Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

De tuchtklacht: een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt

tuchtklacht

De beslissing van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg benadrukt nog maar eens dat een tuchtklacht ziet op een persoonlijk tuchtrechtelijk verwijt tegen de zorgverlener.


Ontslag op staande voet wegens niet op tijd terugkeren van vakantie

Ontslag op staande voet wegens vakantie

De vakantieperiode is aangebroken. Maar wat kan een werkgever doen als een werknemer niet op tijd terugkeert naar het werk? Op 18 juni 2024 oordeelde het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer van Interboat Shipyard (“Interboat”) te Zwartsluis terecht op staande voet ontslagen was, omdat hij niet op tijd terugkeerde na zijn vakantie. Lees er meer over in deze blog. 


Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (Wagevoe)

Wagevoe

Op 16 mei 2024 gaf de Tweede Kamer groen licht en op 4 juni 2024 volgde de Eerste Kamer: het Wagevoe-voorstel is nu officieel wet. Deze nieuwe wet brengt een aantal veranderingen in de geschillenregeling en maakt duidelijker welke eisen er gelden voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen die een enquêteprocedure willen starten. Zoals de naam al doet vermoeden, zorgt het Wagevoe-voorstel voor meer duidelijkheid op dit gebied.


Beroep op dwaling na sluiten vaststellingsovereenkomst slaagt niet

Dwaling vaststellingsovereenkomst | Delissen Martens

Rechterlijke uitspraak over dwaling bij vaststellingsovereenkomst: Onlangs wees de rechtbank Zeeland-West-Brabant de vordering van een ex-werknemer af, die vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling eiste om zijn nabestaandenpensioen veilig te stellen. Deze zaak benadrukt het belang van grondige juridische advisering bij het sluiten van overeenkomsten. Lees er meer over in dt blogartikel van Jim Kaldenberg


Oordeel Kifid: consument mocht niet gerechtvaardigd vertrouwen op juistheid offerte

Pensioencommunicatie |Delissen Martens

Bij pensioenkwesties is helderheid cruciaal. Recent oordeelde Kifid dat een consument niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op een onjuiste pensioenofferte van Aegon, mede door eerdere communicatie over pensioenverevening. Lees meer er over in deze blog.


De basis van een tuchtklacht: de tuchtnormen (artikel 47 Wet BIG)

Tuchtnormen

Onlangs werd er een interessante uitspraak gedaan die de basisprincipes van tuchtnormen helder uiteenzet en inzicht geeft in de toepassing ervan. Lees dit blogartikel om te ontdekken hoe deze recente casus ons meer leert over het indienen en afhandelen van tuchtklachten, en hoe dit van invloed kan zijn op uw praktijk.


Verzoek om vast contract onder Wet flexibel werken?

Wet Flexibel Werken

Recent heeft de kantonrechter in Roermond bepaald dat artikel 2 van de Wet flexibel werken (Wfw) ook een basis biedt voor werknemers om hun arbeidsovereenkomst van bepaalde naar onbepaalde tijd om te zetten. Dit biedt belangrijke nieuwe mogelijkheden voor werknemers en legt extra verantwoordelijkheid bij werkgevers om zorgvuldig met dergelijke verzoeken om te gaan. In dit artikel bespreken we de implicaties van deze uitspraak en geven we praktische tips voor werkgevers om compliant te blijven met de Wfw.


Uitspraken Hoge Raad 6 juni 2024: voor box 3 is werkelijk rendement bepalend

box rendement

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad in vijf zaken bepaald dat een belastingplichtige die in box 3 een lager rendement heeft behaald dan het fictieve rendement, alleen belast mag worden voor het daadwerkelijk behaalde rendement. Dat betekent dat de herstel- en overbruggingswetgeving die inmiddels in werking was getreden in strijd wordt geacht met het EVRM en het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat is nogal wat. Deze blog gaat kort in op wat er is voorafgaan aan deze uitspraak en wat de gevolgen ervan zijn voor de praktijk.


Uitspraak rechtbank: Milieu Service Nederland onder cao Beroepsgoederenvervoer ondanks eigen vervoersclaim

Milieu Service Nederland

De rechter heeft bepaald dat Milieu Service Nederland (MSN) valt onder de cao voor beroepsgoederenvervoer, ondanks de stelling van MSN dat sprake zou zijn van eigen vervoer (het vervoeren van afval waarvan klanten verklaren afstand te doen). Dat verweer is niet relevant oordeelt de rechter, want de werkingssfeer maakt geen onderscheid in eigen vervoer. Deze uitspraak benadrukt het belang van (objectieve) uitleg van een werkingssfeerbepaling in een cao of verplichtstellingsbesluit. Lees er meer over in deze blog van Jim Kaldenberg


De Internationale Dag van de Ouders: uitdagingen internationale echtscheidingen

Dag van de Ouders 2024

Velen herinneren zich hun kindertijd als de meest onbezorgde periode in hun leven. Dit geldt helaas niet voor alle kinderen. Sommige kinderen groeien bijvoorbeeld op in een gebroken gezin waardoor het dagelijkse contact met beide ouders minder vanzelfsprekend is. Een echtscheiding zorgt voor veranderingen in het dagelijks leven van de ouders en hun kinderen, zowel op emotioneel als praktisch gebied. Dit geldt vaak nog meer bij echtscheidingen met een internationaal karakter. In deze blog  de uitdagingen die internationale echtscheidingen met zich mee (kunnen) brengen. 


Vendor Loans in overnametrajecten (M&A)

Vendor Loans in overnametrajecten

De overname van een bedrijf kan een complexe en uitdagende exercitie zijn. Naast het onderhandelen over de prijs en de voorwaarden van de overname, moet ook de financiering worden geregeld. Een financieringsinstrument dat vaak wordt gebruikt in overnametrajecten, zeker nu de (markt)rente oploopt, is de 'vendor loan', ook wel verkoperslening genoemd. Deze financieringsmethode biedt voor zowel de koper als de verkoper voordelen en kan bijdragen aan een succesvol overnametraject. Lees er meer over in dit blogartikel.


Streefregeling in pensioenconflicten volgens Haviltex-maatstaf

Streefregeling pensioenconflicten

Wat voor soort pensioenregeling is overeengekomen, moet bepaald worden aan de hand van de Haviltex-maatstaf: niet alleen de tekst is doorslaggevend maar ook de kenbare bedoeling van partijen en de uitvoering die daaraan is gegeven. Deze blog behandelt een casus hierover, waarin sprake is van een zogenoemde streefregeling, zonder dat een uitkering van een gegarandeerde hoogte is toegezegd.


Pensioenindexatie na dienstverband: waarom goed werkgeverschap blijft gelden

Pensioenindexatie na dienstverband

Goed werkgeverschap werkt ook door na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan daarom niet zomaar besluiten om een voorwaardelijke indexatieregeling voor slapers en gepensioneerden te beëindigen. Lees deze interessante casus in dit blogartikel. 


Werkingssfeer van Bedrijfstakpensioenfonds: Valt een platform zoals Gorillas eronder?

Werkingssfeer  Bedrijfstakpensioenfonds

Ook een virtuele winkel valt onder de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf. Dat de winkel niet fysiek toegankelijk is voor klanten, doet daar niet aan af. De kernactiviteit is de verkoop van levensmiddelen. Het verpakken en bezorgen is daaraan ondersteunend. Gorillas en Getir zijn aldus verplicht tot aansluiting bij het pensioenfonds. Lees er meer over in deze blog.


Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders: Hoe verzwaarde motiveringsplicht uw risico’s verhoogt

persoonlijke aansprakelijkheid

Een blog over de casus Diamond Facility. Vaststaat dat de onderneming Diamond Facility onder de werkingssfeer viel van Bpf Schoonmaak en dus verplicht was gegevens te verstrekken. Vaststaat ook dat die verplichting is geschonden. Om die reden is het pensioenfonds bevoegd gegevens ‘naar beste weten’ vast te stellen. Op de aangesproken bestuurder rust een ‘verzwaarde motiveringsplicht’ om aan te tonen dat in een bepaalde periode geen werknemers in dienst waren


De laatste wens van een patiënt

palliatieve zorg

In dit blog een recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam over de complexiteit van laatste wensen in de palliatieve zorg. Een emotioneel en ethisch geladen thema waarbij de wensen van de patiënt, de inzet van familieleden, en de professionele integriteit van artsen samenkomen. Onze collega Marouschka den Ouden, LL.M. werpt in dit blog een kritische blik op een recente uitspraak van het medisch tuchtcollege.


Vriendendienst of aannemingsovereenkomst?

Vriendendienst vs aannemingsovereenkomst

De instabiliteit op zowel de woning- als de bouwmarkt leiden tot creatieve oplossingen om de kosten beperkt te houden. Eén van die creatieve oplossingen kan bestaan uit het inschakelen van een handige kennis of vriend voor het uitvoeren van verbouwwerkzaamheden in plaats van een aannemer. Dat dit niet zonder risico is, blijkt uit een recente uitspraak. Lees er over in dit blogartikel.


In de Vaststellingsovereenkomst: het veiligstellen van WW-rechten

Veiligstellen WW rechten

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen, maar de meest voorkomende wijze is een schikking. Daarbij wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd en de gemaakte afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

In de blogreeks “In de Vaststellingsovereenkomst” bespreken wij de belangrijkste onderwerpen die aan bod (moeten) komen in een vaststellingsovereenkomst.

 


Een tuchtklacht over het handelen van een collega: ontvankelijk of niet?

Tuchtklacht

Een tuchtklacht over het handelen van een collega: ontvankelijk of niet? In de beslissing van 13 maart 2024 heeft het Regionaal Tuchtcollege de criteria over de ontvankelijkheid van een tuchtklacht, en in het specifiek over de tweede tuchtnorm, nader toegelicht. Onze collega Marouschka den Ouden, LL.M. werpt in dit blog een kritische blik op een recente uitspraak van het medisch tuchtcollege.


Nieuwe wetgeving maakt gecombineerde geslachtsnamen mogelijk voor kinderen.

 gecombineerde geslachtsnamen

Op 1 januari 2024 is het wetsvoorstel "Introductie gecombineerde geslachtsnaam" in werking getreden, waardoor ouders nu de achternaam van beide ouders aan hun kind kunnen geven. Deze wet is een antwoord op de groeiende vraag naar meer keuzevrijheid in het naamrecht en stelt ouders in staat om de band met hun kind te versterken. Lees er meer over in dit blogartikel.