Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

Aansprakelijk  ten opzichte van de vennootschap/rechtspersoon

Het zijn van bestuurder brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee.  De wet omschrijft in algemene termen waaraan een goed bestuurder moet voldoen:  ‘elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden  tot een behoorlijke vervulling van zijn taak’. Daarnaast bepaalt artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek, kort gezegd,  dat de bestuurder zorg dient te dragen voor een goede administratie. Bij het niet goed nakomen van deze verplichtingen kan de vennootschap de bestuurder aansprakelijk houden voor de schade die daaruit voortvloeit (de zogenaamde interne bestuursaansprakelijkheid).  De vraag of een bestuur zijn taak al dan  niet behoorlijk heeft vervuld, zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden moeten worden  beoordeeld.

Aansprakelijk ten opzichte van schuldeiseres/curator

Naast de hiervoor bedoelde interne aansprakelijkheid kan een commissaris of een bestuurder (alsmede ook een feitelijk leidinggevende) aansprakelijk worden gesteld door een ander dan de vennootschap waarvan hij/zij commissaris of bestuurder is. In geval van faillissement is dat in eerste instantie de curator. De curator stelt in dat geval veelal dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur (met een beroep op artikel 2:248 BW). Van onbehoorlijk bestuur is kort gezegd sprake als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo gehandeld zou hebben,  zo is reeds geruime tijd geleden door de Hoge Raad bepaald.

Alvorens een bestuurder op grond van onbehoorlijk bestuur met succes aangesproken kan worden, moet de bestuurder behoorlijke steken hebben laten vallen. Een rechter zal namelijk een bestuurder niet op lichte gronden persoonlijk aansprakelijk stellen voor het feit dat schuldeisers niet voldaan kunnen worden. Echter, indien geoordeeld wordt dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, kunnen de gevolgen voor een bestuurder verstrekkend zijn en diep ingrijpen in zijn bestaan. Op grond van voornoemd artikel 2:248 BW is in geval van faillissement het bestuur aansprakelijk voor het gehele tekort. Dat betekent alle schulden voorzover die niet voldaan kunnen worden.

Belangrijk aspect bij bestuursaansprakelijkheidskwesties is de verdeling van de bewijslast. Door de wijze waarop die in de wet vorm is gegeven, kan een bestuurder, bijvoorbeeld in geval de jaarrekening niet tijdig is gepubliceerd, in een zeer lastige bewijspositie komen te verkeren.

Hoewel op basis van de rechtspraak nog steeds een streng criterium wordt gehanteerd bij de beantwoording van de vraag of er sprake is onbehoorlijk bestuur, worden vele bestuurders geconfronteerd met curatoren en individuele schuldeisers die bestuurders verwijten zich schuldig te hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.

Overigens kunnen ook bestuurders van verenigingen of stichtingen als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Alvorens u ergens als bestuurder in stapt,  dient u zich derhalve goed van deze risico’s te vergewissen. Het is mogelijk om zich tegen risico’s te verzekeren.

Aansprakelijkheid op grond van de invorderingswet

Naast de bestuursaansprakelijkheid kan een bestuurder op basis van de Invorderingswet onder bepaalde omstandigheden  aansprakelijk worden gehouden voor niet bepaalde belastingschulden en op grond van de Wet bedrijfspensioenfondsen voor niet betaalde pensioenpremies aan een bedrijfstakpensioenfonds. Deze aansprakelijkheid is veelal te voorkomen door het tijdig melden van betalingsonmacht.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u bijstaan bij discussie onderhandelingen  met de curator of schuldeisers indien u aansprakelijk wordt gesteld in uw hoedanigheid van bestuurder en, indien het uiteindelijk tot een procedure komt, als uw advocaat in een procedure.

Daarnaast kunnen wij,  indien u als schuldeiser meent dat u benadeeld bent door het handelen van een bestuur van een vennootschap of andere rechtspersoon, voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn om  een bestuurder aan te spreken voor de als gevolg daarvan door u geleden schade.

Vragen over Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

(* verplichte velden)

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied.