Ziekte werknemer

Is de werknemer niet in staat om zijn eigen overeengekomen arbeid te verrichten door ziekte? Dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid. De werkgever is verplicht de eerste 104 weken (twee jaar) het loon door te betalen, tenzij de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) eerder eindigt. De wettelijke loondoorbetalingsverplichting bedraagt 70% van het laatstverdiende loon. In de praktijk zie je echter vaak dat er ten aanzien van het te betalen loon onderscheid wordt gemaakt tussen (een gedeelte van) het eerste en het tweede ziekte jaar. Veel voorkomend is dat het eerste jaar 100% van het overeengekomen loon wordt voldaan en vervolgens 70%. Dit is echter niet verplicht.

Re-integratieverplichting

Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid dienen zowel werkgever als werknemer zich te houden aan de voor hen geldende re-integratieverplichtingen. Weigert een werknemer mee te werken, dan kan de werkgever het loon opschorten of zelfs stopzetten. Komt de werkgever de verplichtingen niet voldoende na, dan kan er door het UWV een loonsanctie worden opgelegd, met doorbetaling van het loon over het derde ziektejaar tot gevolg.

Ziekte en arbeidsongeschiktheidskwesties worden zowel door werkgever als werknemer als problematisch ervaren, door de vele regels en verplichtingen. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij ter bevordering van de re-integratie en ter voorkoming van eventuele sancties.

Met welke kwesties kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen?

  • Ziek- en hersteldmelding

  • Re-integratieverplichtingen

  • Opzegverbod

  • Loondoorbetalingsverplichting

  • Deskundigenoordeel

  • Transitievergoeding na twee jaar ziekte

  • ZW-uitkering

  • Loonsanctie

  • WIA-keuring

Team ArbeidsrechtVragen over ziekte?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)