Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?

De verspreiding van het virus heeft in zeer korte tijd voor de ontregeling van de maatschappij gezorgd. De scholen zijn dicht, openbare voorzieningen gesloten en men wordt verzocht zo veel als mogelijk binnen te blijven. Ook voor de werkende mens zijn er consequenties. Zo werkt een groot deel van de bevolking thuis, kortere dagen of in het geheel niet. Voor een aantal Nederlanders heeft dit rechtstreekse ingrijpende gevolgen voor het inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de ZZP’ers en kleine ondernemers wiens opdrachten door het uitbreken van corona grotendeels zijn weggevallen. Voorstelbaar is dat deze groep in de financiële problemen komt doordat er opeens geen geld meer binnenkomt. Dit geldt ook voor werknemers in loondienst die er niet zeker van zijn dat zij hun baan kunnen behouden. Blijft in dat geval de verplichting om kinder- en/of partneralimentatie te betalen bestaan?
Op deze vraag zal in dit blog nader worden ingegaan.

Stop niet onaangekondigd met betalen van alimentatie

De alimentatieverplichting geldt onverkort, waardoor niet zo maar mag  worden overgegaan tot het stoppen met betalen. Voor die alimentatieafspraken die door de rechter zijn bekrachtigd, geldt zelfs dat deze rechtens afdwingbaar zijn. Dit betekent dat de ouder, die recht heeft op kinder- en/of partneralimentatie,  de betaling kan afdwingen door middel van een deurwaarder of het LBIO. Indien de betalingen alsnog uitblijven kan de alimentatiegerechtigde overgaan tot het leggen van beslag, waardoor niet meer beschikt kan worden over de beslagen goederen. Voor die ouders of ex-partners die volledig afhankelijk zijn van de alimentatiebijdrages zal er wellicht niets anders opzitten dan het LBIO in te schakelen. Zij komen immers in de problemen indien de alimentatie per direct wordt stopgezet.

Het is daarom belangrijk om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de ex-partner, waarbij de betalingsproblemen besproken worden. In onderling overleg kan namelijk worden afgeweken van de alimentatieafspraak. Wellicht is het mogelijk overeen te komen dat er tijdelijk een lagere of zelfs minimale alimentatiebijdrage wordt betaald. Het is verstandig een afspraak ten aanzien van een wijziging schriftelijk vast te leggen.

Van belang is hierbij openheid van zaken te geven ten aanzien van het inkomen dat wel beschikbaar is, of kan zijn, op korte termijn. Denk hierbij aan de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), waardoor bijstand voor zelfstandigen per 1 maart 2020 voor de duur van drie maanden kan worden aangevraagd. Voor werknemers in loondienst geldt dat zij onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) recht hebben op 100% doorbetaling van het loon door de werkgever gedurende drie maanden (een eenmalige verlenging van drie maanden kan worden aangevraagd). Hierdoor is dus in eerste instantie geen sprake van inkomensverlies. Dit wordt anders indien werknemers in de WW terecht komen doordat bijvoorbeeld een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie

De wet bepaalt dat kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie. Dit betekent dat bij het vaststellen van de kinderalimentatie eerst wordt bekeken hoeveel beide ouders kunnen bijdragen, waarna wordt bepaald of er nog ruimte overblijft om tevens partneralimentatie te voldoen. Voor reeds bestaande alimentatieverplichtingen betekent dit niet dat alleen de kinderalimentatie moet worden doorbetaald. Wel kan de omschreven voorrangsregel voor ogen worden gehouden bij de besprekingen met de ex-partner. Bekijk bijvoorbeeld eerst in hoeverre er nog zo veel mogelijk in de kosten van de kinderen kan worden voorzien. Hierbij is ook van belang of sprake is van vermogen waaruit de onderhoudsverplichting ten aanzien van de kinderen kan worden voldaan.

Wijzigingsprocedure

Indien de financiële problemen aanhouden en het niet mogelijk blijkt in onderling overleg tot nadere afspraken te komen, kan wijziging van de kinderalimentatie worden verzocht bij de rechtbank. Dit kan op grond van een wijziging van omstandigheden, die in dit geval verband houdt met het verlies van inkomen,  veroorzaakt door het coronavirus. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om een langdurig verlies van inkomen, dat niet kort nadat het virus is afgezwakt weer is hersteld.

De rechtbank dient namelijk niet alleen te beoordelen of sprake is van verwijtbaar inkomensverlies, maar ook of het inkomensverlies voor herstel vatbaar is. Van verwijtbaar inkomensverlies zal geen sprake zijn indien dit het gevolg is van de corona-uitbraak en de veroorzaakte economische gevolgen. De vraag of verlangd mag worden dat het voormalig inkomen kan worden hersteld, hangt af van de omstandigheden van het geval. Dit zal bijvoorbeeld afhankelijk kunnen zijn van de branche waarin u werkzaam bent, hoe zwaar deze getroffen is en het aantal ondernemers in dezelfde branche in de regio waar u werkt.

Stop niet abrupt met het betalen van alimentatie

De corona-uitbraak kan directe gevolgen hebben voor het inkomen, waardoor de financiële verplichtingen, zo ook de alimentatie bijdrages, in het gedrang komen. Voorkom verdere problemen door niet abrupt te stoppen met betalen, maar door in gesprek te gaan met de ex-partner om zodoende tot andere afspraken te komen. Indien het niet mogelijk blijkt tot een onderlinge afspraak te komen, kan een wijzigingsprocedure bij de rechtbank worden gestart. Neem voor meer informatie contact op met een van de familierechtadvocaten van Delissen Martens. Ook ten tijde van deze coronacrisis zijn de advocaten van Delissen Martens goed bereikbaar op +31 70 311 54 11.

Gepubliceerd op: 24 maart 2020 in Familierecht, Internationaal Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt
Onvoldoende inkomsten voor alimentatieverplichting door corona-uitbraak. Wat te doen?
Delen: