Ga direct naar de inhoud.

Kennis delen. Onze advocaten in Den Haag delen graag hun kennis met u via blogs, whitepapers, artikelen, webinars.

Actueel

Met een groot gevoel voor tijdgeest houden we onze vakkennis op peil. Dat doen we via vakliteratuur, symposia en aanvullende opleidingen. Nieuw verworven kennis delen we ook met u. Bijvoorbeeld via blogs, artikelen, workshops en seminars. Zo heeft ook u altijd de laatste feiten paraat. 

Actueel

Filter:

Valkuilen in het (appel)procesrecht – de (on)mogelijkheid van verzet

(appel)procesrecht

Iedere civiele advocaat is bekend met de betekenis van een verstekvonnis en wanneer deze zijn intrede doet. Als een gedaagde partij niet op de eerste of een door de rechter te bepalen roldatum in het geding verschijnt, verzuimt advocaat te stellen of het griffierecht niet tijdig voldoet, dan kan tegen die partij verstek worden verleend, zo is terug te vinden in artikel 139 Rv. Tegen een verstekvonnis kan door de gedaagde partij binnen vier weken verzet worden ingesteld. De vraag rijst of verzet voor de gedaagde partij ook open staat indien de eisende partij in appel gaat tegen dat verstekvonnis. Deze vraag zal in dit blog centraal staan.  


Schending mededelingsplicht; toch een verzekeringsuitkering?

Schending mededelingsplicht

Iedere verzekeringnemer is verplicht om vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die van belang zijn voor de beslissing van de verzekeraar of en zo ja op welke voorwaarden hij de verzekering zal willen afsluiten (artikel 7:928 lid 1 BW). Als de verzekeringnemer zich niet aan deze mededelingsplicht houdt, kan dit consequenties hebben voor de verzekeringsdekking. Lees er meer over in deze blog.


Ketenregeling: uitgangspunten, uitzonderingen en valkuilen

ketenregeling

De wettelijke ketenregeling is de afgelopen jaren verschillende keren gewijzigd. Vóór 2015 konden gedurende 36 maanden maximaal drie tijdelijke contracten worden gesloten. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 werd de maximale termijn waarbinnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar konden opvolgen verkort van 36 naar 24 maanden, maar in 2020 is dit weer teruggebracht naar 36 maanden.

In deze blog bespreekt Jeroen Hofland de uitgangspunten van de huidige ketenregeling, licht hij de uitzonderingen toe en legt hij uit hoe je fouten eenvoudig voorkomt.


Valkuilen in het (appel)procesrecht – het gezag van gewijsde

Gezag van gewijsde

Valkuilen zijn inherent aan het (appel)procesrecht en kunnen grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep of cassatie. Het is voor een advocaat van belang om zich van deze valkuilen bewust te zijn, indien hij zich op het terrein van het burgerlijk procesrecht begeeft. In de blogserie “valkuilen in het (appel)procesrecht” zullen verschillende procesrechtelijke thema’s worden uitgelicht die relevant zijn voor de civiele (proces)praktijk, tegen de achtergrond van enkele uitspraken van de Hoge Raad die in de afgelopen jaren zijn verschenen. In dit 1e blog zal worden ingezoomd op het leerstuk gezag van gewijsde.


Arbeidsongeschiktheid en het inkomensvereiste – Deel 1 (WAO en WIA)

arbeidsongeschiktheid inkomensvereiste

De referent in Nederland die gezinshereniging beoogt met een partner of gezinslid uit het buitenland, moet zelfstandig beschikken over voldoendeduurzame inkomsten. Maar hoe zit het als de referent door arbeidsongeschiktheid niet aan dit vereiste kan voldoen? Lees er meer over in dit blog artikel. 


Wijziging in de waarschuwingsplicht van de aannemer per 1 januari 2024

Waarschuwingsplicht aannemer

Op 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking. De inwerkingtreding van die wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee van bestaande wetsartikelen die zien op aanneming van werk (aannemingsovereenkomsten).  De meest ingrijpende wijziging voor de aannemer heeft betrekking op de waarschuwingsplicht en de manier waarop hij zijn klant moet waarschuwen.


Nieuws in de Kinderopvangtoeslag-affaire

Nieuws in de Kinderopvangtoeslag-affaire

Een ouder die een definitieve compensatiebeschikking in verband met de toeslagenaffaire heeft ontvangen en van mening is meer schade te hebben geleden dan de standaardvergoedingen genoemd in die beschikking, kan een verzoek tot compensatie van de aanvullende werkelijke schade indienen op grond van artikel 3.3. van het Procesreglement CWS. Lees het laatste nieuws in deze blog. 


Aanzegverplichting: voorkom dure fouten!

Aanzegverplichting

Aanzeggen, wat is dat nu eigenlijk? In de praktijk komen we nog te vaak werkgevers tegen die niet bekend zijn met de wettelijke aanzegverplichting. Dit kan leiden tot behoorlijke schadeposten, terwijl die schade eenvoudig is te voorkomen. In dit blog legt advocaat arbeidsrecht Jeroen Hofland uit wat de aanzegverplichting is, wat de consequenties zijn van het schenden van deze verplichting en hoe je er eenvoudig voor zorgt dat je deze verplichting altijd nakomt.


Derde actualisatie chroom-6

Derde actualisatie chroom-6

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing aandoeningenlijst.

Vorige week heeft het RIVM voor de derde keer de aandoeningenlijst chroom-6 geactualiseerd. Helaas met een teleurstellend resultaat. De derde actualisatie heeft niet tot aanpassingen van de aandoeningenlijst geleid.

 


Concept wetsvoorstel: Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties

Op 6 oktober 2023 is het wetsvoorstel “Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” ter consultatie voorgelegd. Dit wetsvoorstel bestaat uit twee delen. Er wordt meer duidelijkheid gegeven over het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers. Ook wordt een civielrechtelijk rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een uurtarief onder € 32,24. Lees er meer over in dit blogartikel.


Wet toekomst pensioenen (WTP) vereist het maken van keuzes

Wet toekomst pensioenen (WTP) vereist het maken van keuzes

De Wtp geldt sinds 1 juli 2023 en staat (voor nieuwe pensioenregelingen) alleen nog een voor alle deelnemers gelijke premie toe (gelijk percentage van pensioengevend loon). Probleem: overstappen op een gelijke premie kan binnen huidige regelingen met stijgende premie tot (zeer) nadelige effecten voor deelnemers leiden. Vandaar de wettelijke keuzemogelijkheid de stijgende premie voort te zetten (overgangsrecht).

Voor HR Rendement schreef onze collega Jim Kaldenberg een bijdrage over de voorwaarden om van het overgangsrecht gebruik te kunnen maken en de voor- en nadelen daarvan.


Het lot van de coach in een grensoverschrijdend gedrag zaak

Grensoverschrijdend gedrag Delissen Martens

Grensoverschrijdend gedrag en een veilige omgeving zijn modebegrippen geworden in de Nederlandse Sportwereld. Sporters zijn daarbij de afgelopen jaren voortdurend aangemoedigd om grensoverschrijdend gedrag (als ze menen dat daar sprake van is) te melden. Het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), het instituut dat deze zaken voor het merendeel van de sportbonden in Nederland behandelt, is er nagenoeg overbelast door geraakt.  


Rechter verwerpt huurprijswijzigingsbeding!

uitspraak Bouwinvest

Op 3 augustus 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak die was aangespannen door Bouwinvest tegen twee van haar huurders. Bouwinvest wenste deze huurders (een stel) op straat te zetten vanwege een huurachterstand van € 4.425,27. De rechter stak daar echter een stokje voor. Onze collega Cindy Luiten schreef er een blogartikel over. 


Procesafspraken in strafzaken. Het ei van Columbus of eieren voor je geld?

Procesafspraken in strafzaken. Het ei van Columbus of eieren voor je geld?

Het strafrechtsysteem in Nederland piept en kraakt. De capaciteit van rechtbanken en gerechtshoven staat zwaar onder druk. Procedures duren lang en verlopen lang niet altijd efficiënt. Om de druk op de keten te verlichten, zoekt men naar manieren om strafzaken vlotter te laten verlopen. Eén van die manieren is het maken van procesafspraken tussen Openbaar Ministerie en verdediging. In deze blog bespreekt Hendrik Sytema de mogelijkheden en beperkingen van dit relatief nieuwe fenomeen.


Wanneer mag je de werknemer houden aan het nevenwerkzaamhedenbeding ?

nevenwerkzaamhedenbeding

Eén jaar geleden is het verbod op ‘het verbod op nevenwerkzaamheden’ in werking getreden. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde in juli 2023 dat de werkgever haar werknemer (een musicus) toch aan het nevenwerkzaamhedenbeding mocht houden, omdat daar een objectieve reden voor aanwezig was. Lees er meer over in deze blog.


Samenloop handelsnamen en merken: merkregistratie verstandig?

merken en handelsnamen

Handelsnamen en merken zijn belangrijke instrumenten voor ondernemers die actief zijn in een commerciële markt. Een ondernemer zal willen voorkomen dat deze belangrijke assets in handen vallen van een concurrent. Er zijn immers geregeld kapers op de kust. In bepaalde gevallen kan ook sprake zijn van samenloop tussen een handelsnaam en een merk. Een goed begrip van merken en handelsnamen is daarom van belang.

In dit blog zal kort het verschil tussen handelsnamen en merken worden belicht en enkele situaties van samenloop die zich in de praktijk kunnen voordoen.


Aansprakelijkheid VvE-Beheerder

Aansprakelijkheid VvE-Beheerder

Recent verscheen op NOS.nl een bericht dat er veel klachten zijn over VvE-beheerders. Een trend die Thijs van Munster herkent in de praktijk. Van de circa 125.000 VvE’s in Nederland besteedt ongeveer de helft het beheer uit aan externe partijen. En zonder kwaliteitstoets of -controles voor VvE-beheerders gaat dat regelmatig mis. Dit leek Thijs een goede reden om in deze blog kort in te gaan op de juridische (on)mogelijkheden die er dan zijn.


Ouder in scheidingssituatie? Overweeg scheidingsmediation en deelname aan de online training van Villa Pinedo over het scheidingsproces vanuit kindperspectief

Ouder in scheidingssituatie? Overweeg scheidingsmediation en deelname aan de online training van Villa Pinedo over het scheidingsproces vanuit kindperspectief

Het is (bijna) zomervakantie. Een periode waarin veel ouders met (schoolgaande minderjarige) kinderen op reis gaan om met elkaar avonturen te beleven en ontspanning te zoeken terwijl zij bewust of onbewust aan bezinning doen. Een tijd waarin nieuwe inzichten en perspectieven ontstaan.


De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

De zorg- en informatieplicht van de werkgever bij (wettelijke) vakantiedagen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad op 23 juni 2023 over het verjaren van niet opgenomen vakantiedagen, is het goed weer eens stil te staan bij dit onderwerp.


Sluitingszittingsrede: Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten?

Sluitingszittingsrede: Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten?

Bas Martens sprak op 29 juni 2023 de traditionele Sluitingszittingsrede voor de Jonge Balie Den Haag uit. De titel luidde: “Wordt het niet tijd voor een Europese Orde van Advocaten”.