Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014

Met ingang van 1 april 2014 wordt het Ontslagbesluit aangepast. De toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verandert. De AOW-gerechtigde werknemers zullen binnen de categorie uitwisselbare functies eerst voor ontslag voorgedragen moeten worden. Pas daarna dient het afspiegelingsbeginsel op de niet-AOW-gerechtigde werknemers toegepast te worden. Tot vandaag kwamen de AOW-gerechtigde werknemers vanwege hun lange dienstverband veelal niet voor ontslag in aanmerking.

Ingeval er meer AOW-gerechtigde werknemers zijn dan te vervallen arbeidsplaatsen, dan wordt op deze werknemers het last-in-first-out principe toegepast. Dit betekent dat de AOW’ers met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking komen.

Met het vorenstaande wordt voorkomen dat een AOW-gerechtigde werknemer in dienst blijft, terwijl een werknemer die voor zijn inkomen gewezen is op loon uit arbeid wordt ontslagen.

Zoals aangegeven gaat deze wijziging per 1 april 2014 in werking. De ontslagaanvragen die vóór deze datum zijn ingediend, worden door het UWV volgens de tot 1 april 2014 geldende regels beoordeeld.

Na de eventuele invoering van de Wet Werk en Zekerheid blijft het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Om die reden zal deze wijziging ook na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid blijven gelden.

Leeftijdsdiscriminatie?

Vaststaat dat de wetgever door deze wetswijziging een onderscheid naar leeftijd maakt. Volgens de wetgever is het gerechtvaardigd dat AOW’ers bij een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vanaf heden niet langer dezelfde rechten hebben als hun jongere collega’s. De wetgever acht dit verschil gerechtvaardigd vanwege het baanbehoud voor werknemers die voor hun inkomen zijn aangewezen op hun arbeid uit loon. In hoeverre deze motivering van de wetgever houdbaar is, staat ter discussie. Immers, ook AOW’ers kunnen daadwerkelijk afhankelijk zijn van hun inkomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 1 april 2014 in Ontslag
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Wijziging Ontslagbesluit per 1 april 2014
Delen: