Meest gestelde vragen omtrent het coronavirus.

Op deze pagina leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent het coronavirus. Heeft u meer juridische vragen? Vraag ze hier. Vervolgens neemt een van onze advocaten contact met u op. 

Onderwerpen

Arbeidsrecht
Contractenrecht
Familierecht
NOW subsidie
Pensioenrecht
Belastingrecht
Huur- en vastgoedrecht 

 

Vragen over het coronavirus en arbeidsrecht

Moet ik mijn werknemer(s) loon doorbetalen als er door de coronacrisis geen werk is?

Ja, in veel gevallen wel. Dat er geen of onvoldoende werk is, komt volgens de wet voor rekening en risico van de werkgever. De werknemer moet dan doorbetaald worden voor zijn overeengekomen arbeidsuren. In sommige situaties is dat anders. Bijvoorbeeld bij oproepkrachten. Zij hebben in principe geen recht op loon als u ze niet langer oproept. Let wel op: als u oproepkrachten namelijk vaak en veel hebt opgeroepen in het verleden, dan gelden er andere regels en moet u waarschijnlijk wel loon betalen. Voordat u besluit om geen loon te betalen, is het belangrijk dat u eerst laat controleren of dat op grond van de (collectieve-)arbeidsovereenkomst is toegestaan. Dit om loonvorderingen te voorkomen.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de NOW (loonkostensubsidie)?

Al in het begin van de coronacrisis is de zogenaamde NOW-regeling ingevoerd. Op grond van deze regeling kunnen ondernemers met een omzetverlies van minimaal 20% (dit wordt vanaf april 2021 verhoogd naar 30%) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Om na te gaan of uw onderneming in aanmerking komt voor NOW-subsidie, moet de omzet in een bepaalde periode worden vergeleken met de gemiddelde omzet in een gelijke periode in 2019 (de referentieperiode). Ter illustratie: wanneer een onderneming in de maanden januari, februari en maart 2021 een omzet verwacht van in totaal € 60.000 en zijn gemiddelde kwartaalomzet in 2019 bedroeg € 100.000, dan heeft hij een verwachte omzetdaling van 40%.

Tot nu toe gold dat werkgevers die  als gevolg van de coronacrisis een omzetdaling hadden van meer dan 20%, een beroep kunnen doen op NOW-subsidie. Vanaf april 2021 geldt dat ondernemingen pas in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, indien de omzetdaling minimaal 30% bedraagt.

Wat is de omvang van de NOW-subsidie?

Komt uw onderneming in aanmerking voor de NOW-subsidie? Dan komt de vraag aan de orde wat de omvang is van het totale subsidiebedrag.

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het percentage omzetdaling (zie ook “komt mijn onderneming in aanmerking voor de NOW (loonkostensubsidie)?”). Bij de eerste twee NOW-regelingen bedroeg de subsidie maximaal 90% van de loonkosten (uitgaande van een omzetdaling van 100%). In de derde NOW-regeling, die bestaat uit drie tijdvakken, wordt dit percentage afgebouwd tot (voorlopig) 80% van de loonkosten, uitgaande van een omzetverlies van 100%. Oorspronkelijk was het plan om dit gedurende de derde NOW-periode nog verder af te bouwen, eerst tot 70% en vervolgens tot 60%, maar gelet op de ontwikkelingen is dit deels teruggedraaid.

Een onderneming die 100% omzetverlies heeft, ontvangt tijdens de derde NOW-regeling een tegemoetkoming van 80% van de loonkosten. Een onderneming die 50% omzetverlies heeft ontvang een tegemoetkoming van 40% van de loonkosten, enzovoorts. Ondernemingen kunnen een voorschot aanvragen van 80% van het verwachte subsidiebedrag.

Het loon dat voor compensatie in aanmerking komt, betreft het totale loon dat in de subsidieperiode wordt uitbetaald, vermeerderd met een vaste opslag van 40% in verband met werkgeverslasten.

Voorbeeld: een onderneming met een omzetdaling van 50% heeft in de subsidieperiode een loonsom van € 60.000. De tegemoetkoming bedraagt (80% van 50%) 40% van de loonsom, vermeerderd met de vaste opslag van 40%. De loonsom inclusief vaste opslag bedraagt in dit geval € 84.000. De onderneming kan 40% van deze kosten vergoed krijgen, wat neerkomt op een bedrag van € 33.600. Het voorschot bedraagt 80% van het verwachte subsidiebedrag en komt in dit voorbeeld neer op € 26.880.

Kan ik reorganiseren terwijl ik gebruik maak van de NOW?

Ja. Waar reorganiseren tijdens de eerste twee NOW-regelingen nog grote financiële gevolgen kon hebben voor de NOW-subsidie (door middel van boetes en verrekeningen van de subsidie), is dat bij de derde NOW-regeling (die ziet op de perioden vanaf oktober 2020) in veel mindere mate het geval. Wel hebben werkgevers een inspanningsverplichting tot scholing of begeleiding naar nieuw werk.

Wanneer de loonsom tijdens de subsidieperiode maximaal 10% daalt (bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie), heeft dit geen invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. Bij de NOW-subsidies die zien op de perioden vanaf januari 2021, heeft een daling tot 10% geen invloed op de hoogte van het subsidiebedrag. In de laatste fase van de derde NOW-regeling (vanaf april 2021)heeft een daling tot 20% geen invloed op het subsidiebedrag.

Om te kunnen reorganiseren gelden uiteraard wel de ‘gewone’ wettelijke voorwaarden. De werkgever moet het UWV vragen om toestemming om arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Bij die ontslagaanvraag bij het UWV moet de bedrijfseconomische noodzaak worden aangetoond en wordt vervolgens op basis van het afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Wat moet ik doen als mijn MKB in liquiditeitsproblemen kom als gevolg van het coronavirus?

De bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus, kunnen daarbij tijdelijk gebruik maken van extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de banken niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Voorwaarde is wel dat het een bedrijf betreft met een gezond toekomstperspectief.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang hiervan in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet, met een maximale looptijd van 1 jaar.

Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Lees meer

Als mijn werknemer in quarantaine moet, heeft hij of zij dan recht op doorbetaling?

Een werknemer, die (van de GGD) in quarantaine (al dan niet als gevolg van zelf ziek zijn) moet, heeft recht op loondoorbetaling. Indien een werknemer overheidsmaatregelen moet opvolgen en hierdoor geen werk kan verrichten, valt dat buiten zijn of haar risicosfeer. Het risico van loondoorbetaling komt in deze situatie voor rekening van de werkgever.

Lees meer

Krijg ik als zzp’er/zelfstandige inkomensondersteuning?

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (bijstandsniveau) en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Lees meer

Vragen over het coronavirus en contractenrecht 

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden met betrekking tot het coronavirus?

 1. Controleer de contracten waarvan u denkt dat deze door het coronavirus kunnen worden beïnvloed, zodat u zich indien nodig kunt beroepen op de rechten en verplichtingen onder het contract:
  1. Staat er een overmachtsclausule in de contracten?
  2. Zo ja, zou coronavirus onder de definitie van een geval van overmacht vallen?
  3. Is er een meldingsplicht bij overmacht?
  4. Is er een maximale periode gedurende welke verplichtingen van de partijen worden opgeschort? Geldt dit voor de verplichtingen van beide partijen of alleen voor de partij wiens acties onder het contract worden beïnvloed door het coronavirus?
  5. Is er een recht om de overeenkomst te beëindigen als de overmacht situatie een bepaalde periode voortduurt? Is dit een recht voor beide partijen, of slechts voor een van de partijen?
 2. Controleer of in uw contracten boetebepalingen voorkomen als er inbreuk wordt gemaakt op bepaalde prestatieverplichtingen.
 3. Als u van uw tegenpartij een kennisgeving ontvangt dat deze zich op overmacht wil beroepen, of als u een dergelijke kennisgeving doet, moet u overwegen welke stappen u kunt nemen om uw verlies te beperken.
 4. Als het coronavirus een geval van overmacht vormt en dit aan een van u de mogelijkheid biedt om een overeenkomst eerder dan gepland te beëindigen, wees dan voorzichtig. Overweeg wat uw back-upplan is: 
  1. Heeft u een andere tegenpartij die op korte termijn in het contract kan stappen?
  2. Moet u een audit uitvoeren bij uw nieuwe contractspartij - zo ja, hoe lang duurt dit?
  3. Aan welke contractuele verplichtingen bent u gebonden die kunnen worden beïnvloed door een wijziging in uw contractuele relaties?

Lees meer

Valt het coronavirus onder een overmachtsclausule?

Of het coronavirus onder een overmachtsclausule valt, hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de gebruikte bewoordingen en het onderwerp van het contract. Als het coronavirus onder de overmachtsclausule valt, rechtvaardigen daaruit voortvloeiende omstandigheden een tekortkoming? Dat zal afhangen van vele factoren, waaronder:

 • Ligt het coronavirus buiten de controle van de partijen of konden zij maatregelen nemen om de effecten ervan te verzachten?
 • Had een leverancier een alternatieve bevoorradingsbron kunnen (en moeten) opstellen, wetend dat aanbodlijnen door epidemieën kunnen worden beïnvloed?
 • Daarbij moet worden bedacht dat er ook sprake kan zijn van overmacht als de omstandigheden voorzienbaar waren.

Lees meer

Heb ik al lid van een sportvereniging recht op restitutie van abonnementsgelden en contributie?

De maatregelen als gevolg van het coronavirus zorgen ervoor dat sportscholen en -verenigingen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Op basis van de met een abonnementhouder/lid gesloten overeenkomst hebben zij zich verplicht toegang te verlenen tot hun sportfaciliteiten, maar dat is niet mogelijk door de genoemde maatregelen. Dit leidt tot een tekortkoming in de nakoming.

De tekortkoming in de nakoming, kan op grond van de wet niet aan de sportscholen en -verenigingen worden toegerekend. De uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, kwalificeert namelijk hoogstwaarschijnlijk als een overmachtssituatie. De rechter heeft hier echter nog geen uitspraak over gedaan.

In het geval sprake is van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Lees meer

Vragen over het coronavirus en familierecht

Als een deel van mijn inkomen wegvalt door het coronavirus, ben ik dan nog verplicht om alimentatie te betalen?

De alimentatieverplichting geldt onverkort, waardoor niet zo maar mag worden overgegaan tot het stoppen met betalen. Het is daarom belangrijk om zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de ex-partner, waarbij de betalingsproblemen besproken worden. In onderling overleg kan namelijk worden afgeweken van de alimentatieafspraak. Wellicht is het mogelijk overeen te komen dat er tijdelijk een lagere of zelfs minimale alimentatiebijdrage wordt betaald. Het is verstandig een afspraak ten aanzien van een wijziging schriftelijk vast te leggen.

Lees meer

Kan ik scheiden van mijn partner tijdens de coronacrisis?

Wordt de beslissing genomen dat het beter is om uit elkaar te gaan, dan geldt meer dan eens dat een scheiding in goed overleg de voorkeur heeft. Door de corona-uitbraak is het de verwachting dat een echtscheiding op eenzijdig verzoek, waarbij er geen overeenstemming is over de kinderen en de financiële gevolgen, erg lang zal gaan duren. Voor familiezaken geldt in verband met corona, vanaf 3 april 2020 een tijdelijke regeling op grond waarvan de rechtbanken in beginsel uitsluitend de daarin als zeer urgent aangemerkte zaken via een telefonische (beeld)verbinding mondeling behandelen. Zeer urgent zijn (scheidings)situaties waarin de rechtbank beoordeelt dat de veiligheid van kinderen in het geding is. In minder urgente familiezaken beoordelen de rechtbanken of hun organisatie en de aard van de zaken het toelaten deze schriftelijk te behandelen.

Indien een rechtbank van oordeel is dat een zaak schriftelijk afgedaan kan worden, krijgen beide partijen het verzoek daarmee in te stemmen. Zijn er bezwaren tegen schriftelijke afdoening? Dan kan de rechtbank alsnog een mondelinge behandeling via een telefonische (beeld)verbinding plannen mits de (organisatorische) omstandigheden dat toelaten. Is dat niet het geval? Dan zal de behandeling van de zaak tot nader order worden uitgesteld.

In tegenstelling tot de behandeling van eenzijdige verzoeken kunnen de gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken ook tijdens de coronacrisis op de gebruikelijke schriftelijke wijze worden afgedaan. Aangezien bij gemeenschappelijke verzoeken sprake is van overeenstemming over de gevolgen van de scheiding, is geen mondelinge behandeling van de zaak nodig.  De rechtbanken streven ernaar de beslissingen op gemeenschappelijke verzoeken ook tijdens de coronacrisis binnen de wettelijk bepaalde termijnen te wijzen.

Vragen over het coronavirus en NOW subsidie

Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn contract beëindigd als gevolg van de coronacrisis?

Er zijn veel werkgevers die geen NOW subsidie aanvragen en werknemers het einde van de arbeidsovereenkomst aanzeggen. Stel dat u zo'n voorstel krijgt, dat is het een goed idee om met uw werkgever in gesprek te gaan, om te vragen of dit nou wel zo'n goede zet is. 

Overtuig de werkgever er van dat hij of zij de NOW regeling goed moet bekijken. Het is van belang dat de werknemer de regeling zelf ook goed kent. Dan kun je goed het gesprek aangaan en kan je de werkgever wellicht uit zijn panieksituatie halen.

Bekijk deze korte video voor meer informatie

Als ik het loon heb betaald, kan ik daar dan compensatie voor krijgen van de overheid?

Met ingang van 6 april 2020 kunt u een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid ('NOW'). Als uw aanvraag wordt toegewezen dan kunt u maximaal 90% van de loonsom over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 via een subsidie gecompenseerd krijgen. Aanvragen moeten ingediend worden bij het UWV. De voorwaarden/aandachtspunten zijn, dat:

  • Omzetverlies wordt verwacht van ten minste 20%
  • Gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden, in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. Dat betekent dat u mag kiezen welke periode van 3 maanden wordt gebruikt voor bepaling van het omzetverlies (maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli)
  • De aanvraag per loonheffingennummer wordt gedaan
  • De subsidie uiteindelijk wordt toegekend voor loonsom in de periode van 1/3/2020 t/m 31/5/2020

Hoe wordt de subsidie op grond van de NOW berekend?

U moet eerst het verwachte omzetverlies berekenen. Dat doet u door 25% te nemen van de netto-omzet over 2019 (referentieomzet). Vervolgens bepaalt u de verwachte omzet over de periode maart t/m mei, april t/m juni of mei t/m juli (meetperiode).

Dan maakt u de volgende som: referentieomzet – verwachte omzet meetperiode / referentieomzet * 100% = percentage omzetverlies (naar boven afronden).
De hoogte van de subsidie berekent u als volgt: % verwacht omzetverlies * loonsom januari 2020 * 3 * 1,3 * 0,9.
80% van het bedrag dat u hebt berekend wordt bij wijze van voorschot uitbetaald.

Let op: de berekening is bedoeld voor een globale indicatie van de hoogte van de subsidie. Er gelden nog diverse afwijkende regels. Het is belangrijk dat u advies inwint bij het indienen van de aanvraag om te voorkomen dat u achteraf een (groot) deel van de subsidie moet terugbetalen.

Moet ik de NOW subsidie later terugbetalen?

Nee, de NOW subsidie hoeft in principe niet terugbetaald te worden. Let wel op: bij de aanvraag wordt uitgegaan van de loonsom die u in januari 2020 (of november 2019) betaalde. Deze loonsom wordt vergeleken met de loonsom die u betaalde in de periode maart 2020 t/m mei 2020. Blijkt de daadwerkelijk betaalde loonsom achteraf lager te zijn, dan moet u subsidie (deels) terugbetalen. Er zijn ook andere gronden die ervoor kunnen zorgen dat u subsidie moet terugbetalen. Bijvoorbeeld indien bij de aanvraag onjuiste gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

Welke verplichtingen heb ik als ik een NOW subsidie ontvang?

U hebt een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

  • dat u in principe geen ontslagaanvraag mag indienen bij het UWV (doet u dat wel dan geldt een boete)
  • de loonsom in de periode maart 2020 t/m mei 2020 moet zoveel mogelijk gelijk worden gehouden aan de loonsom in januari 2020 (of november 2019)
  • de subsidie mag alleen gebruikt worden voor loonkosten
  • u moet de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of (indien deze er niet zijn) de werknemers op de hoogte stellen van de subsidieverlening
  • u moet een controleerbare administratie aanhouden, zodat achteraf kan worden bepaald of u aanspraak had op de subsidie
  • gedurende vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet u meewerken aan een eventueel onderzoek, inlichtingen verschaffen of bescheiden verstrekken om te kunnen bepalen of u aanspraak had op de subsidie
  • bij het verzoek om daadwerkelijke vaststelling van het subsidiebedrag (dat doet u achteraf) dient een accountantsverklaring overgelegd te worden. Er volgen hierover nog nadere regels

Hoe en tot wanneer kan ik een NOW subsidie aanvragen?

Aanvragen moeten gedaan worden via de website van het UWV. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 mei 2020.

Vragen over het coronavirus en pensioenrecht

Valt de pensioenpremie ook onder de NOW subsidie?

Nee, de werkgevers- en werknemerspremie voor de pensioenregeling vallen niet in de loonsubsidie. Wel mag de loonsom worden verhoogd met een zogenaamde ‘forfaitaire opslag’ van 40% (zie ook: 'Hoe wordt de subsidie op grond van de NOW berekend?'). Deze opslag is onder meer bedoeld als tegemoetkoming in de loonbelasting, premies volksverzekeringen, pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen, reserveringen voor vakantiegeld etc.

De verschuldigde pensioenpremies zullen hierdoor veelal maar voor een (beperkt) deel gedekt zijn.

Mag ik de betaling van pensioenpremies vanwege de coronacrisis beëindigen?

Soms is het mogelijk de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie te beëindigen. Dat is alleen indien de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenverzekeraar, een premiepensioeninstelling, een algemeen pensioenfonds of in geval van een ondernemingspensioenfonds en dan moet er een zogenaamd ‘betalingsvoorbehoud’ (artikel 12 Pensioenwet) zijn opgenomen in de pensioenregeling. Bij ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’ mag de werkgeversbijdrage dan onder voorwaarden worden verminderd of beëindigd. Deze hoeft later niet te worden ingelopen. De werknemersbijdrage moet wel steeds worden ingehouden en afgedragen.

Het betalingsvoorbehoud is niet van toepassing indien uw onderneming is aangesloten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Belangrijk: laat altijd controleren of er een geldig betalingsvoorbehoud is afgesproken en of aan de voorwaarden wordt voldaan, voordat u hierop een beroept doet.

Kan ik uitstel van betaling vragen aan de pensioenuitvoerder?

Ja, dat kan. Er zijn binnen de pensioensector afspraken gemaakt om coulant om te gaan met de inning van pensioenpremies. Dat geldt voor zowel de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen als de pensioenverzekeraars. Welk beleid precies wordt gevoerd kan echter per uitvoerder verschillen.

Het is belangrijk dat u op de juiste wijze en volgens het beleid van de betreffende uitvoerder tijdig om uitstel vraagt.

Wat als de pensioenpremie niet betaald kan worden?

Het is in deze tijd van crisis mogelijk dat de premie niet betaald kan worden. Dit ondanks een eventuele toekenning van een NOW-subsidie. Is uw onderneming aangesloten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds? U moet dan tijdig en op de juiste wijze een melding van betalingsonmacht doen. Doet u dat niet dan kan de verschuldigde pensioenpremie ook op de bestuurder(s) van de onderneming worden verhaald.

De gevolgen van het niet betalen van de pensioenpremie zijn voor werknemers verschillend. In geval van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, geldt het principe ‘geen premie, wel recht’. De pensioenopbouw loopt dan door ondanks dat er geen premie wordt afgedragen. Pensioenverzekeraars kunnen op grond van de Pensioenwet onder voorwaarden de pensioenverzekering echter ‘premievrij’ maken. De pensioenopbouw stopt dan. Dat geldt ook voor eventuele risicodekkingen voor nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheid.

Vragen over het coronavirus en belastingrecht

Kan ik uitstel van betaling krijgen voor de betaling van belasting en zo ja, voor hoe lang?

De Staatssecretaris van Financiën heeft in verband met de  gevolgen van de coronavirus-epidemie  de mogelijkheden om uitstel van betaling te krijgen voor de betaling van belastingaanslagen versoepeld.

U kunt via de site van de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belasting vragen of een schriftelijk verzoek (adres Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC HEERLEN) indienen voor nagenoeg alle belastingen (waaronder loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en  inkomstenbelasting). 

Na aanvraag van dit uitstel krijgt u een uitstel van betaling van drie maanden. Er vindt op dat moment geen inhoudelijke beoordeling plaats. Deze beoordeling vindt pas na drie maanden plaats. Als u voor een periode langer dan drie maanden uitstel van betaling wilt, dan zult u daar een afzonderlijk schriftelijk verzoek voor moeten doen. In die brief zult u onderbouwd moeten aangeven dat uw onderneming is getroffen door de coronacrisis door bijvoorbeeld teruglopende omzet en/of het wegvallen van opdrachten. Indien de belastingschuld meer bedraagt dan € 20.000,-- dient u bij een dergelijk verzoek een verklaring van een derde-deskundige te doen. Deze derde‑deskundige dient te verklaren dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Deze derde-deskundige moet iemand van buiten uw onderneming zijn. De meest aangewezen persoon daarvoor is uw accountant of administrateur, dan wel uw belastingadviseur, maar het kan ook iemand van uw brancheorganisatie of externe financier zijn. Binnen die periode van drie maanden zal de aanvullende informatie moeten zijn verstrekt.

Moet ik voor alle aanslagen afzonderlijk uitstel vragen of kan ik dat in een keer voor alle aanslagen doen?

U kunt voor alle aanslagen die aan u zijn opgelegd in één keer uitstel vragen op één formulier of in één schriftelijk verzoek. Komt er later weer een nieuwe aanslag binnen die drie maandenperiode, dan zal voor die aanslag ook uitstel worden verleend tot het moment dat reeds voor de voorafgaande aanslag(en) eerder uitstel was verleend. Bijvoorbeeld indien u in april  een naheffingsaanslag omzetbelasting over de maand februari ontvangt en daar per 1 mei bijzonder uitstel van betaling voor aanvraagt, zal aan u een uitstel worden verleend tot 1 augustus. Indien u de omzetbelasting over de maand maart eind april niet voldoet, zult u daar in de loop van mei ook een naheffingsaanslag voor krijgen. Voor die aanslag hoeft u dan niet afzonderlijk uitstel aan te vragen, maar geldt ook uitstel van betaling tot 1 augustus.

Mocht u op 1 augustus dan niet alsnog de aanslagen waarvoor uitstel is gevraagd kunnen voldoen, dan zal bijzonder uitstel moeten worden gevraagd voor een langere periode. Daar zullen dan wel aanvullende voorwaarden aan gesteld kunnen worden. 

Moet ik nog wel aangifte omzetbelasting en loonbelasting blijven doen als ik uitstel van betaling heb?

Ja, het feit dat u uitstel van betaling heeft, ontslaat u niet van de plicht om aangifte te blijven doen. Als u aangifte doet en deze niet betaalt, zal aan u een naheffingsaanslag worden opgelegd met in eerste instantie een verzuimboete. Deze boete zal later, indien het verzoek om uitstel van betaling is verwerkt, ambtshalve worden verminderd tot nihil. U moet echter wel goed in de gaten houden dat deze ambtshalve vermindering van de boete daadwerkelijk gebeurt. Blijft die vermindering uit, dan zult u daarvoor dan alsnog een verzoek ‑ met verwijzing naar het verzoek om uitstel van betaling ‑ moeten doen.

