Uitbetaling van saldo op spaarbankboekje. Kan de vordering verjaren?

Stel u komt bij het opruimen van de zolder  een oud spaarbankboekje tegen met een positief saldo. De laatste bijschrijving is tientallen jaren geleden gedaan en het spaartegoed is nooit uitgekeerd. Kunt u dit slapende tegoed nog uitbetaald krijgen?

Verjaringstermijn uitbetaling saldo op spaarbankboekje

De vordering tot uitbetaling van het saldo op een spaarbankboekje betreft een verbintenis tot nakoming na onbepaalde tijd. In artikel 3:307 lid 2 BW is bepaald dat een dergelijke rechtsvordering verjaart door verloop van twintig jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waartegen de opeising, zo nodig na opzegging door de schuldeiser, op zijn vroegst mogelijk was.

In 2020 heeft de kantonrechter geoordeeld dat opeising van het spaartegoed op zijn vroegst mogelijk is op de datum waarop de laatste bijschrijving op het spaarbankboekje heeft plaatsgevonden . De verjaringstermijn van twintig jaar vangt vanaf dat moment aan. Als er twintig jaar niets met de rekening is gebeurd, kan de bank zich dus beroepen op verjaring.

Verjaring van het vorderingsrecht

Het klachteninstituut KiFiD heeft in 2021 eveneens geoordeeld dat er sprake was van verjaring van het vorderingsrecht . Daarbij werd wel opgemerkt dat een aantal banken zich in het kader van het – door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opgerichte – digitaal loket slapende tegoeden bereid verklaard geen beroep te doen op de verjaringstermijn wanneer de claim kan worden aangetoond, als uit de administratie zou blijken dat er nog tegoed aanwezig zou zijn. In die gevallen keren die banken de tegoeden ook na de verjaringstermijn van twintig jaar uit.

Conclusie

Kortom, in eerste instantie dient u na te gaan of u kunt aantonen dat de verjaring in de tussentijd is gestuit. Als stuitingshandeling is een enkele mutatie of bijvoorbeeld een brief aan de bank waarin is gevraagd waar het saldo naartoe is gegaan, voldoende. Mocht u dit niet kunnen aantonen, dan kunt u de desbetreffende bank verzoeken in haar administratie te zoeken naar informatie over het spaarbankboekje, de daaraan gekoppelde rekening(en) en eventueel openstaande tegoeden. Mocht er informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat er nog tegoed aanwezig is, dan is er een kans dat u de bank bereid zult vinden een verjaard spaarbankboekje alsnog uit te betalen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of behoefte aan juridisch advies? Neemt u dan contact op met Alexandra Kievit.

Gepubliceerd op: 8 april 2021 in Verbintenissenrecht
Vragen?
Neem contact op met Alexandra (A.J.) Kievit
Verjaringstermijn uitbetaling saldo spaarbankboekje
Delen: