Te nemen maatregelen in verband met wijziging pensioenopbouw per 1 januari 2015

Mede vanwege de verhoging van de AOW- en pensioengerechtigde leeftijd, heeft de wetgever ook de fiscale mogelijkheden om belastingvrij pensioen op te bouwen beperkt. Op grond van de “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximerend pensioengevend inkomen” (Witteveenkader 2015) worden per 1 januari 2015 twee belangrijke wijzigingen ten aanzien van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen, doorgevoerd. 
De twee voornaamste wijzigingen betreffen:

  • Het verlagen van de pensioenopbouwpercentages
  • Het salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd wordt beperkt tot een salaris van € 100.000,- bruto

Pensioenopbouwpercentages

Door bovengenoemde wijzigingen zal de pensioenopbouw van vrijwel alle werknemers worden beperkt. Voor pensioenregeling die zijn gebaseerd op het middelloon wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd tot 1,875 % en voor pensioen gebaseerd op het eindloon zal het percentage worden verlaagd tot 1,657 %. Voor pensioenregelingen op basis van een beschikbaar premiestelsel gelden ook lagere percentages, deze percentages zijn echter leeftijdsafhankelijk.   

Nettolijfrente of nettopensioen

Voor werknemers met een hoger bruto loon dan € 100.000 zijn er door de wetgever mogelijkheden gecreëerd via een zogenaamde nettolijfrente dan wel nettopensioen. De aanspraken op deze nettolijfrente en nettopensioen zijn vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing (box III).

Door de verlaging van het maximale opbouwpercentage zal het op te bouwen pensioen voor werknemers, uitgaande van een opbouwperiode van meer dan 30 jaar, meer dan 10% kunnen afnemen. Overigens blijven reeds opgebouwde pensioenaanspraken door deze wetswijziging onaangetast. Werkgevers zullen in overleg met werknemers afspraken maken of, en op welke wijze, zij de gevolgen van deze verminderde maximale pensioenopbouw compenseren. Indien de opbouw reeds minder bedroeg dan het met ingang van 1 januari 2015 geldende maximum, behoeft er geen wijziging in de regeling te worden doorgevoerd.

Voldoet de regeling echter niet meer aan de nieuwe normen, dan is het van groot  belang dat nog vóór 1 januari 2015 de pensioenregeling in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe normen. Indien dat niet gebeurt, voldoet de pensioenregeling niet meer aan de definitie van een pensioenregeling in de Wet op de Loonbelasting, waardoor de pensioenaanspraak in zijn geheel direct belastbaar wordt. Indien u de regeling nog niet (geheel) heeft aangepast, kunt u bij de belastingdienst uw pensioenregeling ter goedkeuring aanmelden. U kunt dan nadien nog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 uw regeling aanpassen. Het verzoek moet dan wel zijn ingediend vóór 1 januari 2015.

Nabestaanden- en wezenpensioen
De regelingen hebben niet alleen betrekking op het ouderdomspensioen, maar zullen vanaf 1 januari 2015 ook direct effect hebben op het nabestaanden- en wezenpensioen. Met name voor het nabestaandenpensioen op risico-basis (dit is de meest voorkomende basis) heeft de maximering van het maximaal pensioengevend salaris direct tot gevolg dat het nabestaandenpensioen lager zal uitvallen dan voor de inwerkingtreding van deze wet. Vorenstaande indien geen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Conclusie

Indien u een pensioenregeling heeft zal deze regeling moeten worden aangepast. Indien uw pensioenregeling is ondergebracht in een bedrijfstakpensioenfonds zal dit op het niveau van het bedrijfstakpensioenfonds gebeuren. Echter, heeft u een individuele regeling dan ontkomt u er niet aan de regeling nog voor 1 januari 2015 aan te passen, dan wel bij de belastingdienst uw voorstel voor de aangepaste pensioenovereenkomst ter goedkeuring neer te leggen.

Voorts zal u wellicht met uw personeel in overleg moeten treden over eventuele compensatieregelingen, wegens een verminderde pensioenopbouw. Dat geldt voor alle personeelsleden. Voor personeelsleden met een salaris van meer dan €  100.000,- zullen zowel de grondslag als het opbouwpercentage worden beperkt. Voor die groep wegen de maatregelen extra zwaar en zal naar  individuele oplossingen gezocht moeten worden, waarbij het nabestaande pensioen bijzondere aandacht behoeft.
  
Wenst u hierover meer advies dan kunt u contact opnemen met Ivo Janssens (janssens@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 10 oktober 2014 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Te nemen maatregelen in verband met wijziging pensioenopbouw per 1 januari 2015
Delen: