ASR Levensverzekering N.V. wijzigt eenzijdig de Waerdye verzekering

Om welke polis gaat het?

Heeft u een Waerdye-Levensverzekering (unit linked verzekering) afgesloten bij ASR en heeft ASR deze verzekering in 2019 eenzijdig gewijzigd naar de “Beleggingsverzekering” (universal leven verzekering) dan hebt u mogelijk zonder dat daarvoor een juridische grondslag is, kosten betaald aan ASR.

ASR heeft in november 2019 de bestaande Waerdye-levensverzekering omgezet in verband met een nieuw administratiesysteem. Deze zogenaamde administratieve wijziging heeft ertoe geleid dat de verzekeringnemer ten onrechte contractbeheerkosten is gaan betalen.

ASR erkent dat er administratieve wijzigingen zijn doorgevoerd maar ontkent dat de totale kosten verhoogd zouden zijn.

Vóór de eenzijdige wijziging werd 0,75% over de beleggingsdepots in rekening gebracht. Deze beleggingsdepots zijn komen te vervallen. Er konden daarover niet langer kosten in rekening gebracht worden. ASR brengt thans nieuwe kosten in rekening bij de verzekeringnemer, de zogeheten ‘contractsbeheerkosten’. Deze kosten worden berekend  over de waarde van de fondsen waarin belegd wordt. Dit is een eenzijdige wijziging van de voorwaarden en derhalve niet toegestaan.

Verder is de hoogte van de premie overlijdenrisicoverzekering na de eenzijdige wijziging afhankelijk geworden van de leeftijd en de waarde van de polis. Een daling van de poliswaarde kan dan nadelige gevolgen hebben. Bij een dalende waarde van de polis  zal er een hogere dekking voor overlijden moeten worden verzekerd en zal er dus een hogere premie overlijdensrisicoverzekering moeten worden betaald. De eenzijdige wijziging kan derhalve nadelig uitpakken voor de verzekeringnemer maar daar is de verzekeringnemer niet voor gewaarschuwd. ASR heeft geen premietabel bijgevoegd waaruit blijkt wat verzekeringnemer bij een bepaald verzekerd bedrag zou moeten betalen aan premie.

De Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening heeft in haar uitspraak van januari 2021 met nr. 2022-0003 geoordeeld dat: “Het is naar het oordeel van de Commissie van Beroep op zichzelf juist dat de verzekeraar de plicht had om de consument vooraf te informeren over de hoogte van de risicopremie, althans informatie te verstrekken waaruit de consument de hoogte van de risicopremie kon afleiden.”

Over de bovengenoemde wijzigingen heeft er inmiddels een bemiddelingszitting plaatsgevonden nadat een verzekeringnemer een klacht indiende bij het Kifid. De verzekeringnemer heeft van ASR een compensatie ontvangen voor de door ASR eenzijdig doorgevoerde wijzigingen.

 Recht op vergoeding

Het Kifid oordeelde in 2021 dat contractbeheerkosten die niet overeengekomen zijn, niet in rekening gebracht mogen worden bij de klant. Er is immers geen sprake van wilsovereenstemming. De verzekeringnemer aan wie ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht, heeft recht op een vergoeding van die kosten.

Voorts geldt dat een kostenbeding op grond van de Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten steeds duidelijk en begrijpelijk dient te zijn opgesteld. Indien daaraan niet is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het betreffende (kosten)beding als onredelijk bezwarend buiten toepassing moet worden gelaten.

De commissie van Beroep oordeelde in 2017 dat de verzekeringnemer voor of bij het sluiten van de verzekering op het bijzondere risico met betrekking tot de premie overlijdensrisico gewezen diende te worden (CvB 2017-023A, 4.23) dan wel gewaarschuwd moest worden. Indien de verzekeraar verplicht is voor het bijzondere risico te waarschuwen en hij dit voor of bij het sluiten van de verzekering nalaat, dan schiet hij tekort. Er bestaat ook dan mogelijk een recht op schadevergoeding.

 Wat kunnen wij voor u doen?

Beschikt u over een Waerdye-levensverzekering die omgezet is naar een Beleggingsverzekering zoals hierboven omschreven en wenst u uw schade vergoed te krijgen? Neem dan contact op met  Olivier van Hardenbroek.

 

 

Gepubliceerd op: 6 september 2022 in Contractenrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
ASR Levensverzekering N.V. wijzigt eenzijdig de Waerdye verzekering
Delen: