Ontslag op staande voet wegens niet op tijd terugkeren van vakantie

De vakantieperiode is aangebroken. Maar wat kan een werkgever doen als een werknemer niet op tijd terugkeert naar het werk?

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 18 juni 2024 oordeelde het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden dat een werknemer van Interboat Shipyard (“Interboat”) te Zwartsluis terecht op staande voet ontslagen was, omdat hij niet op tijd terugkeerde na zijn vakantie.

Interboat had de aanvraag van de werknemer voor vier weken vakantie geweigerd. Volgens het gerechtshof was dit terecht. De toepasselijke cao bepaalde, dat de werknemer recht had op drie weken aangesloten vakantie. Interboat had gewichtige reden om bezwaar te maken tegen een vakantie van vier weken. Interboat had de werknemer duidelijk geïnformeerd dat hij wel drie weken op vakantie mocht, maar dat langer wegblijven consequenties kon hebben. De werknemer werd in het Pools geïnformeerd, omdat hij geen Nederlands sprak.

De werknemer kreeg een auto-ongeval en liep licht letsel op. Dat belemmerde hem echter niet op tijd terug te keren naar het werk. Dit bleek uit een medische verklaring die door de werknemer was overlegd. Het probleem was voor deze werknemer, dat de auto niet op tijd gerepareerd was. Het gerechtshof oordeelde dat de werknemer had moeten onderzoeken of hij op een andere wijze kon terugreizen en dat hij ten onrechte geen contact met de werkgever had opgenomen over de problemen met zijn auto. Hierdoor kon de werknemer zich niet beroepen op overmacht. Het ontslag op staande voet was terecht gegeven.

Hoewel het ontslag te wijten was aan de werknemer, was er geen sprake van ernstige verwijtbaarheid. Daarom had de werknemer wel recht op een transitievergoeding.

Wettelijk kader vakantieaanvragen

De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast, overeenkomstig de wensen van de werknemer. Een vakantieaanvraag mag alleen geweigerd worden bij gewichtige redenen. De aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan en uiteraard te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of cao.

De werkgever moet binnen twee weken schriftelijk reageren op een vakantieaanvraag. Reageert de werkgever niet binnen deze termijn, dan wordt de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.

Aandachtspunten voor de praktijk

Voor een werkgever is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan in dit soort situaties. Alle omstandigheden van het geval kunnen meewegen in de beoordeling of sprake is van terecht ontslag op staande voet. Daarbij kunnen de volgende aandachtspunten gegeven worden:

  1. Gewichtige redenen: Een vakantieaanvraag kan alleen geweigerd worden als er gewichtige redenen zijn.
  2. Informeren: Informeer de werknemer over de consequenties van niet op tijd terugkeren op het werk en noem expliciet de mogelijkheid van ontslag op staande voet. Doe dit schriftelijk en in de taal die de werknemer begrijpt.
  3. Overmacht: Onderzoek en beoordeel of er sprake is van overmacht bij de werknemer. Bij overmacht houdt een ontslag op staande voet geen stand.
  4. Contact: Probeer in contact te treden met de werknemer over de ontstane situatie.
  5. Doktersverklaring: Bij ziekte mag de werkgever een doktersverklaring van de werknemer verlangen.
  6. Persoonlijke omstandigheden: Neem de persoonlijke omstandigheden van de werknemer mee in de afweging om wel of niet tot ontslag over te gaan.
  7. Transitievergoeding: Houd er rekening mee dat ondanks ontslag op staande voet, de transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over werknemers die niet tijdig van vakantie terugkeren? Neem dan contact op met Merienke Zwaan via zwaan@delissenmartens.nl  of 070-3115411.

Zie ook:

5 vragen over vakantiedagen | Actueel | Delissen Martens

Informatieplicht van de werkgever bij vakantiedagen | DM (delissenmartens.nl)

Gepubliceerd op: 9 juli 2024 in Ontslag
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Ontslag op staande voet wegens vakantie
Delen: