Ook vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure via het UWV

De afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over de vrije advocaatkeuze voor mensen met een Rechtsbijstandverzekering. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU van november 2013 werd duidelijk dat personen die verzekerd zijn voor juridische kosten – onder bepaalde voorwaarden – toch gebruik mogen maken van hun voorkeursadvocaat en dus niet direct genoodzaakt zijn in te stemmen met een jurist van de verzekeraar.¹ De verzekeraars hebben zich, naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU, op het standpunt gesteld dat er alleen recht bestaat op een vrije advocaatkeuze bij een procedure. De verzekeraars doelden daarbij op gerechtelijke procedures.

In het arbeidsrecht is het mogelijk om een dienstverband te beëindigen door een ontbindingsprocedure te entameren bij de bevoegde Kantonrechter. Betreft het echter een beëindiging vanwege bedrijfseconomische noodzaak of vanwege langdurige ziekte van een werknemer, dan is de werkgever verplicht een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf aan te vragen.² Naar aanleiding hiervan ontstond de discussie in hoeverre een ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf ook moet worden gezien als de procedure zoals door de verzekeraars bedoeld en – in het verlengde daarvan – of de werknemer die een Rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, gebruik mag maken van een zogenaamde voorkeursadvocaat voor het voeren van verweer tegen de ingediende ontslagaanvraag.

De Kantonrechter stelde over voornoemde vraag een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad. De Hoge Raad legde op haar beurt een prejudiciële vraag neer bij het Hof van Justitie van de EU. Die heeft voor recht verklaard dat het begrip “administratieve procedure”³, ook een procedure omvat die ertoe leidt dat een bestuursorgaan (in dit geval het UWV) de werkgever een vergunning verleent om de arbeidsovereenkomst met de voor rechtsbijstand verzekerde werknemer te beëindigen.⁴ Omdat partijen naar aanleiding van de beantwoording van het Hof tot een schikking kwamen, bestond er geen belang meer voor de Hoge Raad om nog nader op de gestelde vraag in te gaan.

Kortom, het is dus mogelijk om, ook als er een ontslagvergunning door de werkgever wordt gevraagd aan het UWV (het bestuursorgaan), gebruik te maken van een advocaat naar keuze, op kosten van de verzekeraar. Vanzelfsprekend hangt deze mogelijkheid af van de overige voorwaarden die in de verzekeringspolis zijn opgenomen. Houd uw polis dus goed in de gaten!

 


¹ Ook voor vakbondsleden geldt vrije advocaatkeuze: https://www.delissenmartens.nl/nl/nieuws/ook-voor-vakbondsleden-vrije-advocaatkeuze
² Dit volgt uit artikel 7:669 lid 3 sub a en b BW jo. artikel 7:671a BW.
³ Dit is het officiële begrip in de onderliggende Richtlijn, te weten artikel 4 lid 1, aanhef en onder a van Richtlijn 87/344/EEG.
⁴ HvJ EU 7 april 2016, ECLI:EU:C:2016:216. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1473939540462&uri=CELEX:62014CJ0460

 

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen over de vrije advocaatkeuze of ontslagvergunning? Neem contact op met Merienke Zwaan of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 15 september 2016 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Ook vrije advocaatkeuze bij ontslagprocedure via het UWV
Delen: