Coronavirus: maatregelen voor het MKB

Let op: bepaalde informatie in dit blog is inmiddels achterhaald. Lees hier het complete en geüpdate overzicht.

Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben in navolging op hun brief aan de tweede kamer van 12 maart, gisteren een ongekend noodpakket aangekondigd. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Hieronder een update.

Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben op 12 maart (2020) de kamer geïnformeerd omtrent de economische maatregelen die het kabinet heeft genomen met betrekking tot het coronavirus. Duidelijk is dat het coronavirus een niet geringe impact heeft (en zal hebben) op de (mondiale) economie. De betreffende ministers geven tegelijkertijd aan dat de Nederlandse economie er goed voorstaat en wel een 'stootje' kan hebben. Toch heeft het kabinet direct een aantal maatregelen genomen, die vooral het MKB 'lucht' moeten geven.

Coronavirus en Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (voormalig werktijdverkorting)

UPDATE 

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Bedrijven die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.

Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

Voor alle ins en outs omtrent de (voorwaarden van de) werktijdverkorting: lees het blog van Jeroen Hofland.

Coronavirus: Maatregelen voor ZZP’ers

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

UPDATE

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum (bijstandsniveau) en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Coronavirus en verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het MKB - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening-courantkrediet. Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen.

De bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus, kunnen daarbij tijdelijk gebruik maken van extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de banken niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Voorwaarde is wel dat het een bedrijf betreft met een gezond toekomstperspectief.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet, met een maximale looptijd van 1 jaar.

Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

UPDATE

Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid zal het garantieplafond van de GO verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Daarmee staat de overheid borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Rentekorting kleine ondernemers

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk aan: de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door het coronavirus wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente wordt gedurende zes maanden automatisch verlaagd naar 2%

Coronavirus: Fiscale maatregelen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Daarnaast zal de Belastingdienst ondernemers tegemoetkomen door de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege te laten of terug te draaien.

UPDATE
Het is niet meer nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

Overmacht door het coronavirus

Het ligt voor de hand dat sommige contractpartijen het coronavirus moeten/zullen gebruiken om het tekortschieten onder contractuele verplichtingen te rechtvaardigen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op 'overmacht'. De vraag is of dit zomaar kan. 

Lees alles over overmacht en het coronavirus in het blog van Olivier van Hardenbroek.

Tot slot

Het coronavirus zal invloed hebben op de economie in het algemeen, maar met name ook op een aantal specifieke (MKB) sectoren (zoals de horeca en het toerisme). Met bovengenoemde maatregelen wil de Nederlandse overheid de betreffende ondernemingen van extra ondersteuning voorzien.

Het kabinet heeft aangegeven dat zij de economische situatie rondom het coronavirus nauwlettend zal blijven volgen, in nauwe samenwerking met de relevante nationale en internationale instituties. Het is dan ook – mede gezien de huidige ontwikkelingen – niet ondenkbaar dat op korte termijn nadere maatregelen worden getroffen.

UPDATE

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij in overleg is met gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om te stoppen met het opleggen van lokale aanslagen aan ondernemers en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij voornamelijk om de toeristenbelasting (en mogelijk ook de cultuursector).

Daarnaast wordt er een 'compensatieregeling getroffen sectoren' uitgewerkt. Deze ziet voornamelijk op de horeca en de toerismesector. De regeling wordt, nadat deze is uitgewerkt, met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Neem gerust contact op met één van onze specialisten indien u vragen heeft over het coronavirus en de (juridische) consequenties. Wij staan u graag te woord.

Lees ook

Minder werk door het coronavirus

Coronavirus: gevolgen voor ondernemers

Gepubliceerd op: 18 maart 2020 in Arbeidsrecht, Belastingrecht, Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
Coronavirus: maatregelen voor het MKB
Delen: