftelijk heeft aanvaard.

16. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Docent zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst aanvangen met voorbereidende werkzaamheden ter zake van de door hem te geven opleiding/cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Docent is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van DM Academy de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
 3. De door DM Academy opgegeven termijn voor uitvoering van de Overeenkomst (datum cursus/opleiding) geldt als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17. Wijzigingen in de Overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst van welke aard ook, dienen schriftelijk door DM Academy aanvaard te worden.
 2. Indien blijkt dat uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van gedragingen van de Docent niet kan leiden tot het door DM Academy beoogde resultaat, dan zal DM Academy met de Docent in overleg treden over het vervolg. DM Academy behoudt in dat geval aanspraak op nakoming van de Overeenkomst, dan wel vergoeding van de door haar gelden schade, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18. Vergoedingen 

Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen.

AFDELING III – VOLGEN VAN EEN OPLEIDING/CURSUS

De in de afdeling III vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling I) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing indien DM Academy met de Cursist een overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus is aangegaan.

19. Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 20 heeft aangemeld.

20. Aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een opleiding/cursus dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan DM Academy te verstrekken via de website van DM Academy.
 2. DM Academy kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring, dan wel specialisatiegraad van de Cursist.
 3. DM Academy is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een opleiding/cursus, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan DM betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de Cursist tot een opleiding/cursus wordt door DM Academy schriftelijk bevestigd.

21. Betaling 

Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 5 lid 2, is DM Academy onder andere gerechtigd af te zien van de toezending van het (cursus)materiaal, van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat, dan wel, van het toekennen van opleidingspunten.

22. Annulering door Cursist

 1. Annulering van de opleiding/cursus door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.
 2. Annulering door de Cursist is zonder kosten mogelijk tot twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus. Bij annulering later dan twee weken voor aanvang van de opleiding/cursus is de Cursist de gehele cursusprijs verschuldigd.
 3. De Cursist kan een vervanger aan de opleiding/cursus laten deelnemen, mits dit van te voren schriftelijk bij DM Academy is gemeld en mits de vervanger van de Cursist voldoet aan de eventuele gestelde toelatingseisen. Indien een vervanger van de Cursist aan de opleiding/cursus deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

23. Wijziging datum/annulering door DM Academy

DM Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding/cursus op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren, in welk geval de Cursist het recht heeft de opleiding/cursus zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door DM Academy.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.