VAR verdwijnt, vanaf 1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst

Tot en met dit jaar was een opdrachtgever gevrijwaard van naheffing loonbelasting en heffing werknemerspremies, indien zij de opdrachtnemer een VAR-verklaring WUO (winst uit onderneming) of VAR dga kon overleggen. Met ingang van 1 januari 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid het systeem van de VAR verklaringen ophouden te bestaan.

Voorbeeldovereenkomsten

In de plaats van de VAR verklaringen komt het systeem van zogenaamde voorbeeldovereenkomsten. Belangengroepen kunnen deze overeenkomsten, ten behoeve van degene die zij vertegenwoordigen aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst oordeelt dan vervolgens of die bepaalde overeenkomst voor die betreffende werkzaamheid zich al dan niet kwalificeert als een dienstbetrekking. De overeenkomsten waarvan de Belastingdienst heeft geoordeeld dat die zich niet als dienstbetrekking kwalificeren, publiceert de Belastingdienst op haar site. Het streven is om zo voor diverse sectoren standaardovereenkomsten vast te stellen, die voor een ieder bruikbaar zijn. De gebruikers, die van een dergelijke voorbeeldovereenkomst gebruik maken, kunnen hierdoor zekerheid  verkrijgen dat de overeenkomst die zij hanteren door de Belastingdienst niet aangemerkt zal worden als een dienstbetrekking, en dat er derhalve geen loonbelasting en premies over de vergoeding afgedragen behoeven te worden. Voorwaarde blijft overigens,  net als in de situatie waarbij  een VAR-verklaring was afgegeven, dat indien de feitelijke situatie, afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd, er aan de goedkeuring of voorbeeldovereenkomst geen zekerheid kan worden ontleend.

Naast het gebruik van een voorbeeldovereenkomst kan elke zelfstandige of opdrachtgever een overeenkomst individueel ter  beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dan aan of zij die overeenkomst al dan niet aanmerkt als een dienstbetrekking.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is reeds op 2 juli 2015 goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moet het voorstel nog steeds formeel goedkeuren. De stemming over dit voorstel staat gepland voor 27 oktober 2015.  De  Belastingdienst heeft inmiddels vooruitlopend op deze goedkeuring al een aantal voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd op haar site.  

Zo zijn er inmiddels, de door een zevental belangenorganisaties in de podiumkunsten voorgelegde, overeenkomsten gepubliceerd , alsmede overeenkomsten voor een docent masterclass, een tijdelijk waarneemster verloskundige en een coördinerend stralingskundige. Naar verwachting zal deze lijst de komende periode snel langer worden.

Overeenkomst voorleggen aan Belastingdienst

Mocht u veel gebruik maken van zelfstandigen dan is het raadzaam, ter voorkoming dat u elke keer een overeenkomst moet voorleggen aan de Belastingdienst, om gebruik te maken van een standaardovereenkomst, die reeds is gepubliceerd door de Belastingdienst, dan wel uw eigen overeenkomst  vooraf door de Belastingdienst  te laten beoordelen. Is de Belastingdienst met u van oordeel dat die overeenkomst niet kwalificeert als een dienstbetrekking, en dat bij de uitvoering door de opdrachtnemer wordt gewerkt conform die voorwaarden van die overeenkomst, dan bent u gevrijwaard van het risico van een naheffing loonbelasting en het risico dat u achteraf nog premies voor werknemersverzekeringen bent verschuldigd.

ZZP'er

Indien u als zelfstandige (ZZP’er) werkt kan het ook in uw voordeel werken wanneer u een standaard overeenkomst van opdracht kunt overleggen, die u reeds op voorhand door de Belastingdienst heeft laten goedkeuren. U kunt dan immers reeds op voorhand bij de opdrachtgever zijn fiscale risico’s wegnemen.

Tenslotte is nog van belang om op te merken dat dit, ondanks het feit dat de Belastingdienst heeft bepaald dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, geen zekerheid geeft of de overeenkomst ook in arbeidsrechtelijke zin niet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt.

VAR verdwijnt per 1 januari 2016

Omdat de VAR-overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2016  verdwijnt en er naar verwachting de komende periode veel overeenkomsten ter beoordeling zullen worden voorgelegd, is het raadzaam om reeds nu uw overeenkomsten van opdracht die in 2016 van kracht zullen zijn, dus ook uw bestaande overeenkomsten, voor te leggen aan de Belastingdienst, dan wel te bezien of deze overeenkomen met een reeds gepubliceerde overeenkomst.

Indien u uw overeenkomst wilt voorleggen, adviseren wij u eerst advies in te winnen over de door u te hanteren voorwaarden in uw overeenkomst. U vergroot hierdoor de kans, dan de Belastingdienst de door u voorgelegde overeenkomst, niet als dienstbetrekking zal aanvaarden.

Download hier deze nieuwsflits als pdf 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of wenst u uw overeenkomst vooraf te laten  verifiëren dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 15 oktober 2015
VAR verdwijnt, vanaf  1 januari 2016 werken volgens voorbeeld overeenkomst
Delen: