Vergeet de wijzigingen in de WW niet!

Dat de Wet Werk en Zekerheid ('WWZ') heeft gezorgd vor een aardverschuiving in het arbeidsrecht moge inmiddels duidelijk zijn. Wat echter niet vergeten moet worden, is dat WWZ ook wijzigingen in de Werkloosheidswet ('WW') teweegbrengt. Hieronder treft u een puntsgewijs overzicht van de wijzigingen aan. Ook deze wijzigingen worden in twee etappes doorgevoerd: per 1 juli 2015 én daarna per 1 januari 2016.

Voorwaarden WW

Aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, is niets veranderd. De werknemer moet over de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebben gewerkt. De werknemer moet werkloos zijn geworden voor minimaal vijf uur of - indien hij minder dan 10 uur per week werkte - voor minimaal de helft van het aantal uren. De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen (bijvoorbeeld bij de fictieve opzegtermijn) en de werknemer moet beschikbaar zijn om arbeid te verrichten.

Veranderingen per 1 juli 2015

Betaaltermijn 

Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering niet meer per vier weken voldaan, maar dit zal maandelijks gebeuren.

Berekening dagloon

De berekening vindt plaats op basis van het sociale verzekeringsloon (“SV-loon”) dat de werkzoekende verdiende in de twaalf maanden voorafgaand aan de werkloosheid. Het totaal loon wordt gedeeld door 261 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar) om het dagloon te berekenen. Wanneer iemand niet alle twaalf de maanden heeft gewerkt (of bijvoorbeeld ziek is geweest) wordt het dagloon lager. Dit in tegenstelling tot de berekening vóór de wijzigingen, waarbij daarmee rekening werd gehouden.

Garantiedagloon

Het garantiedagloon moet werkzoekenden stimuleren een lager betaalde betrekking te aanvaarden. Door het garantiedagloon wordt het hogere loon van de vorige dienstbetrekking als uitgangspunt genomen voor de berekening van de WW-uitkering. Hiervoor gelden specifieke vereisten waarbij het in deze nieuwsbrief te ver gaat hier nader op in te gaan.

Verrekening inkomen

Vanaf 1 juli 2015 vindt, wanneer er sprake is van inkomen, verrekening plaats op grond van de daadwerkelijke verdiensten (de zogenaamde inkomstenverrekening). De urenverrekening die we tot dat moment kende, wordt dus vervangen. Het voordeel hiervan moet zijn dat werken loont. Wanneer de inkomsten uit werk hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon, wordt de WW-uitkering beëindigd.

Aanvaarden passend werk

Na een half jaar WW-uitkering te hebben ontvangen worden alle banen als passend aangemerkt, ook als er sprake is van een lager opleidings-, werk- of denkniveau.

Opgave van inkomsten

Iedere werkzoekende met een WW-uitkering dient maandelijks zijn inkomsten door te geven aan het UWV. Ook als er geen extra inkomsten zijn ontvangen. De WW-uitkering wordt pas betaald nadat de inkomsten zijn doorgegeven.

Overgangsrecht

Voor personen die vóór 1 juli 2015 een WW-uitkering hadden geldt dat de wijzigingen met betrekking tot de betaaltermijn, de verrekening van inkomsten, de berekening van het dagloon, de garantieregeling en het aanvaarden van passend werk niet van toepassing zijn.

Veranderingen per 1 januari 2016

Duur WW

De duur van de WW wijzigt van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. De afbouw zal stapsgewijs plaatsvinden, waardoor vanaf 1 januari 2019 de maximale WW-uitkering 24 maanden zal zijn.

Opbouw WW

Over de eerste tien gewerkte jaren bouwt een werkzoekende één maand WW-recht op. Over de jaren daarna bouwt hij een halve maand WW op. Voor werknemers die per 1 januari 2016 werkloos worden en recht hebben op een WW-uitkering tussen 25 en 38 maanden geldt nog (een extra) overgangsrecht. Het gaat op deze plaats te ver hier nader op in te gaan.

Aanvullingen WW-uitkering

De sociale partners bespraken dat het mogelijk wordt een maximale aanvulling van veertien maanden overeen te komen. Deze aanvulling zal dan in de CAO moeten zijn opgenomen, waarbij deze afspraken in beginsel algemeen verbindend moeten worden verklaard. De premies voor deze aanvulling zullen fifty-fifty door de werknemer en de werkgever worden gedragen.

Download hier deze nieuwsflits als pdf 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 2 oktober 2015 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Vergeet de wijzigingen in de WW niet!
Delen: