Crisisheffing werkgevers volgens rechtbank (deels) in strijd met het EVRM

De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing over lonen van meer dan € 150.000 deels in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Ongetwijfeld wordt tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Of de crisisheffing in 2013 en 2014 uiteindelijk stand houdt is dus nog de vraag.

De crisisheffing is een belasting van 16% die werkgevers moeten betalen over lonen die meer bedragen dan € 150.000. Belangrijkste kritiekpunt is dat deze pas in de loop van 2012 bekend is gemaakt en werd berekend over het loon in 2012. Werkgevers konden er daardoor in een aantal gevallen geen rekening mee houden en werden dus onverwacht met deze heffing geconfronteerd. Nadat de Hoge Raad op 20 juni 2014 al oordeelde dat de crisisheffing niet in strijd is met het EVRM, komt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland voor werkgevers als welkome verrassing.

Uiteraard is het afwachten of de Hoge Raad in dit concrete geval het oordeel van de rechtbank zal volgen. Volgens de rechtbank is de crisisheffing over een bonus die in februari 2012 is ontvangen in strijd met het recht op ongestoord genot van het eigendom (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM) omdat de werkgever pas met het Begrotingsakkoord 2013, dat op 26 april 2012 is gesloten, had kunnen voorzien dat de wetgever voornemens was om een crisisheffing in te voeren en nader vorm te geven.

De bonus waardoor de salarisgrens werd overschreden stond toen echter al vast. Daarmee heeft de wetgever volgens de rechtbank de zogeheten ‘fair balance’ doorbroken waarbinnen het de wetgever is toegestaan om een inbreuk te maken op het ongestoord genot van het eigendom.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 januari 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Crisisheffing werkgevers  volgens rechtbank (deels) in strijd met het EVRM
Delen: