Bestemmingsplan

Het belangrijkste instrument waarmee ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau wordt geregeld, is het bestemmingsplan. Alle in Nederland geldende bestemmingsplannen kunt u hier vinden. 

In een bestemmingsplan staat waar gebouwd mag worden en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Als bijvoorbeeld een pand, dat u op het oog heeft, de bestemming wonen heeft, mag u daar in beginsel geen bedrijf vestigen. Daarnaast stelt een bestemmingsplan nadere regels voor de bestemming. Hierbij kunt u denken aan regels voor bouwhoogte, het plaatsen van eventuele bijgebouwen maar ook regels ten aanzien van de mogelijkheden om in beperkte mate af te wijken van het bestemmingsplan.

Wat te doen als u het niet eens bent met een bestemmingsplan?

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt doorgaans gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen, waarin u uw bezwaren tegen het nieuwe plan kenbaar maakt. Als het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld zonder dat uw bezwaren daarin naar tevredenheid zijn meegenomen, kunt u binnen zes weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter neemt zo'n beroep alleen in behandeling als u daarvoor een zienswijze heeft ingediend.

Uiteraard helpen wij u graag zowel in de zienswijzeprocedure of in beroep bij de rechter.

Vergunningen

Voor diverse activiteiten die met bouwen te maken hebben heeft u een vergunning nodig. Het bekendste voorbeeld is de omgevingsvergunning voor bouwen die op grond van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend. Maar ook voor het slopen van gebouwen, het afvoeren van asbest of het kappen van bomen moet u eerst een vergunning hebben.

Op de site van het Omgevingsloket  kunt u uitzoeken of voor uw plannen een omgevingsvergunning vereist is. Via deze site kan ook de aanvraag voor een vergunning worden ingediend.

Het is uiteraard ook mogelijk dat anderen het niet eens zijn met uw bouwplannen. Derden, zoals buren, kunnen in dat geval tegen de aangevraagde omgevingsvergunning bezwaar aantekenen. De termijn hiervoor is slechts zes weken en gaat in op het moment dat de vergunning is gepubliceerd. Tegenwoordig worden besluiten online gepubliceerd, echter, in sommige gevallen worden vergunningen nog in huis-aan-huisbladen bekend gemaakt.
Meer informatie over de wijze waarop u, dan wel andere partijen op de hoogte kunnen raken van ruimtelijke plannen, kunt u hier lezen. 

Een bezwaarschrift zorgt er niet voor dat het bouwplan stil komt te liggen. U mag uw bouwplannen dus gewoon voortzetten. Dit is niet zonder risico’s. Indien u door de rechter onverhoopt in het ongelijk wordt gesteld en de omgevingsvergunning wordt ingetrokken, moet u het bouwwerk weer afbreken.

Uiteraard adviseren wij u graag bij uw bouwplannen en kunnen wij u bijstaan in de juridische procedures hieromtrent.


Nieuws binnen Ruimtelijke ordening


Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)