Betaaltermijn grote ondernemingen naar 30 dagen

Een tijdlang is de trend geweest dat grote ondernemingen lange betaaltermijnen ‘oplegde’ aan MKB leveranciers. De onderhandelingspositie van het MKB ten opzichte van grote ondernemingen was veelal onvoldoende sterk om een kortere betaaltermijn uit te onderhandelen. Met als gevolg betaaltermijnen tot 60 dagen en een toegenomen liquiditeitsdruk bij het MKB.      

Betaaltermijn grote ondernemingen

Sinds vrijdag 1 juli 2022 geldt nieuwe wetgeving (door een wijziging van artikel 6:119a lid 6 BW) om de grote ondernemingen gehanteerde betaaltermijnen te verkorten.

De betaaltermijn van grote onderneming bij nieuwe overeenkomsten met MKB schuldeisers mag maximaal 30 dagen zijn. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn. Bestaande overeenkomsten (gesloten voor 1 juli 2022) moeten per 1 juli 2023 voldoen aan de maximale betaaltermijn van 30 dagen. Tot die tijd mag een langere betaaltermijn gehanteerd worden wanneer die tussen partijen is overeengekomen (tot maximaal 60 dagen conform de oude tekst van artikel 6:119a lid 6 BW).

Wanneer een grote onderneming bij een overeenkomst die gesloten wordt na 1 juli 2022 een betaaltermijn hanteert van langer dan 30 dagen is die bepaling nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Wanneer die termijn van 30 dagen overschreden wordt is de grote onderneming in beginsel de wettelijke handelsrente (momenteel 8%) verschuldigd. 

De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op grote ondernemingen die contracteren met MKB. Het MKB mag een betaaltermijn van 60 dagen (blijven) hanteren.

Een onderneming kwalificeert als MKB wanneer aan tenminste twee van de onderstaande drie voorwaarden wordt voldaan:

  1. Activa ≤ twintig miljoen euro
  2. Netto omzet ≤ veertig miljoen euro
  3. Werknemer ≤ 250 werknemers

Omgekeerd kwalificeert een onderneming als grote onderneming wanneer aan tenminste twee van de voorwaarden niet wordt voldaan.

Betaaltermijn MKB

Voor contracten tussen MKB ondernemingen onderling blijft het reguliere regime van toepassing (artikel 6:119a lid 5 BW). De betaaltermijn voor handelstransacties bedraagt in beginsel 30 dagen. MKB ondernemingen hebben echter de mogelijkheid om contractueel af te wijken van de 30 dagen en kunnen een betaaltermijn overeenkomen tot maximaal 60 dagen (artikel 6:119a lid 5 BW). Een langere termijn dan 60 dagen is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden voor het overeenkomen van een langere termijn dan 60 dagen zijn in artikel 6:119a lid 5 BW artikel opgenomen. De langere betaaltermijn moet nadrukkelijk worden overeengekomen. Een betaaltermijn van 75 dagen opnemen in de algemene voorwaarden is bijvoorbeeld nietig.

In dit blog is slechts een beknopte samenvatting van de wetgeving (op hoofdlijnen) weergegeven. Heeft u hulp nodig bij of vragen over commerciële contracten? Neem dan contact op met Rik Buitenhuis (advocaat ondernemingsrecht) via Buitenhuis@delissenmartens.nl of + 31 70 311 54 11.

Gepubliceerd op: 12 juli 2022 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Rik (F.J.B.) Buitenhuis
Betaaltermijn grote ondernemingen naar 30 dagen
Delen: