Eigen bedrijf starten? Waar moet u juridisch rekening mee houden?

Indien u voornemens bent om een eigen bedrijf te starten komt er veel op u af. Zo moet u de markt verkennen, een ondernemingsplan opstellen, een geschikte locatie vinden voor uw bedrijf, verzekeringen afsluiten en eventueel de benodigde financiering regelen bij de bank. Naast deze praktische en financiële zaken dient u ook een aantal juridische keuzes te maken.

1. Rechtsvorm onderneming

Allereerst voor welke rechtsvorm u kiest.  Denk hierbij aan de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (C.V.), de stichting, de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.). Voor welke rechtsvorm u uiteindelijk kiest bepaalt onder meer de (privé)aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen, maar bijvoorbeeld ook welke belastingen u moet betalen en wie de zeggenschap heeft binnen de onderneming.

Welke rechtsvorm het best past bij uw onderneming, hangt uiteindelijk af van de aard van de activiteiten van uw onderneming, de omvang en de eventuele samenwerking met anderen.

2. Kiezen van bedrijfsnaam/handelsnaam

Vanzelfsprekend wilt u ook een naam kiezen die past bij u, uw onderneming en de aard van de activiteiten van uw onderneming. U moet wel  onderzoeken of uw naam niet al in gebruik is. Het voeren van een handelsnaam die al door een ander (vergelijkbaar) bedrijf wordt gevoerd is op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) niet toegestaan indien daardoor verwarring kan ontstaan met een oudere onderneming. Artikel 5 HNW geeft een aantal uitzonderingen waarop het voeren van een identieke handelsnaam door een jongere onderneming wel is toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ondernemingen in totaal verschillende branches actief zijn of als het geografische gebied waarin de ondernemingen actief zijn geen overlap hebben.

3. Vormgeven samenwerking

Indien u gaat samenwerken met andere(n) doet u er goed aan om deze samenwerking goed vast te leggen in een overeenkomst met uw zakenpartners. Dit om de interne verhoudingen duidelijk te hebben (bijvoorbeeld met welke meerderheid besluiten moeten worden genomen), maar ook om bij eventuele conflicten aan te kunnen tonen welke afspraken zijn gemaakt en wat de rechten en verplichtingen zijn van alle betrokken partijen.  Bij een B.V. kan dit bijvoorbeeld in een aandeelhoudersovereenkomst en bij een vof met een vof-contract.

De afgelopen jaren zien we een sterke toename van het aantal geschillen en procedures tussen zakenpartners, aandeelhouders, bestuurders etc. Oorzaak daarvan is dat er vaak geen afspraken zijn gemaakt of dat er geen goede overeenkomst is opgesteld. Een goede overeenkomst kan voorkomen dat betrokkenen partijen in een kostbare en langdurige procedure terecht komen.

4. Algemene voorwaarden

Als de rechtsvorm en naam van de onderneming zijn gekozen en de eventuele samenwerking goed is vastgelegd in een contract kunt u gaan ondernemen. Maar ondernemen betekent ook risico’s nemen, het is goed om deze (juridische) risico’s, denk bijvoorbeeld aan productaansprakelijkheid, mogelijke zorgplichten, debiteurenrisico etc. vooraf in kaart te brengen. Hierdoor is het namelijk mogelijk om de kans dat deze risico’s zich voordoen te verkleinen en om uw aansprakelijkheid in dergelijke gevallen te beperken.

Een manier waarop dit kan is door het hanteren van een goede set algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden, ook wel algemene leveringsvoorwaarden of algemene inkoopvoorwaarden genoemd, zijn standaard bedingen die zijn opgesteld om in een reeks overeenkomsten te worden opgenomen en die niet de kern van die overeenkomsten raken. Het is belangrijk dat uw onderneming een goede set algemene voorwaarden heeft, omdat deze zaken regelen omtrent  de garantie, beperking van de aansprakelijkheid, eigendomsoverdracht, bedenkingstermijnen, de manier van betalen en de bevoegde rechter bij een geschil. Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid en beperken de risico's die u loopt als ondernemer. Klik hier voor meer informatie over algemene voorwaarden.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens hebben de ondernemingsrechtelijke kennis en deskundigheid in huis om u te adviseren over het opzetten en vormgeven van uw nieuwe onderneming. Wij kunnen u adviseren over welke rechtsvorm voor u het meest geschikt is, hoe u uw intellectueel eigendom het beste kan beschermen en uw eventuele samenwerking contractueel goed vastleggen.

Bent u van plan om een onderneming te starten, Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan u graag te woord.

Dit blog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 21 december 2018 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Eigen bedrijf starten? Waar moet u juridisch rekening mee houden?
Delen: