Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

Rechter verwerpt huurprijswijzigingsbeding!

uitspraak Bouwinvest

Op 3 augustus 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak die was aangespannen door Bouwinvest tegen twee van haar huurders. Bouwinvest wenste deze huurders (een stel) op straat te zetten vanwege een huurachterstand van € 4.425,27. De rechter stak daar echter een stokje voor. Onze collega Cindy Luiten schreef er een blogartikel over. 


Procesafspraken in strafzaken. Het ei van Columbus of eieren voor je geld?

Procesafspraken in strafzaken. Het ei van Columbus of eieren voor je geld?

Het strafrechtsysteem in Nederland piept en kraakt. De capaciteit van rechtbanken en gerechtshoven staat zwaar onder druk. Procedures duren lang en verlopen lang niet altijd efficiënt. Om de druk op de keten te verlichten, zoekt men naar manieren om strafzaken vlotter te laten verlopen. Eén van die manieren is het maken van procesafspraken tussen Openbaar Ministerie en verdediging. In deze blog bespreekt Hendrik Sytema de mogelijkheden en beperkingen van dit relatief nieuwe fenomeen.


Wanneer mag je de werknemer houden aan het nevenwerkzaamhedenbeding ?

nevenwerkzaamhedenbeding

Eén jaar geleden is het verbod op ‘het verbod op nevenwerkzaamheden’ in werking getreden. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde in juli 2023 dat de werkgever haar werknemer (een musicus) toch aan het nevenwerkzaamhedenbeding mocht houden, omdat daar een objectieve reden voor aanwezig was. Lees er meer over in deze blog.


Samenloop handelsnamen en merken: merkregistratie verstandig?

merken en handelsnamen

Handelsnamen en merken zijn belangrijke instrumenten voor ondernemers die actief zijn in een commerciële markt. Een ondernemer zal willen voorkomen dat deze belangrijke assets in handen vallen van een concurrent. Er zijn immers geregeld kapers op de kust. In bepaalde gevallen kan ook sprake zijn van samenloop tussen een handelsnaam en een merk. Een goed begrip van merken en handelsnamen is daarom van belang.

In dit blog zal kort het verschil tussen handelsnamen en merken worden belicht en enkele situaties van samenloop die zich in de praktijk kunnen voordoen.


Aansprakelijkheid VvE-Beheerder

Aansprakelijkheid VvE-Beheerder

Recent verscheen op NOS.nl een bericht dat er veel klachten zijn over VvE-beheerders. Een trend die Thijs van Munster herkent in de praktijk. Van de circa 125.000 VvE’s in Nederland besteedt ongeveer de helft het beheer uit aan externe partijen. En zonder kwaliteitstoets of -controles voor VvE-beheerders gaat dat regelmatig mis. Dit leek Thijs een goede reden om in deze blog kort in te gaan op de juridische (on)mogelijkheden die er dan zijn.


Ouder in scheidingssituatie? Overweeg scheidingsmediation en deelname aan de online training van Villa Pinedo over het scheidingsproces vanuit kindperspectief

Ouder in scheidingssituatie? Overweeg scheidingsmediation en deelname aan de online training van Villa Pinedo over het scheidingsproces vanuit kindperspectief

Het is (bijna) zomervakantie. Een periode waarin veel ouders met (schoolgaande minderjarige) kinderen op reis gaan om met elkaar avonturen te beleven en ontspanning te zoeken terwijl zij bewust of onbewust aan bezinning doen. Een tijd waarin nieuwe inzichten en perspectieven ontstaan.


De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad op 23 juni 2023 over het verjaren van niet opgenomen vakantiedagen, is het goed weer eens stil te staan bij dit onderwerp.


Sluitingszittingsrede: Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten?

Sluitingszittingsrede: Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten?

Bas Martens sprak op 29 juni 2023 de traditionele Sluitingszittingsrede voor de Jonge Balie Den Haag uit. De titel luidde: “Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten”.


Kamerbrief hervorming concurrentiebeding: wat zijn de plannen?

Kamerbrief hervorming concurrentiebeding: wat zijn de plannen?

Op 2 juni 2023 heeft het kabinet de plannen voor de hervorming van het concurrentiebeding bekendgemaakt in een Kamerbrief. Het kabinet is voornemens de regels rondom het concurrentiebeding aan te passen en strikter te maken voor werkgevers. De aanpassingen moeten onnodig en foutief gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet wordt beperkt.


Ontwikkelingen MIP, BIV, rekenrente

Ontwikkelingen MIP BIV

De wijze van afwikkeling van schadevergoeding voor veteranen is in beweging en helaas geen rustig bezit. Elk jaar zijn er ontwikkelingen die de berekening van schadevergoedingen beïnvloeden. Soms zijn deze ontwikkelingen in het voordeel van de veteraan, soms in het nadeel. Het is een dynamisch proces. In onderstaande blog bespreekt France-Sophie Bellekom de actuele ontwikkelingen. Die gaan over de verrekening van het MIP, belastingdruk op de BIV en de renterente.


Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Op 7 december 2016 publiceerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap haar rapport “Kind en ouders in de 21ste eeuw”, waarin onder andere aanbeveling voor het wettelijk regelen van meerouderschap en draagmoederschap. De Staatscommissie meende dat het wenselijk is om met een regeling te waarborgen dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt en met respect voor de menselijke waardigheid van het kind en de draagmoeder. Een regeling voor draagmoederschap kan daarbij aan alle betrokkenen rechtszekerheid bieden over hun positie en verantwoordelijkheden ten opzichte van het kind. Vooral politieke overwegingen leken de afgelopen jaren wetgeving in de weg te staan of in ieder geval op de lange baan te schuiven.

Zesenhalf jaar later, op 30 juni 2023 kondigde de Minister van Rechtsbescherming dan toch eindelijk aan wetgeving voor te bereiden, waarin een wettelijke regeling voor draagmoederschap wordt voorgesteld.

 

 


The response of the legal profession to the war in Ukraine

The response of the legal profession to the war in Ukraine

Op 21 juni 2023 organiseerde de IAFL Relief Committee for Ukraine een webinar, waarin werd stilgestaan bij de reactie van de (internationale) advocatuur op de oorlog in Oekraïne. Onze eigen Sandra Verburgt, IAFL European Chapter President modereerde het webinar en Bas Martens was namens de Federation des Barreaux d'Europe (FBE) een van de sprekers. Daar sprak ook IAFL Fellow Oksana Voinarovska, een Oekraïense collega advocaat uit Kiev. Haar verhaal was even nuchter als indrukwekkend. Andere sprekers waren Florence Darques-Lane, internationaal strafrecht specialist en adviseur van het kantoor van de procureur-generaal in Oekraïne en Dr Mark Ellis, Executive Director van de International Bar Association (IBA). Lees meer hierover in bijgaand blog.


Aanvraag tot medehuurderschap door inwonende kinderen

medehuurderschap kinderen

Vanwege het tekort aan betaalbare huurwoningen kiezen kinderen er steeds vaker voor om bij hun ouders te blijven wonen. Dit is niet zonder risico’s. Als de huur tussen de ouders en de verhuurder eindigt, moeten de kinderen het huis ook verlaten. Om dit te voorkomen kunnen de inwonende kinderen medehuurderschap aanvragen bij de verhuurder. Vincent Verhulst legt in zijn blog uit aan welke eisen moet worden voldaan om het medehuurderschap te verwerven.


Financieel misbruik van ouderen

Financieel misbruik van ouderen

Meer dan vroeger is financieel misbruik van ouderen een onderwerp dat speelt in de samenleving. Mensen worden ouder, wonen langer zelfstandig én hebben op oudere leeftijd gemiddeld ook meer vermogen dan vroeger het geval is geweest. Tegelijkertijd ligt vereenzaming en kwetsbaarheid op de loer, waar helaas ook dikwijls misbruik van wordt gemaakt.


De tweeconclusieregel revisited

De tweeconclusieregel revisited

De 'tweeconclusieregel' is een vervelende valkuil voor partijen die in hoger beroep procederen. Stellingen en weren mogen niet later worden aangevoerd dan via de memorie van grieven of de memorie van antwoord. De Hoge Raad heeft de uitzondering op deze regel onlangs bijgesteld. De uitspraak is een aanwijzing nadrukkelijk bezwaar te maken tegen nieuwe verweren van de wederpartij.


De digitale nalatenschap

De digitale nalatenschap

Aanstaande vrijdag 16 juni is het de Dag van het Erfrecht en onze kantoorgenote Petra Frederiks heeft in dit kader een blog geschreven over de digitale nalatenschap, een deel van erfenis dat steeds meer aandacht nodig heeft en verdient.


De Internationale Dag van de Ouders

internationale dag van de ouders

Vandaag, op de internationale Dag van de Ouders, breng ik in mijn blog een ode aan ouders wereldwijd vanwege de grote inspanningen die zij in het belang van hun kinderen leveren. Voor ouders die in een scheidingssituatie constructief met elkaar tot afspraken zijn gekomen, maak ik een extra diepe buiging. Voor ouders in of na scheiding die nog geen duurzame oplossing hebben gevonden, deel ik drie tips met een uitgewerkt voorbeeld gebaseerd op het model van verbindende communicatie om hun voordeel mee te doen.

 


Opzeggen van franchiseovereenkomst zonder passend aanbod tot schadevergoeding onaanvaardbaar

Opzeggen franchise overeenkomst

De opzegging van een franchiseovereenkomst door een franchisegever zonder een passend aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar beoordeeld. Lees er over in dit blog.


Ongeval tijdens oefening militaire opleiding wordt aangemerkt als dienstongeval

Dienstongeval militaire opleiding

Op 23 maart 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan en een kader geschetst onder welke omstandigheden een gebeurtenis waarbij letsel is opgelopen tijdens een oefening in het kader van de militaire opleiding als een bedrijfs- of dienstongeval moet worden aangemerkt.


De earn-out regeling in overnames: niet altijd rozengeur en maneschijn

Ondernemingsrecht advocaat Den Haag

Nu de (markt)rente oploopt, externe financiering de afgelopen periode duurder is geworden en er onzekerheid is over de ontwikkeling van de economie, kan in overnames (M&A) de earn-out regeling uitkomst bieden.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.