Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mijn verblijfssituatie?

Hoewel de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de gevolgen van de Brexit nog gaande zijn, komt de uiteindelijke Brexit steeds dichterbij. Inmiddels hebben de EU en de het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de rechten van Britse en EU-burgers om na de Brexit op elkaars grondgebied te verblijven.

Dit akkoord geldt ten aanzien van alle burgers die sinds vóór de uittredingsdatum legaal verblijven in een gastland. Voor deze burgers geldt dat de bestaande rechten gehandhaafd blijven op basis van de betreffende EU-wetgeving. Dit houdt in dat dat alle EU-burgers in het VK en Britse burgers in de EU, die onder deze overeenkomst vallen, door kunnen leven, werken of studeren onder de bestaande voorwaarden. Bijvoorbeeld voor Britten die sinds voor de uittredingsdatum legaal verblijven in Nederland zullen dezelfde rechten gelden als voorheen. Burgers die op het moment van uittreding nog geen permanente verblijfsrechten in het gastland hebben, krijgen de mogelijkheid om deze verblijfsrechten alsnog te verkrijgen.

Veel andere zaken zijn nog niet geregeld. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe het zit met de verblijfsrechten in een gastland van een burger die zich tijdens de overgangsfase in het gastland vestigt. Ook is onduidelijk of Britse onderdanen na de Brexit alleen in het gastland mogen verblijven of gebruik mogen (blijven) maken van hun recht op vrij verkeer. Over deze en andere punten heeft de Amsterdamse rechter onlangs besloten prejudiciële vragen te stellen aan het EU Hof van Justitie.

Buitenlandse partner of gezinslid van EU-burger

Een EU-burger mag voor onbeperkte duur in Nederland verblijven, mits hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om geen beroep te hoeven doen op de sociale bijstand in Nederland. Dit wordt geregeld door het EU-recht. Ditzelfde EU-recht geldt met betrekking tot gezinsleden van unieburgers, ook als zij een nationaliteit van buiten de EU hebben.

Op basis van het EU-recht gelden niet de strenge voorwaarden voor wat betreft inkomen. Ook spaargeld kan voldoende zijn, of bijvoorbeeld een dienstverband op oproepbasis, zolang er maar geen beroep hoeft te worden gedaan op de bijstand.

Onder het begrip ‘gezinslid’ van een unieburger valt in ieder geval de echtgenoot en het kind van de unieburger en/of de echtgenoot, tot de leeftijd van 21 jaar. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook andere gezinsleden in aanmerking komen voor verblijf bij de unieburger in Nederland, zoals de ouder(s) of kinderen ouder dan 21 van de unieburger of van de echtgenoot. In dat geval is voor het verblijf in Nederland wel vereist dat het gezinslid al vóór de komst naar de EU afhankelijk was van de unieburger of diens echtgenoot.

Ook ongehuwde partners van unieburgers kunnen in aanmerking komen voor verblijf in Nederland bij de unieburger. Hiervoor is wel vereist dat sprake is van een deugdelijk bewezen, duurzame relatie. Dit wordt in beginsel aangenomen indien de unieburger en diens partner aantoonbaar minstens zes maanden hebben samengewoond of een kind hebben.

Vragen over EU-onderdanen?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?