Is er rente verschuldigd over het bedrag waarvoor uitstel is verleend?

Het feit dat er uitstel van betaling is verleend, betekent niet dat er geen rente zou zijn verschuldigd. De Staatssecretaris van Financiën heeft in het kader van de belastingmaatregelen in verband met het coronavirus vanaf 23 maart 2020 de invorderingsrente echter verlaagd tot 0,01%. De verschuldigde rente is derhalve verwaarloosbaar.

Moet ik een afzonderlijke melding van betalingsonmacht doen?

Een bestuurder kan door de Ontvanger aansprakelijk worden gesteld voor de door de vennootschap onder andere de niet betaalde loon- en omzetbelasting op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid wordt volgens de Invorderingswet vermoed aanwezig te zijn indien niet tijdig een melding is gemaakt van betalingsonmacht. In het kader van de maatregelen in verband met het coronavirus zal een verzoek om uitstel van betaling tevens als een melding van betalingsonmacht worden aangemerkt. Als er een verzoek tot uitstel van de aanslagen omzetbelasting en/of loonbelasting wordt gedaan, is het derhalve niet noodzakelijk om nog een afzonderlijke melding betalingsonmacht te doen.

Kan ik mijn G-rekening deblokkeren voor betaling van mijn andere schulden?

Als u een verzoek om uitstel heeft gedaan voor betaling van loonbelasting en/of omzetbelasting, is het ook mogelijk om een verzoek te doen om uw G-rekening te deblokkeren. Daarvoor is het dan niet nodig dat er sprake is van een overschot op de G-rekening. U dient daar wel een afzonderlijk verzoek voor in te dienen via het formulier deblokkeren G-rekening, waarbij een splitsing aangebracht zal moeten worden tussen het bedrag dat gedeblokkeerd wordt vanwege een overschot en het bedrag waarvoor u uitstel heeft gevraagd in verband met het coronavirus.

Kan ik mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verminderen?

Indien u verwacht dat uw winst lager uitvalt dan waarbij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting rekening mee is gehouden, kunt u een verzoek tot vermindering van deze aanslag indienen.

Voor de inkomstenbelasting kunt u dat via de site van de Belastingdienst doen. Voor de vennootschapsbelasting kan dat ook via de site dan wel via de software van uw belastingadviseur.

Is de coronacrisis een rede voor verlaging van gebruikelijk loon voor de dga?

De Belastingdienst heeft laten weten dat het is toegestaan voor het jaar 2020 het gebruikelijk loon achteraf vast te stellen en het loon voor resterende maanden te verlagen. Loon dat over de afgelopen periode al is betaald, kan niet meer worden verlaagd.

Vragen over (ver)bouwen tijdens de coronacrisis

Mag er nog gebouwd worden ten tijde van de coronacrisis?

De bouwsector is door de overheid niet aangemerkt als vitale sector. Dit betekent echter niet dat al het werk stil ligt. Binnen de huidige maatregelen zijn onderdelen van (ver)bouw(ings)werkzaamheden nog wel mogelijk. Lees meer 

Wie is aansprakelijk voor een te late oplevering?

De verplichting om zijn werkzaamheden tijdig op te leveren rust op de aannemer. Indien dit niet gebeurt, dan schiet de aannemer tekort in de op hem of haar rustende verplichtingen. De opdrachtgever kan de aannemer in veel gevallen aansprakelijk stellen voor schade die hij hierdoor lijdt.

 

Kan een aannemer zich op overmacht beroepen?

Indien een aannemer stelt dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, dan doet hij een beroep op overmacht. Lees meer

Zijn er voor een aannemer andere mogelijkheden?

De aannemer kan mogelijk met meer succes een beroep doen op onvoorziene en vorderen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of (deels) wordt ontbonden. Lees meer

Heeft u meer juridische vragen? Neem contact met ons op.