Wat staat er in een opdrachtbevestiging?

In de opdrachtbevestiging legt u schriftelijk vast welke verplichtingen over en weer gelden en wat de consequenties zijn als daaraan niet wordt voldaan.

Afspraken in overeenkomst

De opdrachtbevestiging is in veel gevallen ook meteen de overeenkomst. Om later niet voor verrassingen te komen staan, is een schriftelijke overeenkomst van wezenlijk belang. Welke afspraken in de overeenkomst moeten worden opgenomen hangt af van uw (ondernemings)activiteiten. Partijen kunnen ervoor kiezen om alleen de kern van de afspraak in de overeenkomst op te nemen en voor het overige te verwijzen naar algemene voorwaarden.

Wij zien veel zaken voorbij komen waarin de afspraken niet of niet duidelijk genoeg schriftelijk zijn vastgelegd en daardoor ontstaat er mogelijkheid tot onduidelijkheid en meningsverschillen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden voor beide partijen en maken onderdeel uit van de overeenkomst. De algemene voorwaarden mogen niet gaan over de kern van de overeenkomst - zoals de hoogte van de prijs – en het zijn standaardvoorwaarden die de ondernemer gebruikt bij alle klanten. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen. In de algemene voorwaarden worden bijvoorbeeld de afspraken over de betaling, levertijd, garantie en geschillen opgenomen.

Let op: de voorwaarden moeten van toepassing zijn verklaard en aan de andere partij ter beschikking zijn gesteld voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst.

Gevolgen bij uitblijven betaling

Gevolgen van het uitblijven van betaling zijn bijvoorbeeld opschorting van uw eigen verplichtingen als betaling uitblijft en betaling van rente en buitengerechtelijke incassokosten door de debiteur.

Buitengerechtelijke incassokosten

De buitengerechtelijke incassokosten zijn de (redelijke) kosten die de schuldeiser heeft moeten maken om zijn vordering te (laten) incasseren in de fase voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure. Voor vergoeding van deze kosten is niet vereist dat die schade daadwerkelijk is geleden. De incassokosten worden berekend aan de hand van een staffel, maar u kunt in het geval van een handelsovereenkomst hierover ook afwijkende afspraken maken, mits deze redelijk zijn.

Rente

Op grond van de Nederlandse wet is rente verschuldigd als een schadevergoeding voor vertraagde betaling. De hoogte van de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten (wettelijke handelsrente) is hoger dan bij een overeenkomst met een natuurlijk persoon. U mag met uw contractspartner afspraken maken die afwijken van de hoogte van de wettelijke rente. Deze contractuele rente is vaak hoger dan de wettelijke rente.

Bevoegde rechter

In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is ook opgenomen welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is (forumkeuzebeding). Bijvoorbeeld: “Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.”

Voor de berechting van geschillen tot € 25.000,= is de sector kanton van de rechtbank bevoegd en dan geldt de forumkeuze (in beginsel) niet.


Vragen over wat staat er in een opdrachtbevestiging??
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)