Betere bescherming van bedrijfsgeheimen/know how door de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is de implementatie van de op 5 juli 2016 in werking getreden Europese Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). De richtlijn heeft tot doel de regels inzake bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) in de EU lidstaten te harmoniseren. De Wbb beschermt – zoals de naam al aangeeft - bedrijfsgeheimen. Althans, zij biedt bedrijven de mogelijkheid op te treden tegen anderen die ongeoorloofd gebruik maken van hun bedrijfsgeheimen, ook in het geval een geheimhoudingsovereenkomst/non-disclosure agreement aanwezig is.

Wanneer zijn bedrijfsgeheimen beschermd?

Bedrijfsgeheimen zijn in de definitie van de wet ‘informatie’ dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie
  2. Zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is
  3. Zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden

Deze definitie heeft betrekking hebben op knowhow, bedrijfsinformatie en technologische informatie, wanneer er zowel een legitiem belang is bij het vertrouwelijk houden ervan als een legitieme verwachting ten aanzien van het bewaren van deze vertrouwelijkheid. Die knowhow of informatie moet bovendien feitelijke dan wel potentiële handelswaarde hebben. Die knowhow of informatie moet worden geacht handelswaarde te bezitten bijvoorbeeld wanneer het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan schadelijk zou kunnen zijn voor de belangen van de persoon die rechtmatig over de informatie zeggenschap heeft, aangezien daardoor afbreuk wordt gedaan aan het wetenschappelijk en technisch potentieel, de zakelijke of financiële belangen, de strategische posities of het concurrentievermogen van die persoon.

Bescherming tegen inbreuken

Op grond van de Wbb kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Als informatie dus als vertrouwelijk wordt aangemerkt – bijvoorbeeld in een geheimhoudingsovereenkomst/NDA of op een andere manier - dan kan op basis van de Wbb worden opgetreden tegen het gebruik van de bedrijfsgeheimen. Zo kan er een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen worden gevorderd of een vordering tot het terugroepen of vernietigen van reeds vervaardigde producten. Ook kan onder bepaalde voorwaarden schadevergoeding worden gevorderd.

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt ook meer juridische mogelijkheden op te treden tegen partijen die profiteren van de bedrijfsgeheimen, ook als zij zich daarvan niet bewust waren.

Het belang van een geheimhoudingsovereenkomst/non-disclosure agreement (NDA)

Omdat de Wbb bepaalt dat geheime informatie onderworpen moet zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden, is het toch belangrijk een geheimhoudingsovereenkomst/NDA te sluiten met partijen die in aanraking komen met informatie die geheim moet blijven. De geheimhoudingsovereenkomst/NDA moet bij voorkeur de aard van de te delen informatie zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Daarnaast kan het zinvol zijn om op documenten de aanduiding “vertrouwelijk” of “geheim” te plaatsen. Daarmee is niet gezegd dat het ook daadwerkelijk om bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen gaat, maar het geeft in ieder geval aan dat het de bedoeling is dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten/Non-disclosure agreements is maatwerk. Laat u daarom adviseren.

 

Dit blog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 8 juli 2019 in Contractenrecht, Privacyrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Betere bescherming van bedrijfsgeheimen/know how door de Wet bescherming bedrijfsgeheimen
Delen: