Werkgeversaansprakelijkheid

Onder werkgeversaansprakelijkheid wordt verstaan de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het gaat hierbij om aansprakelijkheid van de werkgever voor schade door een werknemer geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 

Zorgplicht

De hoofdregel voor werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 BW en legt de werkgever een ruime zorgplicht op. Die moet zoveel als mogelijk voorkomen dat de werknemer schade oploopt in het verrichten van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht heeft de werkgever ook ten opzichte van ingehuurde krachten en vrijwilligers.

De werkplek en de middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade. Het personeel moet voldoende worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van al deze maatregelen en instructies moet worden gecontroleerd. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Wanneer die niet aan deze zorgplicht voldoet, kan hij aansprakelijk zijn voor alle schade die de medewerker daardoor lijdt.

De werkgever kan ook aansprakelijk zijn bij ongelukken buiten het normale werk, zoals tijdens bedrijfsuitjes. Dit geldt wanneer de werkgever zeggenschap heeft over de activiteit of wanneer er een verband bestaat met de werkzaamheden en deelname (sociaal) verplicht is. Dit is afgeleid uit artikel 7:611 BW: de werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u adviseren over hoe u risico’s op aansprakelijkheid zo mogelijk voorkomt, beperkt of afwentelt. 
Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij discussie en onderhandelingen  met werknemers indien u aansprakelijk wordt gesteld in uw hoedanigheid van werkgever en, indien het uiteindelijk tot een procedure komt, als uw advocaat in een procedure.
Tot slot kunnen wij,  indien u werknemer bent en meent dat u schade heeft geleden door het handelen van uw werkgever, voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn om  uw werkgever aan te spreken voor de als gevolg daarvan door u geleden schade.


Vragen over werkgeversaansprakelijkheid?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)