Wijziging in de waarschuwingsplicht van de aannemer per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking. De inwerkingtreding van die wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee van bestaande wetsartikelen die zien op aanneming van werk (aannemingsovereenkomsten).  De meest ingrijpende wijziging voor de aannemer heeft betrekking op de waarschuwingsplicht en de manier waarop hij zijn klant moet waarschuwen.

De huidige waarschuwingsplicht

Op basis van de huidige waarschuwingsplicht (artikel 7:754 BW) is de aannemer verplicht om opdrachtgever (vaak een consument) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht of zaken voor zover de aannemer die onjuistheden kende of had moeten kennen. Het kan daarbij gaan om onjuistheden in tekeningen, om onjuistheden in berekeningen, maar ook om bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de grond waarop het werk door de aannemer moet worden uitgevoerd. De aannemer was vrij in de wijze waarop hij de waarschuwing uitte, zolang hij maar kon aantonen dat hij had gewaarschuwd.

De nieuwe waarschuwingsplicht

De hierboven weergegeven waarschuwingsplicht blijft ook in het nieuwe jaar bestaan. Van belang is dat de omvang van de waarschuwingsplicht niet zozeer wordt gewijzigd, maar wel de manier waarop die waarschuwing moet plaatsvinden en aan welke eisen die waarschuwing moet voldoen. Het nieuwe tweede lid van artikel 7:754 BW komt namelijk als volgt te luiden:

“2. Bij aanneming van een bouwwerk geschiedt een waarschuwing als bedoeld in lid 1 schriftelijk en ondubbelzinnig en wijst de aannemer de opdrachtgever tijdig op de mogelijke gevolgen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.”

Uit het nieuwe tweede lid van artikel 7:754 BW volgt dat de door de aannemer te geven waarschuwing in het geval van een consument (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) moet voldoen aan de voorwaarden: (i) de waarschuwing is schriftelijk (denk aan een e-mailbericht of zelfs een brief); (ii) de waarschuwing is ondubbelzinnig (het moet duidelijk zijn waarvoor er precies wordt gewaarschuwd); en (iii) de waarschuwing moet omschrijven welke gevolgen de geconstateerde fouten hebben voor een deugdelijke nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Voor wie geldt de nieuwe waarschuwingsplicht?

 De nieuwe manier van waarschuwen (schriftelijk, ondubbelzinnig en het benoemen van de mogelijke gevolgen voor het deugdelijk nakomen van de overeenkomst) geldt niet alleen voor aannemingsovereenkomsten die na 1 januari 2024 tot stand komen. De nieuwe manier van waarschuwen geldt namelijk ook voor aannemingsovereenkomsten die vóór 1 januari 2024 tot stand zijn gekomen.

Heeft u vragen over (de wijziging van) de waarschuwingsplicht? Neem dan vooral contact met mij op. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Gepubliceerd op: 8 december 2023 in Bouwrecht
Vragen?
Neem contact op met Linda (L.) van der Knaap
Waarschuwingsplicht aannemer
Delen: