Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies

Wijziging die gaat gelden voor vaststelling  sectorpremies: afschaffing concernregeling en gesplitste aansluiting bij verschillende sectoren. Geen sectorpremies voor de WW meer.

Nadat in het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans al voorstellen zijn gedaan tot aanpassing van de sectorpremies, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Besluit van 29 juni 2018 inmiddels een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van de vaststelling van de sectorpremies, die direct in werking zullen treden.

Geen concernaansluiting voor sectorpremies meer mogelijk

Eén van de maatregelen is, dat het per 29 juni 2018 niet meer mogelijk zal zijn om gebruik te maken van een concernaansluiting voor de bepaling van sectorpremies. Op grond van deze faciliteit was het tot 29 juni 2018 mogelijk om een verzoek in te dienen om niet te worden ingedeeld in de sector waar de werkgever, gezien de aard van zijn activiteiten, bij paste, maar in de sector van de vennootschap met wie de werkgever -  in economische of organisatorische zin -  een eenheid vormde. Dit kon onder omstandigheden een tarief voordeel opleveren.

Bestaande gevallen zullen geen aanpassing hoeven door te voeren, deze blijven in stand.

Geen gesplitste aansluiting meer mogelijk

De maatregel is genomen, vooruitlopend op meer maatregelen omtrent de  sectorpremies. Zo ligt er een wetsvoorstel waarin is opgenomen dat aan wijziging van sectorindeling niet meer op grond van een verzoek van een werkgever met  terugwerkende kracht kan ingegaan worden, tenzij er sprake is van bevoordeling van een werkgever. Ook zal het volgens die wetswijziging voor een werkgever niet meer mogelijk zijn   om gebruik te maken van een gesplitste aansluiting bij verschillende sectoren. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit terugwerken tot 29 juni 2018. Ook hiervoor geldt dat bestaande gevallen gerespecteerd zullen worden.

Geen premie naar sectorindeling maar afhankelijk van vast of flexibele contract

De maatregelen hangen samen met het reeds bestaande wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Beweging. Op grond van dit wetsvoorstel zullen WW-premies niet meer afhankelijk zijn van de sector waarin men werkzaam is, maar van de aard van de arbeidsovereenkomsten. De sectorfondsen zullen daarbij komen te vervallen en opgaan in een Algemeen Werkloosheidsfonds. Voor vaste arbeidscontracten (waaronder moet worden begrepen een contract voor onbepaalde tijd voor een vast omlijnd aantal uur) zal een hoger percentage gaan gelden dan voor flexibele arbeidscontracten. Hoe groot het verschil in percentage zal zijn, is nog niet bekend, maar de intentie van de regering is om vastecontracten te stimuleren, waardoor het verschil zeker invloed zal hebben op de af te dragen premies.

 

Deze nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 11 juli 2018 in Arbeidsrecht, Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens
Direct inwerkingtreding afschaffing concernregeling voor sectorpremies en voorstel tot afschaffing sectorpremies
Delen: