3 aandachtspunten bij internationaal contracteren

Ondernemers zoals u, wagen steeds vaker een stap over de grens. Vaak om bewust uit te breiden, soms omdat de kans zich toevallig voordoet. In alle gevallen dient u zich ervan bewust te zijn dat zakendoen in het buitenland en/of met buitenlandse contractspartijen juridisch gezien in vele opzichten afwijkt van het normale zakendoen in Nederland. In dit weblog hebben wij enkele aandachtspunten voor u op een rijtje gezet welke u in acht kunt nemen bij het sluiten van een contract met een buitenlandse partij. Wij hebben daarbij als uitgangspunt genomen dat u als verkoper of koper in Nederland gevestigd bent.

1. Rechtskeuze internationaal contracteren 

Bedenk goed welk recht u van toepassing verklaard op uw overeenkomst met een buitenlandse partij (o.g. forumkeuze). Kiezen voor buitenlands recht is vaak een sprong in het diepe. Keuze voor Nederlands recht geeft doorgaans houvast. Uw vaste adviseurs zijn er doorgaans vaak ook beter in thuis. Verder bestaan op sommige onderwerpen grote verschillen tussen de rechtstelsels (bijvoorbeeld de klachttermijn en de regels ten aanzien van tekortkoming in de nakoming).

Geen keuze is ook een keuze, in de zin dat het in dat geval vaak internationale verdragen (bijvoorbeeld het zgn. Rome I-Verordening) zijn die dwingend bepalen welk recht van toepassing is. Kortom, wees u bewust van de consequenties van uw beslissingen op dit punt en neem die zo mogelijk mee in de onderhandelingen. 

Weens Koopverdrag 

Zodra vaststaat welk recht toepasselijk is op een internationaal contract, moet worden vastgesteld of het Weens Koopverdrag speelt. Dit verdrag is van rechtswege van toepassing als het gaat om:

  • een overeenkomst tussen commerciële partijen
  • omkoop van roerende zaken
  • en deze partijen gevestigd zijn in een land dat bij dit verdrag is aangesloten.

Het verdrag regelt het toepasselijk recht bij koop en de geschillen die daaruit kunnen voortvloeien. Het Weens Koopverdrag kan in een contract of in algemene voorwaarden expliciet worden uitgesloten. Verkopers willen dat vaak niet, kopers wel. Dat komt omdat het Weens Koopverdrag over het algemeen als verkoper-vriendelijk wordt ervaren.

2. Bevoegde rechter bij geschil internationaal contracteren

Wat ook van belang is, is om te bepalen welke rechter bevoegd is over een geschil tussen contractpartijen te beslissen. De ervaring leert dat Nederlandse bedrijven er de voorkeur aan geven om conflicten voor de Nederlandse rechter uit te vechten. Of de contractspartij daar in mee wil gaan is de vraag. Vaak is het geen item in de onderhandelingen. Ook daarvoor geldt dat keuze voor de Nederlandse rechter vaak de voorkeur verdient.

3. Geschil bij internationaal contracteren: naar de civiele rechter of arbitrage

In internationale verhoudingen is het niet ongebruikelijk (maar niet verplicht) om in het contract te opteren voor arbitrage. Een arbitrageprocedure is in tegenstelling tot een civiele procedure niet openbaar. Snelheid wordt ook vaak genoemd als voordeel van arbitrage, hoewel de procedure in de gewone rechtspraak ook voortvarend kan worden afgewikkeld.

Specifieke deskundigheid van de rechter/arbiter speelt met name een rol als de producten/diensten die op basis van de overeenkomst worden geleverd complex zijn, bijvoorbeeld bij ICT-contracten (met specifieke overeengekomen functionaliteiten). Voordeel van een arbitrage kan ook zijn dat partijen kunnen kiezen voor de taal waarin er wordt geprocedeerd. Dat is in de gewone rechtspraak niet mogelijk, hoewel het recent opgerichte Netherlands Commercial Court (onderdeel van de Amsterdamse rechtbank) daar een oplossing voor biedt. De kosten van een arbitrageprocedure zijn grosso modo hoger dan die bij een gewone procedure bij de rechter.

Neem contact op met onze ondernemingsrechtadvocaten

Wij adviseren u – ter voorkoming van onaangename verassingen – om uw contract voor ondertekening daarvan door ons te laten beoordelen. Neemt u daartoe contact op met een van de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Gepubliceerd op: 12 november 2020 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
3 aandachtspunten bij internationaal contracteren
Delen: