Wet arbeidsmarkt in balans

Op 9 april jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie gegaan. Dat betekent dat een ieder commentaar kan leveren op het wetsvoorstel. Hieronder treft u in het kort de voorgenomen wijzigingen aan*.

Cumulatiegrond

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Wanneer voor de beëindiging van het dienstverband de cumulatiegrond gebruikt wordt, kan de werknemer (bovenop de transitievergoeding) een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in een aanvullende regelgeving.
  • De mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding zullen worden verruimd.

Proeftijd

Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten gaat van twee maanden naar vijf maanden.

Ketenregeling

  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenregeling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  • Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten met tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
  • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payrolling

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

Oproepovereenkomsten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Premiedifferentiatie WW

De WW-premie wordt voordeliger wanneer aan de werknemer een vast contract in plaats van een tijdelijk contract wordt aangeboden.

Minister Koolmees is voornemens om het wetsvoorstel voor de zomer naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2020.

* bron Rijksoverheid

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 16 april 2018 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Wet arbeidsmarkt in balans
Delen: