Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs B.V. (hierna: de vennootschap) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27318862.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Een opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.
 3. De vennootschap is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De vennootschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan de vennootschap (mede) namens de cliënt aanvaarden.
 4. Degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn of waren mogen zich beroepen op hun verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt. 
 5. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vennootschap, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de vennootschap zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van de vennootschap volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 6. De cliënt vrijwaart de vennootschap voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vennootschap.
 7. De aan de vennootschap verschuldigde honoraria worden berekend op basis van de door de vennootschap aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het volgens de vennootschap ter zake toepasselijke uurtarief, en vermeerderd met een percentuele opslag wegens kantoorkosten. De vennootschap kan de toepasselijke uurtarieven van tijd tot tijd aanpassen. Verschotten van de vennootschap ten behoeve van de cliënt worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor zover toepasselijk, worden alle bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan de vennootschap de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.De cliënt vrijwaart de vennootschap voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vennootschap.Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap in verband met een opdracht, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vennootschap, is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de vennootschap zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van de vennootschap volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 8. Blijft betaling  van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is de vennootschap gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,- en maximaal € 6.775,-.
 9. De vennootschap heeft een overeenkomst gesloten met een Stichting Beheer Derdengelden ten behoeve van het beheer van derdengelden in verband met een zaak die door de vennootschap wordt behandeld. Eventuele negatieve rente die door de bank aan de Stichting Beheer Derdengelden of aan de vennootschap in rekening wordt gebracht in verband met het beheer van derdengelden in een specifieke zaak kunnen door de vennootschap aan de betreffende cliënt worden doorberekend.
 10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de vennootschap wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
 11. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders van de vennootschap, en verder allen die in of voor de vennootschap werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
 12. Indien de uitleg van de Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden verschilt, is de Nederlandse versie beslissend.