Onbelaste terugbetaling van agio; voorzichtigheid geboden!

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt weer eens dat bij terugbetaling van het kapitaal, het noodzakelijk is de daartoe vereiste procedure secuur in acht te nemen, wil men een onnodige heffing van dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing voorkomen.

Een aandeelhouder kan het eerder op de aandelen gestorte aandelenkapitaal terugbetalen. In de wet op de dividendbelasting is echter bepaald dat ook de terugbetaling van hetgeen op aandelen is gestort, belast is voor de dividendbelasting. De wet op de dividendbelasting bepaalt echter dat dit niet geldt indien tevoren de algemene vergadering van aandeelhouders tot deze teruggaaf heeft besloten en de nominale waarde van de desbetreffende geplaatste aandelen bij statutenwijziging met een gelijk bedrag is verminderd. Ditzelfde geldt voor de bepaling van het voordeel uit aanmerkelijk belang.

Procedure onbelaste terugbetaling agio

Om het kapitaal dat boven op de nominale waarde op de aandelen is gestort (het agio) zonder inhouding van dividendbelasting te kunnen uitkeren, dient de volgende procedure te worden gevolgd:

  1. besluit tot omzetting agioreserve in aandelenkapitaal;
  2. uitgifte van aandelen voor het bedrag van agioreserve (bij notariële akte);
  3. een voorafgaand goedkeurend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot teruggaaf van nominaal aandelenkapitaal;
  4. een statutenwijziging, bij notariële akte strekkende tot het verminderen van de nominale waarde van het aandelenkapitaal gelijk aan het bedrag van de terugbetaling.

Uitspraak

In de voornoemde recente uitspraak van de rechtbank was de volgorde van hierboven genoemde stappen niet juist aangehouden en vond de terugbetaling reeds plaats voor het moment dat het besluit tot omzetting en terugbetaling van aandelenkapitaal was genomen, met als gevolg dat de betreffende vennootschap een naheffingsaanslag met boeteheffing ontving en de directeur-grootaandeelhouder 25% aanmerkelijk belangheffing zal zijn verschuldigd over de door hem ontvangen uitkering. Was deze, verder niet zo complexe procedure wel in acht genomen, dan was de naheffingsaanslag niet opgelegd en had de directeur de uitkering onbelast kunnen ontvangen.

Mocht u derhalve op het punt staan om kapitaal dat in het verleden is gestort, terug te betalen, verifieer dan goed of daarbij de juiste procedure wordt gevolgd, zodat u niet achteraf wordt geconfronteerd met een onverwachte aanslag zoals de betreffende directeur-grootaandeelhouder overkwam die zich tevergeefs tot de Rechtbank Den Haag wendde.

Balanstest en uitkeringstoets

Overigens dient u voorafgaand aan het besluit om tot terugbetaling van eerder gestort kapitaal over te gaan, zich er wel van te vergewissen of deze uitkering op basis van de zogenaamde balanstest en uitkeringstoets mogelijk is. Deze test en toets die een bestuurder zal moeten doen alvorens hij tot uitkering van een dividend, maar ook tot terugbetaling van kapitaal overgaat, is een stuk complexer. Wordt deze niet of niet juist uitgevoerd dan riskeert de bestuurder dat hij voor de gevolgen daarvan persoonlijk aansprakelijk is.

Overweegt u derhalve om kapitaal dat u eerder in de vennootschap heeft betaald terug te laten betalen, laat u dan goed adviseren in hoeverre daar risico’s aan verbonden zijn en hoe de procedure vorm gegeven moet worden.

Download hier deze nieuwsflits als pdf

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens (janssens@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Meer artikelen over belastingrecht

Lees meer over belastingrecht

Lees ook in belastingrecht: Hoge managementfee leidt tot hoog loon

Gepubliceerd op: 18 augustus 2015 in Belastingrecht
Onbelaste terugbetaling van agio; voorzichtigheid geboden!
Delen: