Nieuws

Nieuws

Bewijsrecht in ontbindingsverzoeken: de Mediantbeschikking genuanceerd

En: het hof is niet gehouden aan de opzegtermijn bij ontbinding

In december 2016 oordeelde de Hoge Raad in de Mediantbeschikking , waarin vooral werd stilgestaan bij de vraag of een voorwaardelijke ontbinding onder de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) nog mogelijk was, dat als uitgangspunt moet worden aanvaard dat de wettelijke bewijsregels ook van toepassing zijn in verzoekschriftprocedures tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Verhoging AOW-leeftijd reden voor dwaling bij sluiten vaststellingsovereenkomst?

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een interessante uitspraak gedaan in een zaak waarin een ambtenaar terugkomt op een vaststellingsovereenkomst welke hij in april 2013 heeft gesloten. Reden: de AOW-leeftijd is nadien verhoogd en de ambtenaar wenst zijn ontslagdatum om die reden met 4,5 maand te verzetten. De rechtbank en nu ook de Centrale Raad van Beroep gaan hierin niet mee.

Burger gaat gebruikmaken van zijn privacyrechten onder de AVG

Dat blijkt uit een opinieonderzoek van KPMG naar privacy en veiligheid. 80% van de ondervraagde burgers zou gebruik willen maken van de privacyrechten die zij onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben.

Sinds 1 januari 2018: nieuwe regels voor overuren

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is met ingang van 1 januari 2018 op een aantal punten gewijzigd. Wij hebben de wijzigingen op een rij gezet.

EU Vragen en antwoorden over de Brexit

De Europese Commissie heeft vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op het gezamenlijk verslag van EU en het Verenigd Koninkrijk over de voortgang van de 1e fase van de onderhandelingen over de Brexit van 8 december 2017.

Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR-registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben.

Régimes Matrimoniaux dans le Monde

Actualité Juridique Famille publiceert opnieuw een overzicht van verschillende rechtstelsels, ditmaal een overzicht van het huwelijksvermogensrecht in 21 door de redactie geselecteerde staten onder de titel Dossier “Régimes Matrimoniaux dans le Monde”.
Sandra Verburgt schreef het hoofdstuk over het Nederlands Vermogensrecht.

Niet adviseren over de pensioengevolgen bij het einde van de arbeidsovereenkomst levert een beroepsfout op van de advocaat

In de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vormen de einddatum en de hoogte van de ontslag-/transitievergoeding doorgaans de voornaamste discussiepunten. Ten onrechte krijgen de gevolgen voor het pensioen doorgaans geen of onvoldoende aandacht. Dat kwam een advocaat in een procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland onlangs duur te staan.
Weblog Jim Kaldenberg

Privacy en cameratoezicht op het werk

Cameratoezicht op het werk is toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Door cameratoezicht worden persoonsgegevens verwerkt. De inbreuk op de privacy van de werknemers is bovendien groot. Daarom is cameratoezicht alleen toegestaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Waar moet u als werkgever bij cameratoezicht aan denken?
Weblog Mark Krul

Wijziging in het familierecht per 1 januari 2018

Het wettelijke basisstelsel wijzigt voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap.

Indexering 2018

Alle vóór 1 januari 2018 vastgestelde alimentaties worden per die datum verhoogd met 1,5 %, tenzij anders overeengekomen.

Leeftijdsdiscriminatie in wachtgeldregelingen

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) werd onlangs door de Rechtbank Den Haag veroordeeld om het AOW-gat van een viertal werknemers te dichten (uitspraak). Wat was er aan de hand?

Pagina nummers

Linkedin Twitter