5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis

De (economische) gevolgen van de corona uitbraak zijn groot. De afgelopen weken werd er veel gesproken en geschreven over de mogelijkheid tot ‘werktijdverkorting’. Met ingang van 17 maart 2020 (18.45 uur) is die mogelijkheid er niet meer. Wat nu? Het kabinet kondigde gelijktijdig een enorm pakket aan noodmaatregelen aan. Hierna volgt een samenvatting. De meeste maatregelen worden nog nader uitgewerkt.

Het noodpakket geldt in principe voor 3 maanden, maar kan verlengd worden.

 1. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

 Achtergrond NOW

 • Geldt ter vervanging van werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling)
 • Doel: meer werkgevers tegemoetkomen (en vooral sneller!)
 • Het betreft een tegemoetkoming in loonkosten
 • Geldt voor bedrijven van alle omvang
 • Anders dan de Wtv-regeling, is de NOW losgekoppeld van WW
 • Aanvraagproces wordt hierdoor versneld en WW-rechten worden niet opgesoupeerd

Voorwaarden NOW

 • Tenminste 20% verwacht omzetverlies
 • De tegemoetkoming wordt gerelateerd aan omzetverlies
 • UWV voert de regeling uit
 • De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom
 • Werkgevers betalen de werknemer 100% door
 • Deze geldt voor een periode van 3 maanden
 • 1 x verlenging mogelijk met 3 maanden
 • Aan verlenging kunnen voorwaarden worden gesteld (wordt nader uitgewerkt)
 • Regeling van toepassing op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
 • Werkgever moet zich commiteren om geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aan te vragen binnen de periode van de tegemoetkoming
 • De tegemoetkoming geldt voor vast- en flexibel personeel (flexibel personeel voorzover zij gedurende de periode van tegemoetkoming in dienst blijven
 • Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten tegemoetkoming aanvragen

Procedure NOW

 • Na indiening van de aanvraag betaalt UWV een voorschot tegemoetkoming (ten minste 80%)
 • Daadwerkelijk omzetverlies wordt achteraf vastgesteld (kan leiden tot na- of terugbetaling)
 • Voor ‘grote aanvragen’ (nog niet duidelijk wanneer daarvan sprake is) is een accountantsverklaring vereist
 • Exacte uitvoeringsaspecten worden nog bekend gemaakt (verwachting binnen 2 weken)

Overgang van werktijdverkorting naar NOW

 • Per 17 maart 2020 (18.45 uur) wordt werktijdverkorting niet meer verleend
 • Reeds verleende ontheffingen voor werktijdverkorting blijven in stand, maar worden niet verlengd
 • Aanvragen vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingediend, maar nog niet afgehandeld worden beschouwd als aanvraag voor de nieuwe NOW regeling:
  • Nieuwe aanvraag dan niet nodig
  • Wel kan aanvullende informatie worden opgevraagd
  • Datum aanvraag zal niet van invloed zijn op hoogte te ontvangen tegemoetkoming

2. Maatregelen voor ZZP-ers

Achtergrond

 • Tijdelijke voorziening (3 maanden) voor zzp-ers met financiële problemen
 • Uitvoering door gemeenten
 • Voorziening bestaat uit twee onderdelen:
  • Uitkering voor levensonderhoud
  • Lening voor bedrijfskapitaal
 • Uitkering levensonderhoud > vult aan tot het sociaal minimum
 • Lening bedrijfskapitaal > dient ter oplossing van acute liquiditeitsproblemen
 • Voorzieningen zijn geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Voorwaarden

 • De ‘toets op levensvatbaarheid’ die nu in het Bbz staat, wordt niet toegepast (snellere afhandeling mogelijk)
 • Binnen 4 weken wordt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning geboden (was binnen Bbz maximaal 13 weken)
 • Tegemoetkoming wordt op voorschotbasis uitgekeerd
 • Hoogte tegemoetkoming afhankelijk van inkomen en huishoudsamenstelling (maar geen vermogens- of partnertoets)
 • Maximaal € 1.500,- netto per maand voor levensonderhoud (wordt om niet verstrekt, dus geen terugbetalingsverplichting)
 • Bedrijfslening bevat wel een aflossingsverplichting, maar uitstel mogelijk + lager rentepercentage dan huidig Bbz

3. WW

Achtergrond

 • Sinds 1 januari 2020 (invoering Wet arbeidsmarkt in balans, WAB) geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Maatregelen

 • Tot 1 april 2020 hadden werkgevers de tijd om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op schrift te stellen voor een lage WW-premie. Die termijn (en coulanceregime) wordt verlengd tot 1 juli 2020
 • Als gevolg van die regeling moeten werkgevers ook met terugwerkende kracht een hoge WW-premie betalen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar >30% hebben overgewerkt. Het kabinet kondigt aan dat de regeling op dit punt wordt aangepast (uitwerking nog niet bekend).

4. Noodloket voor ondernemingen

 Achtergrond

 • Bedoeld voor ondernemingen die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen
 • Denk aan: eet- en drinkgelegenheden, schoonheidssalons etc.
 • Gaat erom dat (het grootste deel van) de activiteiten noodgedwongen gestaakt moesten worden

Voorwaarden noodloket

 • Er wordt een forfaitair bedrag uitgekeerd van € 4.000,= voor 3 maanden
 • Vereiste: er is sprake van een ‘fysieke inrichting buiten eigen huis’.
 • Exacte voorwaarden worden nader uitgewerkt

5. Liquiditeitssteun voor ondernemers

Uitstel van betaling

 • Ondernemers die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen de belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling
 • Na ontvangst van het verzoek wordt uitstel direct verleend
 • Meesturen van verklaring derde-deskundige (bijv. accountant) op voorhand niet nodig
 • Individuele beoordeling vindt achteraf plaats

Invorderings- en belastingrente

 • Verzuimboetes blijven achterwege of worden teruggedraaid
 • Heffing van energiebelasting en/of heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) in 2e, 3e en 4e belastingschijf wordt tijdelijk uitgesteld
 • Wordt een aanslag niet tijdig betaald? Dan geldt per 23 maart 2020 een verlaagde invorderingsrente voor alle belastingschulden (0,01% i.p.v. 4%)
 • De belastingrente (bijv. indien een aanslag te laat kan worden vastgesteld door het niet tijdig doen van een aangifte) wordt eveneens (per 1 juni 2020!) verlaagd:
  • Bij een VPB-aanslag > 0,01% i.p.v. 8%
  • Overige belastingen > 0,01% i.p.v. 4%
 • De belastingrente over IB-aangifte wordt per 1 juli 2020 verlaagd

Voorlopige aanslagen IB of VPB

 • Ondernemers betalen nu op basis van een voorlopige aanslag IB of VPB
 • Lagere winst verwacht door corona? De belastingdienst kan verzocht worden om een verlaging van de voorlopige aanslag
 • Is deze lager dan wat er reeds is betaald dan wordt het verschil uitbetaald
 • Nadere uitwerking volgt nog

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)

 • De regeling is verruimd en versneld ingevoerd (16 maart 2020)
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan onder voorwaarden garant staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden (onderpand, gebouwen, machines etc.)
 • Zie voor aanvragen en voorwaarden de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: link
 • Dit geldt ook voor de Borgstelling MKB-landbouwkrediet

GO-regeling

 • Dit is een bestaande regeling op basis waarvan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (voor 50%) garant kan staan bij het verstrekken van bankleningen en bankgaranties
 • De regeling geldt nu voor leningen en garanties vanaf 1,5 miljoen tot maximaal 50 miljoen per onderneming
 • De maximale GO-faciliteit wordt verhoogd tot 150 miljoen per onderneming

Qredits

 • Dit is een stichting die starters en ondernemers binnen het kleinbedrijf ondersteunt en financiert
 • Het kabinet maakt 6 miljoen vrij waarmee de stichting door corona getroffen ondernemingen kan ondersteunen

VNG

 • Overleg vindt plaats met de Vereniging Nederlandse Gemeenten om bepaalde (voorlopige) aanslagen stop te zetten. Het gaat dan vooral om de voorlopige aanslagen toeristenbelasting voor ondernemers in de verblijfsector.
Gepubliceerd op: 19 maart 2020 in Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
5 Noodmaatregelen vanwege de coronacrisis
Delen: