Wetsvoorstel ’Werk en Zekerheid' aangenomen

De Tweede Kamer heeft dinsdag 18 februari jl. het wetsvoorstel ‘Werk en Zekerheid’ aangenomen met meerderheid van stemmen. Wel is er een aantal veranderingen in aangebracht. De belangrijkste aanpassing is dat de wijziging van de ketenbepaling een jaar is uitgesteld.

Visie kabinet

Met dit wetsvoorstel beoogt  het kabinet om een deel van de afspraken, die zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord, op te nemen in één nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Doel is het vereenvoudigen van het ontslagrecht, het beperken van de vergoeding bij ontslag en het bevorderen van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid (voor flexwerkers). Hieronder  de belangrijkste wijzigingen.

Ontslagrecht

Het wetsvoorstel houdt een aantal veranderingen voor het ontslagrecht in. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

  • Het BBA 1945 komt te vervallen.
  • Het duale ontslagstelsel, dat ons land kent, blijft gehandhaafd. Wel komt er, afhankelijk van de reden voor ontslag, één ontslagroute: voor bedrijfseconomisch ontslag en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV, en voor ontslag om persoonlijke redenen via een oordeel door de kantonrechter. De werkgever kan dus bij eenzelfde ontslaggrond niet langer kiezen tussen het UWV of de rechter.
  • De introductie van een zogenoemde transitievergoeding. Deze vergoeding heeft compensatie voor ontslag als doel en kan daarnaast worden ingezet voor van-werk-naar-werk trajecten. Daarbij heeft iedereen met een dienstverband dat ten minste twee jaar heeft bestaan in beginsel recht op een transitievergoeding. 

De aanpassingen in het ontslagrecht gaan vanaf 1 juli 2015 gelden.

WW

Vanaf 1 januari 2016 zal de maximale duur van de door de overheid betaalde WW geleidelijk worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Sociale partners kunnen in de CAO afspraken maken om de 14 maanden die in mindering worden gebracht, zelf te gaan betalen.

Flexibele arbeid

Een belangrijke doelstelling van het Sociaal Akkoord is het bevorderen van de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid.  In die lijn is in het wetsvoorstel een aanpassing van de ketenbepaling opgenomen: in geval van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3) opvolgen, bij het 4e contract of na 2 jaar (nu 3) ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wetsvoorstel aangenomen met een aantal aanpassingen

Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, inclusief een aantal amendementen en moties:

  • Een van die amendementen houdt een wijziging omtrent de ketenbepaling in. Deze ketenbepaling  gaat gelijktijdig  plaatsvinden met de wijziging van het ontslagrecht (dus: 1 juli 2015, i.p.v. 1 juli 2014).

  • Er  wordt een bepaling geïntroduceerd waarmee wordt bewerkstelligd dat de wijziging in de ketenbepaling drie jaar na de inwerkingtreding ervan wordt geëvalueerd. 

  • Een amendement regelt dat kleine MKB-werkgevers (minder dan 25 werknemers) tot 1 januari 2020 dienstjaren gelegen voor 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen laten voor de berekening van de transitievergoeding, ingeval het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie waarin de werkgever verkeert.

De wet gaat nu voor goedkeuring naar de Eerste Kamer.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 6 maart 2014 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Wetsvoorstel ’Werk en Zekerheid' aangenomen
Delen: