PAS vooruit of PAS op de plaats?

Het wegvallen van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) naar aanleiding van de PAS-uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 heeft tot veel ophef gezorgd. Beoordelingen van aanvragen om natuurvergunningen lagen in de afgelopen tijd stil. In een kamerbrief van 13 september 2019 laat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich uit over de PAS-problematiek. De Minister informeert over de stand van zaken en geeft een overzicht van projecten en plannen die mogelijk gevolgen ondervinden door de stikstofuitspraak van mei dit jaar. De belangrijkste takeaways van de brief van de Minister leest u in deze bijdrage.

De nieuwe AERIUS Calculator om uitstoot van stikstof en neerslag daarvan te berekenen

Hij is er weer! Met ingang van 16 september 2019 is de nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Met de AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De specifieke PAS-functionaliteiten, zoals rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’, staan niet meer in de nieuwe versie.

Met de release van de AERIUS Calculator wordt een eerste stap gezet om vergunningstrajecten weer op gang te laten komen. Indien uit de AERIUS-berekening volgt dat een project of activiteit niet tot een toename van de stikstofdepositie leidt, kan hiervoor toestemming worden verleend.

Intern salderen en vergunning aanvragen

Met de release van de AERIUS Calculator is het weer mogelijk om vergunningen op grond van intern salderen aan te vragen. Over het beleid voor de vergunningverlening bij intern salderen zal binnenkort maar uiterlijk begin oktober meer duidelijkheid komen.

ADC-toets en extern salderen

Onlangs zijn met behulp van de ADC-toets de wegverbreding bij Veldhoven en de aanleg van de Blankenburgverbinding in de buurt van Rotterdam vergund. De ADC-toets houdt in dat er dient te worden aangetoond dat (A) er voor het schadelijke project geen alternatieven zijn, (D) de activiteit een dwingende reden dient van groot openbaar belang en (C) de schade aan de natuur gecompenseerd wordt. Dwingende redenen van groot openbaar belang zijn menselijke gezondheid, openbare veiligheid of redenen van sociale of economische aard. Een activiteit moet aan alle drie eisen voldoen, wil het de ADC-toets doorstaan.

Of in toekomst vergunningen door middel van de ADC-toets kunnen worden verleend, is nog onduidelijk. Het adviescollege dat zich onder leiding van de heer Remkes over de stikstofproblematiek buigt, zal hierover nader advies moeten geven.

Vooralsnog blijft het niet mogelijk om natuurvergunning op basis van de ADC-toets of extern salderen te verkrijgen.

Natuurherstel- en bronmaatregelen

De Minister benadrukt dat het noodzakelijk om de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuur te behalen. Bronmaatregelen zijn een integraal onderdeel van de oplossing om stikstofemissies terug te dringen.

Inventarisatie projecten door stikstofuitspraak geraakt

Bij de kamerbrief horen een tweetal bijlagen die inzicht geven in de projecten en activiteiten die door de stikstofuitspraak worden geraakt. Het gaat om ruim 18.000 projecten, al moet hier wel bij worden gezegd dat dit een momentopname en geen limitatieve opsomming is.

PAS vooruit?

Gezien de gevolgen van de PAS-uitspraak is het goed dat de Minister met een tussentijdse update komt. Ook is het mooi dat de AERIUS Calculator eindelijk weer up and running is. De verwachting is echter dat het nog enige tijd gaat duren voordat het vergunningentraject op gang komt. In de tussentijd zullen overheden door het overschrijden van wettelijke beslistermijnen, dwangsommen verbeuren. Uiteraard zouden overheden, zoals provincies en gemeentes, in de tussentijd zonder het PAS aanvragen kunnen beoordelen en daarop beslissen. Dat gebeurt natuurlijk niet omdat dan heel veel aanvragen zouden sneuvelen. Het is dus wachten op het advies van het adviescollege dat in week 39 naar verwachting zal volgen.  

Gepubliceerd op: 25 september 2019 in Bestuursrecht
PAS vooruit of PAS op de plaats?
Delen: