Recht op een uitkering van de verzekering? Let op de verjaringstermijn!

Een geldvordering verjaart na vijf jaar. Recent kwam dat in mijn praktijk nog aan de orde in een zaak waarin een derde voor een ander proceskosten voldeed en pas na het verstrijken van meer dan vijf jaar aanspraak maakte op de betaling van dat bedrag. De rechtbank oordeelde dat de vordering was verjaard en wees de ingestelde vordering tot (terug-) betaling van de voorgeschoten proceskosten af. De verjaring van een vordering tot betaling van een geldsom op grond van een afgesloten verzekering wijkt af van de algemene regeling.

Wanneer verjaart het recht op een verzekeringsuitkering?

Als u recht heeft op de betaling van een verzekeringsuitkering verjaart de vordering niet na vijf jaar maar al na drie jaar (artikel 7:942 BW). Een belangrijk verschil is dat die termijn pas ingaat op het moment dat de tot uitkering gerechtigde bekend is (geworden) met de opeisbaarheid van de vordering. Vereist is dat de tot uitkering gerechtigde daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering in te stellen.

Rechten en plichten bij een verzekeringsuitkering

Van de tot uitkering gerechtigde kan een zeker onderzoek worden verlangd ter vaststelling van de rechtsvordering op de verzekeraar. U moet met andere woorden onderzoeken of u recht hebt op een uitkering. Als u dat onderzoek nalaat, kan uw recht op een uitkering verjaren. Dat is dus ook het geval als u niet (meer) wist dat u recht had op een uitkering. Bepalend is wat u had kunnen weten als u onderzoek had gedaan.

Als zich een situatie voordoet die u recht zou kunnen geven op een uitkering van een verzekeraar wordt dus van u verlangd dat u onderzoekt of u verzekerd bent en recht hebt op een uitkering. Dit is alleen anders als u door bijzondere omstandigheden niet op de dekking bedacht hoefde te zijn. Die lat ligt hoog. Er is niet snel sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden.

Verjaring verzekeringsuitkering

Als u pas na meer dan drie jaar bemerkt dat u recht hebt op een uitkering van de verzekeraar, is uw vordering in beginsel verjaard. Bij een uitkering die voorziet in betaling in maandelijkse termijnen, dient de verjaringstermijn van iedere termijn afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is dus goed mogelijk dat de uitkeringen waar u het eerst recht op had zijn verjaard, terwijl u nog wel recht hebt op uitkering van maandelijkse termijnen over de laatste drie jaar en in de toekomst. Dit komt bijvoorbeeld voor bij verzekeringen die dekking bieden bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

Controleer daarom regelmatig uw verzekeringen. Niet alleen of u voldoende (en niet dubbel) bent verzekerd, maar ook of u recht hebt op uitkering onder een afgesloten verzekering.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? U kunt dan contact opnemen met Olivier van Hardenbroek.

Gepubliceerd op: 16 maart 2021 in Contractenrecht, Verbintenissenrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Recht op een uitkering van de verzekering? Let op de verjaringstermijn!
Delen: