Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!

Bijgewerkt 1 februari 2019

Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden kredietovereenkomsten van een bedrag tussen de € 500,= en € 125.000,= met een looptijd van meer dan drie maanden geregistreerd. Dit gebeurt als u een lening of een doorlopend krediet afsluit, ‘rood staat’ op een betaalrekening, een creditcard heeft of bijvoorbeeld als u een telefoon koopt op afbetaling. De kredietovereenkomsten blijven tot vijf jaar na de gehele aflossing en opzegging ervan in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan.

Kredietverstrekkers kunnen bij het BKR informatie aanvragen wanneer iemand een krediet aanvraagt. Het BKR wil met de registratie voorkomen dat er te hoge kredietovereenkomsten worden aangegaan, waardoor mensen de eruit voortvloeiende financiële verplichtingen niet kunnen voldoen. Heel veel mensen zijn dus geregistreerd bij het BKR en dat hoeft in beginsel geen probleem te zijn.

Negatieve BKR registratie

Eventuele problemen bij de (af)betaling worden ook gemeld bij het BKR en blijven ook nog vijf jaar in het CKI geregistreerd staan. Als er bij het betalen van een krediet problemen zijn geweest wordt de BKR registratie omgezet in een negatieve registratie, door middel van een code. Een negatieve registratie kan vervelende gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld als u een huis wilt kopen waarbij u een krediet moet afsluiten, een nieuw telefoonabonnement wilt afsluiten of een nieuwe creditcard wilt aanvragen. Uit de codering kan afgeleid worden wat de aard is van het geregistreerde probleem en op basis van die informatie kan een kredietverstrekker besluiten om geen krediet te verstrekken.

Wat kunt u doen?

In het geval van een negatieve BKR registratie, die volgens u niet juist is en waardoor u wordt beperkt, kunt u nagaan of de registratie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. De registratie moet conform het Algemeen Reglement hebben plaatsgevonden.

Zo moet de kredietverstrekker u, op het moment dat er een achterstand dreigt te ontstaan, van te voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen leidt tot een melding bij het BKR. In verband met de zorgvuldigheid moet u ook altijd worden geïnformeerd als de registratie daadwerkelijk bij het BKR wordt gemeld.

Als u meent dat de negatieve registratie onjuist is of u onevenredig zwaar treft, dan moet u de kredietverstrekker eerst zelf verzoeken om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. U moet daarbij gemotiveerd aangeven waarom u van mening bent dat in uw geval de registratie onredelijk is en dat deze moet worden doorgehaald. Dit moet u in ieder geval binnen 12 maanden nadat u weet of had kunnen weten dat u wordt benadeeld door de negatieve registratie(s) hebben gemeld bij de kredietverstrekker of het BKR.

De kredietverstrekker moet uw belangen om de registratie te verwijderen afwegen tegen het met de registratie te dienen doel om financiële risico’s voor kredietverstrekkers bij kredietverlening te voorkomen en misbruik en fraude te bestrijden (de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit). In het geval dat er bijvoorbeeld sprake was van een kleine achterstand die snel werd betaald, is de kans groter dat het verzoek wordt toegewezen dan als sprake is van een langdurig incassotraject voor een groot bedrag, waarbij u meerdere regelingen niet bent nagekomen.

Een technisch juiste registratie kan alleen in bijzondere gevallen worden verwijderd. Bijzondere omstandigheden kunnen bestaan uit:

  • Er hebben zich zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden bij u voorgedaan;
  • U had een gegronde reden om de vordering niet voldoen;
  • De betalingsachterstand is niet door u maar door anderen veroorzaakt;
  • U bent nooit op de hoogte gebracht van de BKR registratie;
  • De betalingsachterstand heeft niet lang genoeg geduurd of was niet hoog genoeg.

Let op: korte termijnen om tot actie over te gaan!

Als de kredietverstrekker uw verzoek om de gegevens te corrigeren of te verwijderen afwijst, gelden er (zeer) korte termijnen om hier tegen op te komen. Er bestaan twee mogelijkheden om bezwaar in te dienen tegen de afwijzing: via de civiele rechter of via de Geschillencommissie BKR.

U kunt uw verzoek aan de rechter voorleggen middels een verzoekschriftprocedure. Volgens artikel 79 AVG geldt voor het indienen van het verzoekschrift de volgende korte termijnen:

  • binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; of
  • indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, binnen zes weken na afloop van die termijn.

Als u het geschil voorlegt aan de Geschillencommissie BKR moet u de procedure binnen twee maanden na afwijzing van uw verzoek tot verwijdering bij de Geschillencommissie BKR hebben aangemeld. Bij de Geschillencommissie heeft u dus twee weken langer de tijd om bezwaar aan te tekenen. Andere verschillen zijn dat de uitspraken van de Geschillencommissie altijd bindend zijn en er geen hoger beroep mogelijk is tegen de uitspraak. Dit betekent dat de kredietverlener, BKR en u zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de Geschillencommissie.

In spoedgevallen, bijvoorbeeld als u een voorlopig koopcontract voor een woning heeft getekend, maar u vanwege de negatieve BKR-registraties geen hypotheek kunt krijgen, kunt u een kort geding aanspannen bij de civiele rechter. De twee hiervoor genoemde procedures kennen namelijk geen versnelde variant.

Gepubliceerd op: 19 januari 2018 in Contractenrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Negatieve BKR registratie? Zit niet stil en let op de termijnen!
Delen: