CBW - voorwaarden annuleringskosten onredelijk

De kantonrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 29 juni 2020 geoordeeld dat de annuleringskosten in de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), ter hoogte van 30% en soms 50% van het aankoopbedrag, onredelijk zijn. De gedaagde, een koper van een keuken, was niet bij de rechtszaak  verschenen, maar de beoordeling van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten vindt automatisch plaats dus ook zonder dat de gedaagde een beroep had gedaan op de onredelijkheid. Als de Nederlandse rechter vaststelt dat een beding in algemene voorwaarden oneerlijk is, is hij verplicht om het beding ambtshalve te vernietigen.

Schade moet bewijsbaar zijn

De kantonrechter overwoog dat een gefixeerde vergoeding van 30% alleen redelijk was als  bewezen kon worden dat de hoogte van de werkelijke schade daar niet teveel van afweek. De eisende partij, een keukenwinkel, moest onderbouwen wat de werkelijke schade was. De door de keukenwinkel geclaimde schadevergoeding was zeer hoog in verhouding tot de aankoopsom. En er werd btw gerekend over de schadevergoeding, terwijl moest worden aangenomen dat de schade exclusief btw was. Verder gaf het annuleringsbeding de keukenwinkel aanspraak op een hogere vergoeding, indien hij bewees dat de schade hoger was dan 30%. Ook legde het annuleringsbeding de bewijslast voor een lager bedrag aan schade bij de koper. Dat verstoorde het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen die zijn vastgesteld in de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper, wat ten nadele was van de koper. Daar kwam nog bij dat over het annuleringsbeding niet afzonderlijk door de koper met de verkoper was onderhandeld.

Uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat de keukenwinkel onvoldoende had onderbouwd dat de annuleringsbijdrage van 30% een redelijke vergoeding vormde voor de geleden schade. Het vermoeden dat het annuleringsbeding onredelijk was, was niet weerlegd. Het annuleringsbeding werd als onredelijk bezwarend beschouwd en op die grond werd het beding ambtshalve door de kantonrechter vernietigd. Dit had tot gevolg dat de vordering van de keukenwinkel volledig werd afgewezen. De uitspraak is hier gepubliceerd.

Dat deze uitspraak niet op zichzelf staat, blijkt uit een tussenvonnis van 18 maart 2021 van de rechtbank Amsterdam (nog niet gepubliceerd). In die zaak maakte de ondernemer eveneens aanspraak op 30% annuleringskosten, te betalen door een consument in verband met de annulering van een gekocht (duur) bed. De ondernemer was in staat gesteld om alsnog te stellen en onderbouwen dat de vergoeding in de algemene voorwaarden, in redelijke verhouding stond tot de werkelijk geleden schade.

Vragen?

Bij vragen over bovenstaande of voor meer informatie  over algemene voorwaarden, kunt u contact opnemen met Olivier van Hardenbroek.

Gepubliceerd op: 29 maart 2021 in Contractenrecht, Verbintenissenrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
CBW - voorwaarden annuleringskosten onredelijk
Delen: