Privacy Statement

Privacy verklaring Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze gegevens   

Delissen Martens B.V. is gevestigd in Den Haag aan de Sportlaan 40, 2566 LB Den Haag.

Doel van dit reglement

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u. Ook verkrijgen wij persoonsgegevens doordat u  gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld, zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of een door ons aangeboden cursus via DM Academy heeft gevolgd. Ook als u zich registreert om gebruik te kunnen maken van onze dienst “Mijn Modellen”, verwerken wij uw persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

 • contactgegevens en andere gegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (kopieën van) identiteitsdocumenten die van u zijn verkregen bij het verstrekken van een opdracht tot het verlenen van juridische diensten
 • overige persoonsgegevens - waaronder bijvoorbeeld financiële gegevens en gezondheidsgegevens - die onderdeel uitmaken van het dossier dat wij voor u behandelen
 • gegevens die u aan ons verstrekt via onze website met gebruikmaking van het contactformulier
 • contactgegevens die u aan ons op andere wijze heeft verstrekt, zoals tijdens seminars etc.
 • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook hierna onder 'Gebruik van Cookies').

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.  

1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische en fiscale diensten door onze advocaten, mediators of fiscalisten

Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat, mediator of fiscalist, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook kan worden gevraagd om een kopie van een identiteitsbewijs. Verder kunnen ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak. Uw gegevens worden ook gebruikt voor facturatie van de verleende diensten of het aanvragen van gefinancierde rechtshulp.

Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt van partijen die bij een (recht)zaak betrokken zijn, zoals persoonsgegevens van de partij waar u een geschil mee heeft.

2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). Bij het maken van een kopie van een identiteitsbewijs zorgen wij ervoor dat de gegevens die wij niet nodig hebben, niet worden gekopieerd.

3. Het onderhouden van contact met u

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Deze contactgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen doordat u aan een van onze advocaten een visitekaartje heeft afgegeven, een formulier op onze website heeft ingevuld of ons een e-mail heeft gestuurd. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen nieuwsbrieven of uitnodigen van ons meer wenst te ontvangen.

4. Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij voorzien u graag van informatie waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Voor dit doel analyseren wij een aantal gegevens. Dit zijn:

 1. Interactiegegevens: Dit zijn persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit contact tussen u en ons, bijvoorbeeld via de onze website of rechtstreeks contact met onze advocaten of andere medewerkers. Zo meten wij het zakelijk gebruik van onze website. Dit doen wij door gebruik te maken van een dienst van Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van de bezoekers van onze website. Het is voor ons niet mogelijk te zien welke persoon van een bedrijf onze website heeft bezocht. Wij ontvangen dus alleen een overzicht van de naam van het bedrijf en het zakelijke adres. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Ook worden er geen cookies op uw computer geplaatst. Doordat wij weten welke bedrijven onze websites bezoeken kunnen wij daar rekening mee houden bij het vormgeven van ons marketingbeleid.  
 2. Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die wij verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw bezoek aan onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Als u meer informatie wenst over de cookies die wij plaatsen, kijkt u op ons cookie statement.
 3. Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken: Wij vragen cliënten regelmatig mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een (online) vragenlijst. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
 4. Het analyseren van het gebruik van onze website: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.    

5. Het verbeteren en beveiligen van onze website.

6. Cameratoezicht

Wij maken gebruik van duidelijk zichtbare camera’s voor het houden van toezicht op onze bedrijfseigendommen en in het kader van de beveiliging van personen. De camera’s hangen in onze bedrijfsruimte. In onze Privacyverklaring cameratoezicht kunt u lezen hoe wij met de camerabeelden omgaan.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een wettelijke rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:  

a. Toestemming

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Deze grondslag is bijvoorbeeld van toepassing indien u geen cliënt van ons bent en u inschrijft voor onze nieuwsbrief.

b. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

c. Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

d. Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten en het sturen van een nieuwsbrief. Zoals hiervoor ook aangegeven kunt u zich hiervoor altijd afmelden of uitschrijven.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.  

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software  aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt geplaatst. Het gebruik van cookies kunt u via uw webbrowser blokkeren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken staat in het cookie statement.  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen. Bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure waarbij het nodig is uw persoonsgegevens te verstrekken aan een deskundige. De advocaat die uw zaak in behandeling heeft zal dat in vrijwel alle gevallen op voorhand met u bespreken.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of fiscale diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers). Deze partijen waarborgen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken wij modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87 / EU) als passende voorzorgsmaatregelen.

Uw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

Zo hebt u het recht tot:

 • inzage (en afschrift) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • rectificatie (het corrigeren van uw (onjuiste of onvolledige) gegevens);
 • verwijdering van persoonsgegevens.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie over uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.  

In het geval wij u hebben bijgestaan met juridisch advies of een juridische procedure voor uw hebben gevoerd, bewaren wij uw dossier - in beginsel - gedurende een periode van 7 jaar in ons archief. Er kunnen juridische redenen bestaan om een dossier langer te bewaren. In dat geval zullen wij onze cliënt(e) op de hoogte stellen van de langere bewaartermijn en de onderliggende reden(en).

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onderdeel van die maatregelen is dat wij gebruik maken van encryptie bij het opslaan van gegevens, er twee factor authenticatie wordt gebruik bij het inloggen op onze IT-systemen en dagelijks een back-up wordt gemaakt van de data op ons systeem.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Dit is Milan Karel. U kunt contact met hem opnemen via: karel@delissenmartens.nl of het algemene kantoornummer (T +31 70 311 54 11).

Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar karel@delissenmartens.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.