Geen re-integratie, helemaal geen loon?

Hoe om te gaan met een werknemer die niet meewerkt aan zijn eigen re-integratie? Mag de werkgever in dat geval het loon volledig stopzetten, of is de werkgever gehouden het loon, over het deel dat de werknemer nog arbeidsongeschikt is, door te betalen? Over deze vraag bestaat al enige tijd discussie in de literatuur. De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft hierover recentelijk een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 6 juni jl. uitspraak gedaan (1).

Prejudiciële vraag

Het gaat in deze zaak om een werknemer, die voor onbepaalde tijd, als schoonmaker bij zijn werkgever in dienst is. Op enig moment meldt de werknemer zich ziek, waarop de werkgever de bedrijfsarts inschakelt. Deze oordeelt, dat de werknemer kan worden ingezet voor halve dagen en met aangepaste taken. Toch hervat de werknemer zijn werkzaamheden niet en daarom zet de werkgever het volledige loon stop. Hierop stapt de werknemer naar de rechter, waar hij onder meer loondoorbetaling eist voor het deel van de werktijd waarin hij nog arbeidsongeschikt was.

De vraag die aan de Hoge Raad wordt voorgelegd is: mag een werkgever het volledige loon stopzetten wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? Voor het antwoord op die vraag kijkt de Hoge Raad eerst naar de tekst van de wet. Hoewel  die tekst op meerdere wijzen geïnterpreteerd kan worden, concludeert de Hoge Raad dat de wetgever bedoeld moet hebben dat het recht op loon geheel vervalt gedurende de periode waarin de werknemer weigert passende arbeid te verrichten.

Deze interpretatie wordt ondersteund door de wetsgeschiedenis: de loonsanctie is bedoeld om de werknemer te stimuleren zijn herstel en re-integratie te bevorderen. Die sanctie moet immers voldoende afschrikwekkend  zijn, om zo te waarborgen dat een werknemer zijn re-integratie serieus oppakt.

Vorenstaande leidt de Hoge Raad tot het oordeel dat de wet zo moet worden geïnterpreteerd dat, wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, zijn loon geheel komt te vervallen, dus niet alleen over het gedeelte waarvoor hij arbeidsgeschikt is, maar ook over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is.

Conclusie

Voor werkgevers is dit een gunstige uitspraak. De gedeeltelijk zieke werknemer kan streng worden aangepakt, wanneer hij weigert aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Toch kan het nog zo zijn dat het gehele verval van de loondoorbetalingsplicht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, maar daarvan is volgens de Hoge Raad dus geen sprake bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Sophie Stolker of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.


1 Hoge Raad 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341

 

Download hier deze nieuwsflits in pdf

 

Gepubliceerd op: 24 juni 2014 in Ziekte
Geen re-integratie, helemaal geen loon?
Delen: