Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020

Er is al veel over gezegd en geschreven en het zat er al jaren aan te komen, maar het UBO-register is dan nu eindelijk een feit. De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten treedt naar verwachting in werking op 27 september 2020.

Vanaf 27 september a.s. moeten organisaties hun Ultimate Beneficial Owners (UBO's) gaan inschrijven in dit nieuwe register, dat wordt gefaciliteerd door de Kamer van Koophandel. UBO's zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Kerkgenootschappen
 • Verenigingen: i) met volledige rechtsbevoegdheid of ii) met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn niet verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • Eenmanszaken
 • Beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Rechtspersonen in oprichting
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen

Wie is UBO?

UBO bij de besloten vennootschap en niet beursgenoteerde naamloze vennootschappen

 • Voor de NV en BV: UBO's zijn de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of het eigendomsbelang houden in de vennootschap, of die via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap. Indien een voldoende eigendomsbelang wordt gehouden via tussenkomst van een stichting?? administratiekantoor blijft de natuurlijk persoon kwalificeren als UBO.
 • Natuurlijke personen die op een andere manier eigenaar zijn of zeggenschap hebben (hierbij speelt het percentage van 25% geen rol). Bijvoorbeeld iemand die het recht heeft om de meerderheid van de bestuursleden te benoemen of te ontslaan.
 • Levert dit geen UBO op, dan komt het ‘hoger leidinggevend personeel’ in beeld. Dat zijn in dit geval de statutair bestuurder(s).

UBO bij personenvennootschappen, stichting, vereniging en coöperatie

 • UBO's zijn de natuurlijke personen die direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houden, die direct of indirect meer dan 25 procent van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de organisatie (zoals de statuten) of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven, of het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschappen, stichting, vereniging of coöperatie.
 • Levert dit geen UBO op, dan is het hoger leidinggevend personeel (bijv. statutair bestuurders, het bestuur als ingeschreven in de KvK) de UBO. Deze UBO wordt de Pseudo-UBO genoemd. Dat zijn degenen die het dagelijks beleid bepalen en leidinggevenden die direct onder dat niveau werken.

Wanneer inschrijven?

Vanaf 27 september 2020 kunt u de UBO's van uw organisatie gaan inschrijven. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO's in te schrijven. Organisaties zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt en dat de gegevens blijven kloppen.

Kosten?

Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen uw organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook de UBO’s inschrijven.

Welke informatie is te zien?

Een uittreksel uit het openbare gedeelte van het UBO-register bevat de naam, de geboortemaand en -jaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Dus niet het adres.

Het economisch belang wordt weergegeven in percentages (25%, 25-50%, 50%, 50-75%, 75%, 75-100%).

Afscherming in verband met risico’s en privacy?

Er is lang en veel gedebatteerd over de vraag of UBO’s inschrijving in het openbare UBO-register kunnen voorkomen in verband met veiligheidsrisico’s of privacy. Die discussie is beslecht. Alleen UBO’s die onder politiebescherming staan mogen inschrijving achterwege laten, na een daartoe gevolgde procedure.

Wie kan het UBO-register raadplegen?

Iedereen mag - als het UBO-register online is gegaan (vermoedelijk 27 september a.s.) - de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een tarief van €2,50 raadplegen, door het kopen van een KVK-uittreksel UBO-register. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen.

Poortwachters

De kwaliteit van het register moet worden opgebouwd door de zogenaamde ‘poortwachters’ (o.a. advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs) – zij moeten het register mede aanvullen. Indien zij na 27 september constateren dat er UBO-informatie in het register onjuist is, moeten zij dat melden bij de Kamer van Koophandel.

Vragen?

Twijfelt u over wie in uw organisatie moet worden aangemerkt als UBO of heeft u andere vragen over het UBO-register? Neem dan contact op met Milan Karel (advocaat ondernemingsrecht) via karel@delissenmartens.nl of + 31 70 311 54 11.

Gepubliceerd op: 14 juli 2020 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
Invoering UBO-register vanaf 27 september 2020
Delen: