Klachtenreglement

Cursisten zijn erg tevreden over de DM Academy en geven een:
8,6
rating 8,6
717 beoordelingen

KLACHTENREGLEMENT

DM ACADEMY | JURIDISCH ONDERWIJS

Dit klachtenreglement regelt de wijze waarop klachten met betrekking tot opleidingen/cursussen en Docenten van DM Academy worden behandeld. Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige en informele wijze oplossen van deze klachten.

Artikel 1 Definities

 • Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het volgen van een opleiding/cursus met DM Academy is aangegaan.
 • DM: Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs B.V., gevestigd te Den haag.
 • DM Academy: het opleidingsinstituut van DM.
 • Docent: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het organiseren van een opleiding/cursus met DM Academy is aangegaan, waarbij DM Academy als opdrachtgever heeft te gelden.
 • Klacht: elke uiting van ongenoegen over DM Academy, de door haar verzorgde opleidingen/cursussen of door haar ingeschakelde Docenten, door of namens de Klager schriftelijk kenbaar gemaakt aan DM Academy.
 • Klachtbehandelaar: het bestuur van DM Academy, dat belast is met de administratieve en inhoudelijke behandeling van een Klacht.
 • Klager: de Cursist die een Klacht uit.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot het volgen van de opleiding/cursus in de meest ruime zin.

Artikel 2 Indiening/intrekking van de Klacht

2.1     Een Klacht wordt alleen in behandeling genomen indien deze door of namens de Klager schriftelijk en ondertekend is ingediend bij DM Academy (Sportlaan 40, 2566 LB Den Haag) binnen drie maanden na het volgen van een opleiding/cursus waaruit de Klacht rijst.

2.2     De Klager doet daarbij in elk geval opgave van:

 • zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, eventueel ook van het kantoor waar hij werkzaam is;
 • indien de Klacht betrekking heeft op een Docent, de naam van de Docent;
 • een omschrijving van de Klacht.

2.3     De Klager is te allen tijde gerechtigd de Klacht in te trekken. Hiervan dient de Klager schriftelijk mededeling te doen aan DM Academy. De verdere afwikkeling van de Klacht door de Klachtbehandelaar zal dan worden gestaakt.

Artikel 3 Behandeling van de Klacht

3.1     De Klachtbehandelaar legt de datum van ontvangst van de Klacht van de Klager vast en zendt de Klager binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Indien de Klacht betrekking heeft op een Docent doet de Klachtbehandelaar een afschrift van de Klacht toekomen aan de Docent en nodigt deze uit om binnen vijftien werkdagen na van verzending van het afschrift, een schriftelijk verweer bij de Klachtbehandelaar in te dienen.

3.2     De Klachtbehandelaar kan ter beoordeling van de Klacht nadere informatie inwinnen bij de Klager en, indien de Klacht betrekking heeft op een Docent, bij de betreffende Docent.

3.3     Van het inwinnen van nadere informatie wordt schriftelijk aantekening gehouden door de Klachtbehandelaar. Deze aantekeningen worden opgenomen in het dossier en bevatten datum en inhoud van de verkregen informatie.

3.4     De Klachtbehandelaar behandelt de Klacht adequaat. De Klacht wordt afgehandeld binnen vier weken nadat DM Academy de Klacht heeft ontvangen of, indien de Klachtbehandelaar nadere informatie heeft ingewonnen bij de Klager en/of een Docent, binnen vier weken nadat de Klachtbehandelaar voor de laatste maal informatie heeft ingewonnen bij de Klager en/of Docent.

3.5     De Klachtbehandelaar spant zich ervoor in om naar aanleiding van de Klacht een bevredigende uitkomst te bewerkstelligen.

3.6     De Klachtbehandelaar legt de door hem gevolgde procedure, met inbegrip van eventuele met de Klager gemaakte afspraken, deugdelijk vast en zendt eventuele afspraken naar Klager. Wanneer de Klacht is afgehandeld, stuurt de Klachtbehandelaar een schriftelijk beëindigingsbericht aan de Klager en, indien de Klacht betrekking heeft op een Docent, aan de Docent.

3.7     Kosten die de Klager, de Docent en DM Academy in verband met de Klacht maken komen voor hun eigen rekening.

Artikel 4 Beslotenheid en vertrouwelijkheid

4.1     De informatie die tijdens de behandeling van de Klacht wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.

4.2     De Klacht wordt in beslotenheid behandeld.


Artikel 5 Interne informatie en archivering

5.1     Na de behandeling van de Klacht behoudt DM Academy de oorspronkelijke Klacht en een kopie van het schriftelijke beëindigingsbericht gedurende een periode van drie jaar. Overige documenten worden vernietigd.

5.2     De Klachtbehandelaar houdt een overzicht bij van alle binnengekomen Klachten.


Artikel 6 Vaststelling en wijziging

Dit klachtenreglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur van DM Academy.


Artikel 7 Slotbepalingen

7.1     In gevallen waarin dit klachtenreglement niet voorziet, beslist het bestuur van DM Academy.

7.2     Alle geschillen die niet op basis van dit klachtenreglement worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

7.3     Dit klachtenreglement treedt in werking op 1 november 2013.

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.