Het opzeggen van een distributieovereenkomst

Het opzeggen van een distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de leverancier zich verplicht bepaalde producten of diensten te leveren aan de distributeur. Een distributieovereenkomst is een ‘duurovereenkomst’ omdat sprake is van opeenvolgende of telkens terugkerende prestaties. Er zijn hierbij twee soorten distributieovereenkomsten te onderscheiden, die voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Dit onderscheid is van belang voor de wijze waarop de distributieovereenkomst kan eindigen.

Opzegging distributieovereenkomst voor bepaalde tijd

Een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd is een overeenkomst waarbij is afgesproken wanneer de distributieovereenkomst eindigt. Als in zo’n overeenkomst geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen, bestaat in beginsel geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging. De overeenkomst kan dan in principe alleen eindigen als de termijn verstrijkt. Alleen in uitzonderingsgevallen is opzegging mogelijk. Dan moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden, die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die van zo ingrijpende aard zijn dat de wederpartij redelijkerwijs niet kan verwachten dat de overeenkomst in stand wordt gehouden. En daar is alleen bij hoge uitzondering sprake van.  

Opzegging distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als in een distributieovereenkomst geen einddatum is opgenomen eindigt die overeenkomst pas als partijen daartoe besluiten óf als één partij de overeenkomst opzegt. Als de leverancier de overeenkomst wenst te beëindigen door die op te zeggen, dan kan hij dat alleen doen als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat. En als opzegging is toegestaan vanwege de aanwezigheid van een zwaarwegende grond, kan daar wel de verplichting bijkomen om een bepaalde (redelijke) opzegtermijn in acht te nemen zodat de distributeur zich kan voorbereiden op het einde van de distributieovereenkomst. Ook kan het in de rede liggen om een schadevergoeding aan de distributeur te betalen. Maar dat hangt af van de omstandigheden van het geval.

Laat u adviseren

Indien u een distributieovereenkomst aangaat denk dan na over de wijze van beëindiging. Als u optreedt als leverancier kan het wenselijk zijn met de distributeur een opzegbeding overeen te komen. Dan kunt u makkelijker de overeenkomst beëindigen dan in het geval u niets hierover afspreekt.

Bent u distributeur, dan kan het zinvol zijn een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan zodat u de zekerheid heeft dat de overeenkomst in ieder geval voor de overeengekomen voortduurt. Want ook bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd loopt u een risico dat de leverancier de contractuele relatie met u verbreekt. Discussie over de aanwezigheid van een zwaarwegende opzeggingsgrond en de hoogte van een eventuele schadevergoeding kunt u het beste voorkomen.

Laat u goed juridisch adviseren bij het aangaan én het beëindigen van een langdurige (handels)relatie. Neemt u contact op met Robbert Delissen voor meer informatie over agentuur- en distributieovereenkomsten.

Stel hier uw gratis distributieovereenkomst op

Gepubliceerd op: 21 februari 2020 in Contractenrecht, Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Het opzeggen van een distributieovereenkomst
Delen: