Het beëindigen van een behandelingsovereenkomst door een hulpverlener

Op grond van artikel 7:460 BW kan een hulpverlener de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, behalve als daar gewichtige redenen voor bestaan. De uitgangpunten van de KNMG-richtlijn “Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst” (hierna: de KNMG-richtlijn) vormen een uitwerking van artikel 7:460 BW. In de KNMG-richtlijn wordt als gewichtige reden voor het beëindigen van een behandelingsovereenkomst onder meer de omstandigheid genoemd dat een patiënt niet wil meewerken aan de behandeling.

Uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege

In de beslissing van 21 augustus 2023 heeft het Regionaal Tuchtcollege zich onder andere over de vraag gebogen of de hulpverlener de behandelingsovereenkomst mocht beëindigen. In deze casus was in een multidisciplinair overleg (MDO) besloten om tot beëindiging van de behandelingsovereenkomst over te gaan. De patiënt had onder andere aangegeven niet mee te willen werken aan de behandeling en verscheen niet op afspraken. Het behandelteam heeft zich ingespannen om de patiënt gemotiveerd te krijgen voor de behandeling, maar dit was tevergeefs. Van het behandelteam kan niet worden verwacht dat zij blijft proberen om de patiënt aan de behandeling te laten meewerken, aldus het college. Het college begrijpt dat de behandelingsovereenkomst is beëindigd. In zoverre is de klacht dan ook ongegrond.

Echter, de wijze waarop de behandelingsovereenkomst is beëindigd acht het college onzorgvuldig. Uit het dossier blijkt dat de behandelingsovereenkomst per direct, zonder enige waarschuwing of gesprek, werd beëindigd. Het college merkt daarbij op dat het beëindigen van een behandelingsovereenkomst met onmiddellijke ingang alleen mag als er sprake is van een zeer dringende reden. Daar was in dit geval geen sprake van.

KNMG-richtlijn

Een arts dient zorg te dragen over de wijze waarop een behandelingsovereenkomst wordt beëindigd. De KNMG-richtlijn biedt een handreiking voor deze zorgvuldigheidseisen. Zo moet een arts in acht nemen dat hij de patiënt herhaaldelijk waarschuwt, aandringt op verandering en onderzoekt of herstel van de relatie mogelijk is, een redelijke termijn stelt, de medisch noodzakelijke hulp in de tussentijd voortzet of voor vervanging zorgt totdat de patiënt een nieuwe behandelaar heeft gevonden, meewerkt aan het zoeken naar een alternatief voor de zorg en gegevens moet verstrekken aan andere betrokken artsen of hulpverleners (met toestemming van de patiënt). Verder moet de arts de dossiergegevens bewaren tot hij het met toestemming van de patiënt kan overdragen aan de opvolgende arts.

Beslissing van het Regionaal Tuchtcollege

Naast het gegeven dat er geen sprake van een zeer dringende reden was, liep er ook nog een onderzoek met betrekking tot de antidepressiva en de door patiënt gerapporteerde bijwerkingen. Mede gelet op het gegeven dat de psychiater om het onderzoek had gevraagd, had van de psychiater mogen worden verwacht dat zij eerst het onderzoek zou afronden alvorens zij met de beëindiging van de behandelingsovereenkomst zou instemmen. Dit onderdeel van de klacht acht het college daarom gegrond. Het college is van oordeel dat een waarschuwing passend is.

Relevante uitspraken

  • Psychiater: Uitspraak - Overheid.nl | Tuchtrecht
  • Gz-psycholoog: Uitspraak - Overheid.nl | Tuchtrecht
  • Gz-psycholoog en regiebehandelaar: Uitspraak - Overheid.nl | Tuchtrecht

Vragen?

Heeft u vragen over medisch tuchtrecht? Neem dan contact op met Marouschka den Ouden (jurist Medisch Tucht Recht) via denouden@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 91.

Nieuwsbrief 'Blik op Medisch Tuchtrecht'

Elke maand brengt Marouschka de spraakmakende nieuwsbrief "Blik op Medisch Tuchtrecht" uit op LinkedIn, waarin zij de meest recente uitspraken van het medisch tuchtcollege onder de loep neemt. Ze wijst op relevante rechtszaken en biedt een verhelderende kijk op de juridische aspecten van de medische wereld. Geïnteresseerd? Meld je dan hier aan: Abonneren op Linkedin nieuwsbrief

Gepubliceerd op: 14 september 2023 in
Vragen?
Neem contact op met Marouschka (M.L.G.) den Ouden
tuchtklacht
Delen: