Dividenduitkeringen en uw pensioen

Het jaar 2014 is ten einde en bij veel dga’s zal de accountant beginnen met het samenstellen, opstellen en/of controleren van de jaarrekeningen. Als de jaarrekening wordt vastgesteld komt - als er voldoende winst is behaald - ongetwijfeld ook de vraag op of dividend uitgekeerd zal worden. Helaas geldt in 2015 niet meer dat de eerste € 250.000 (€ 500.000 voor fiscaal partners samen) aan dividend slechts tegen 22% wordt belast, maar geldt het normale aanmerkelijkbelangtarief van 25%.

Beoordeling dividenduitkering

Of dividend uitkeren mogelijk is, is niet altijd eenvoudig te beoordelen. Vooral van belang is of de bv na de dividenduitkering in staat zal blijven haar schulden te betalen. Naast die ondernemings-rechtelijke beoordeling, moet echter ook een lastige fiscale beoordeling plaatsvinden. De belastingdienst controleert namelijk scherp of dividenduitkeringen misschien te hoog zijn. Als de belastingdienst dat meent, kan zij stellen dat door de dividenduitkering de pensioenregeling in eigen beheer geheel of gedeeltelijk is afgekocht. In dat geval wordt de gehele pensioenregeling geacht te zijn afgekocht en de volledige waarde van het pensioen wordt dan direct tegen veelal 52% belast. Ook kan 20% revisierente worden geheven. Dividenduitkeringen kunnen daardoor heel kostbaar worden. 

Onderdekking

Als dga moet u dan ook goed nadenken of een dividenduitkering verstandig is. Daarbij moet u zich niet alleen op de fiscale balans of uw jaarrekening richten. De beoordeling door de belastingdienst vindt niet op basis daarvan plaats. De belastingdienst beoordeelt of sprake is van onderdekking. Grofweg is daarvan sprake als de werkelijke waarde van de bezittingen van de bv minus de schulden negatief is. Ook de pensioenverplichting behoort tot die schulden. De waarde van die verplichting is daarbij echter een andere dan die in de fiscale aangifte en die in de jaarrekening. Het gaat om de werkelijke waarde. Die moet u dus laten uitrekenen.

Nabestaandenpensioen

Bovendien geldt er nog een ander probleem. De pensioenverplichting die u in de balansen ziet staan, betreft alleen de opgebouwde rechten aan pensioen en een klein bedrag aan opgebouwd recht op nabestaandenpensioen. Maar de dga kan helaas ook op korte termijn komen te overlijden en dan moet er ook een nabestaandenpensioen zijn verzekerd. Als dat risico zich voordoet, is vaak een aanzienlijk bedrag nodig om levenslang een nabestaandenpensioen te kunnen betalen. Als daarvoor geen verzekering is afgesloten, moet er volgens de belastingdienst voldoende vermogen aanwezig zijn om ook dat onverhoopte nabestaandenpensioen te kunnen uitkeren.

Leeftijd en verdienvermogen

Ook de leeftijd en het verdienvermogen van de bv zijn bij de beoordeling door de belastingdienst relevant. Door dit alles is dividend uitkeren een potentieel fiscaal risico.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer willen weten over uw concrete situatie dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens.

 Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 8 januari 2015 in
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Dividenduitkeringen en uw pensioen
Delen: