5 Vragen over arbeidsongeschiktheid

1.    Moet een ziekmelding worden geaccepteerd door de werkgever?

Ja, de werkgever behoort de ziekmelding te accepteren. Heeft de werkgever twijfels bij de ziekmelding, dan kan het raadzaam zijn met spoed een consult bij de bedrijfsarts in te plannen. De bedrijfsarts kan dan direct bepalen of de werknemer arbeidsongeschikt is (of niet) en of er benutbare mogelijkheden zijn, waardoor de werknemer kan re-integreren en (aangepast) werk kan verrichten.

2.    Moet de werknemer aan de werkgever de aard van de ziekmelding bekend maken?

Nee, de aard van de ziekte valt onder de privacybescherming. De werknemer is niet verplicht aan de werkgever te melden welke klachten hij heeft. Hij zal overigens wel op meer begrip van de werkgever kunnen rekenen als de werknemer in algemene bewoording aangeeft wat zijn klachten inhouden. In ieder geval zal de werknemer aan moeten geven hoelang hij verwacht dat de arbeidsongeschiktheid zal duren. Naar aanleiding daarvan zal de werkgever kunnen inschatten of de bedrijfsarts direct dient te worden ingeschakeld. Aan de bedrijfsarts zal de werknemer de klachten wel moeten melden. De bedrijfsarts is verplicht hierover geheimhouding te betrachten, maar zal de bevindingen ten aanzien van de (on)geschiktheid voor het werk wel met de werkgever delen.

3.    Dient het loon tijdens ziekte te worden doorbetaald?

Gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) van ziekte is de werkgever verplicht het loon te voldoen. Wettelijk gezien betreft dit het eerste jaar 70% van het laatstverdiende loon, maar in ieder geval het minimum loon en het tweede jaar 70% van het loon. In veel CAO’s en arbeidsovereenkomsten wordt hiervan ten gunste van de werknemer afgeweken. De werknemer ontvangt dan een hoger percentage aan loon.

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de werknemer is voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst nog niet volledig hersteld, dan eindigt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij het einde van het dienstverband. De werkgever dient de werknemer in dat geval ziek uit dienst te melden bij het UWV, waarna de werknemer een Ziektewet uitkering kan aanvragen.

4.    Hoe wordt een loonsanctie voorkomen?

Het UWV beoordeelt, voordat de WIA-keuring plaatsvindt, of de werkgever de re-integratieverplichtingen voldoende is nagekomen. Voor het UWV is van belang dat zichtbaar is wat partijen hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als de werkgever zich daartoe onvoldoende heeft ingespannen kan een loonsanctie van maximaal één jaar worden opgelegd. Het is natuurlijk nooit te garanderen dat een loonsanctie wordt voorkomen door een bepaalde werkwijze, maar met de volgende tips wordt een goed begin gemaakt:

  • zorg dat de werknemer geregeld (minimaal eens in de zes weken) wordt gezien door de bedrijfsarts;
  • stel tijdig een plan van aanpak op en stel dit geregeld schriftelijk bij;
  • zorg dat een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld als terugkeer in eigen werk niet (direct) mogelijk lijkt;
  • zorg dat tijdig de eerstejaarsevaluatie wordt opgesteld en getekend;
  • start uiterlijk tegen het einde van het eerste ziektejaar het tweede spoor op, als terugkeer in de eigen functie (nog) niet voor de hand ligt;
  • leg vast (laat vastleggen) wat er in het tweede spoor wordt gedaan;
  • stel eventueel voor om een opleiding vanuit het tweede spoor te volgen.

Als de werkgever of werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie kan er overwogen worden een deskundigenoordeel te vragen bij het UWV.

5.    Wat als de werknemer niet (voldoende) meewerkt aan de re-integratie?

De werknemer zal hier schriftelijk op gewezen moeten worden, waarbij dient te worden opgemerkt dat dit, als de re-integratie tegengewerkt wordt, kan leiden tot een loonopschorting of loonstopzetting (afhankelijk van de omstandigheden van het geval).

Ziektedossiers blijken vaak door zowel werkgever als werknemer als moeizame kwesties te worden bestempeld. Dit, terwijl in de meeste gevallen beide partijen toch het liefst zo snel mogelijk re-integreren. Vanzelfsprekend kunnen wij u bijstaan en van advies voorzien bij arbeidsongeschiktheidskwesties.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen? Neem contact op met Merienke Zwaan (zwaan@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

 

Dit nieuwsbericht is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 19 juli 2017 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
5 Vragen over arbeidsongeschiktheid
Delen: