Aansprakelijkheid aannemer voor verborgen gebreken

De bouw of verbouwing van een woning verloopt helaas niet altijd probleemloos. Bij inschakeling van een aannemer wordt in de tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst in principe vastgelegd welke werkzaamheden de aannemer dient uit te voeren tegen welke prijs, welke materialen hij dient te gebruiken en binnen welke termijn het werk gereed dient te zijn. Toch komt het vaak voor dat de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt door de woning niet deugdelijk op te leveren. Hiervoor kunt u de aannemer aansprakelijk stellen. Maar is dit ook nog mogelijk als u een gebrek pas na de oplevering ontdekt?

Gebrekenlijst bij oplevering

Bij de oplevering van een woning is het de bedoeling dat partijen een overzicht maken van de gebreken. Op die manier is het voor de aannemer duidelijk welke gebreken hij moet herstellen. Voor u, als opdrachtgever, is het van groot belang dat u de woning goed onderzoekt en de geconstateerde gebreken aan de aannemer doorgeeft. Het is raadzaam om de aannemer per brief in gebreke te stellen, waarin u zowel een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gebreken als een redelijke termijn om deze te herstellen geeft.

Verborgen gebreken

Zowel in de wet als de in de bouw bepalen veelgebruikte algemene voorwaarden dat het werk na oplevering voor eigen rekening en risico van opdrachtgever is. De aannemer is vanaf dat moment in principe alleen nog aansprakelijk voor zogenaamde verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die de opdrachtgever bij oplevering niet heeft kunnen opmerken. Na oplevering van een bouwwerk blijft de aannemer voor een bepaalde periode aansprakelijk voor aan hem toerekenbare tekortkomingen, respectievelijk verborgen gebreken. Indien de verborgen gebreken bekend waren bij de aannemer en hij deze bewust heeft verzwegen, kan zijn aansprakelijkheid in het geheel niet worden uitgesloten of beperkt.

Aansprakelijk stellen

 U kunt uw aannemer dus ook aansprakelijk stellen voor een gebrek dat u pas na oplevering heeft ontdekt. Daarvoor dient u rekening te houden met een aantal punten. Zo is de aannemer alleen aansprakelijk voor de gebreken die aan hem zijn toe te rekenen. U moet kunnen bewijzen dat de aannemer bij de bouw een fout heeft gemaakt. Ook dient u te kunnen aantonen dat het gebrek 'verborgen' was en dat u het gebrek niet ten tijde van de oplevering had kunnen of moeten ontdekken. Indien het gaat om een verborgen gebrek waar de aannemer zelf ook niet bekend mee was, dan dient u ook rekening te houden met verjaringstermijnen.

Meer informatie over het aansprakelijk stellen van een aannemer?

 Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u zelf een geschil met uw aannemer? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.


Lees ook

Mededelings- en onderzoeksplicht bij de koop van een woning

Gepubliceerd op: 25 februari 2020 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Alexandra (A.J.) Kievit
Aansprakelijkheid aannemer voor verborgen gebreken
Delen: