Car Driver Deals: Mail aan de gedupeerden

Geachte gedupeerden van CDD,

Stand van zaken en verwachtingen

Als bijlagen bij deze mail treft u het tweede faillissementsverslag en het daarbij horende tussentijdse financieel verslag aan. Ook vraag ik u na het lezen van deze mail de volgende korte vragenlijst in te vullen: https://forms.gle/SCnAQxG9KKpcy8SG9  Dit is belangrijk om de juiste gegevens bij elkaar te verzamelen.

Kort samengevat hebben de curatoren de zaak nog in onderzoek. Telefonisch gaven de curatoren aan, dat er diverse geldstromen tussen de vele vennootschappen zijn aangetroffen en dat de bestuurders niet hebben kunnen of willen zeggen waar de vooruitbetalingen zijn gebleven. Het onderzoek zal nog minstens een jaar duren. Het televisieprogramma Opgelicht! heeft op 23 november 2021 een deel van de uitzending besteed aan CDD. Als u het heeft gemist, kunt u hier terugkijken: https://opgelicht.avrotros.nl/uitzending/gemist/item/opgelicht-23-november-2021/

Omdat de curatoren voorgaan op de schuldeisers kunnen wij de bestuurders achter CDD op dit moment niet aanspreken. Dat zou wel kunnen na faillissement maar het is uiterst twijfelachtig of de bestuurders (dan nog) enig verhaal zullen bieden. De beste kans op het verhalen van (een deel van) de door u geleden schade is als er een groot deel van het vooruitbetaalde geld zou worden teruggevonden. De vrees is dat de bestuurders dat geld hebben omgezet in cryptomunten en/of in het buitenland hebben ondergebracht.

De zaak coördinator van de FIOD in Limburg heeft in november 2021 contact opgenomen met ons kantoor. Hij gaf aan van mening te zijn, dat er inzake CDD sprake is van grootschalige faillissementsfraude en oplichting. Ik deel, zoals u waarschijnlijk al weet, die mening en heb met hem besproken hoe nu verder. Daar is uit gekomen, dat ons kantoor namens de gedupeerden die daar prijs op stellen aangifte van oplichting zal indienen. De verwachting is (onder andere gezien het faillissementsverslag) dat ook de curatoren aangifte zullen gaan doen. Die aangifte komt automatisch bij de FIOD terecht. Vervolgens zal er overleg plaats vinden met het Openbaar Ministerie, die al dan niet een onderzoek zal gelasten. U weet waarschijnlijk ook al, dat het Openbaar Ministerie daar tot nu toe geen aanleiding voor ziet. De hoop en verwachting is, dat het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het overleg met FIOD, aangifte door de curatoren en aangiften namens de gedupeerden (en alle publiciteit rondom de zaak) dat standpunt los zal laten en alsnog onderzoek gaat doen.

Nieuwe actie 1: strafrechtelijke aangifte

Met de FIOD is afgesproken dat wij voor elke benadeelde die daar prijs op stelt, aangifte zullen doen bij het parket Limburg, met het verzoek de zaak over te dragen aan het Landelijk Parket, waar de FIOD onder valt. Als het OM zou besluiten om de zaak in onderzoek te nemen, is daarna de vraag of er vervolging wordt ingesteld. Pas na het doen van onderzoek kan de Officier van Justitie (van het Openbaar Ministerie) daar een beslissing over nemen. Dit maakt dat een prognose in strafzaken nooit kan worden gegeven. Wat wel duidelijk is, is dat als de benadeelden géén aangifte doen, er ook geen onderzoek naar hun klachten zal plaatsvinden. Dat maakt het doen van aangifte belangrijk.

Wat betekent dit voor u? De rechtsbijstandsverzekeraars zien ook in dat hun verzekerden er belang bij hebben dat er aangifte namens hen wordt ingediend. Zij hebben zich bereid verklaard om die kosten voor hun rekening te nemen. Dat geldt voor alle verzekerde gedupeerden. Niet verzekerden die ook aangifte door ons kantoor willen laten doen, kunnen zich daarvoor aanmelden tegen betaling van een bedrag van € 50,= exclusief BTW, dat is € 60,50 inclusief BTW. Als u verzekerd bent bij ARAG, ACHMEA, DAS of Klaverblad, declareren wij uw verzekeraar rechtstreeks. Als u ergens anders verzekerd bent, moet u zich tot uw eigen verzekeraar wenden. Als u niet verzekerd bent en ons toch de aangifte wilt laten indienen, ontvangt u daarvoor in 2022 een factuur van € 60,50.

Het staat u vrij om zelf aangifte in te dienen. Dat is kosteloos, meer informatie daarover vindt u hier: https://www.slachtofferhulp.nl/strafproces/aangifte-tot-straf/#aangifte-doen. Wij raden u aan om in elk geval aangifte te doen of te laten doen. U kunt zich dan, als er wordt vervolgd, in het strafproces voegen als slachtoffer benadeelde partij en aanspraak maken op vergoeding van de door u als gevolg van het misdrijf geleden schade.

Als u wilt dat wij namens u aangifte doen van oplichting kunt u dat aangeven door op het vragenformulier het vakje met ‘Ja, ik wil dat Delissen Martens namens mij aangifte doet van oplichting’ aan te kruisen.

Op deze opdracht zijn de u reeds bekende algemene voorwaarden van ons kantoor van toepassing. De voorwaarden worden als bijlage bij deze mail toegestuurd. U kunt de voorwaarden ook hier inzien en opslaan.

Nieuwe actie 2: tussenpersoon

Voor degenen die een persoonlijke lening hebben afgesloten, is van belang dat wij voldoende kans op succes zien om de tussenpersoon aansprakelijk te stellen wegens schending van de zorgplicht. De verzekeringsmaatschappijen ARAG, ACHMEA, DAS en Klaverblad delen onze mening en zijn bereid om ook de kosten van de procedure voor hun verzekerden te betalen. Niet verzekerden die aan de procedure mee willen doen, kunnen zich aansluiten voor een bedrag van € 100,= exclusief BTW, € 121,= inclusief BTW. Voor dat bedrag wordt de tussenpersoon aansprakelijk gesteld en als de tussenpersoon ontkent dat hij aansprakelijk is, wordt een procedure tegen de tussenpersoon gevoerd waarin een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de tussenpersoon de zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade. Bij winst van die procedure zal de hoogte van de schade daarna in een afzonderlijke procedure per gedupeerde worden vastgesteld. De kosten van die tweede procedure zijn voor rekening van de tussenpersoon. In dat geval is dan immers al vast gesteld, dat de tussenpersoon aansprakelijk is.

Als u verzekerd bent bij ARAG, ACHMEA, DAS of Klaverblad en u mee wilt doen aan deze procedure, dan declareren wij uw verzekeraar rechtstreeks. Als u elders verzekerd bent, moet u zich tot uw eigen verzekeraar wenden. Als u niet verzekerd bent, ontvangt u in 2022 een factuur van ons kantoor. Ten overvloede maar voor de zekerheid: het heeft geen zin om u aan te melden voor deze procedure als u geen persoonlijke lening hebt afgesloten via de tussenpersoon van CDD. Verder is het niet zeker dat de procedure gewonnen zal worden. Zoals altijd in een procedure bestaat het risico dat de vordering wordt afgewezen of oninbaar blijkt te zijn.

Als u mee wilt doen aan de procedure tegen de tussenpersoon kunt u dat aangeven door op het bijgevoegde vragenformulier het vakje met ‘Ja, ik doe mee aan de procedure tegen de tussenpersoon’ aan te kruizen.  

Ook op deze opdracht zijn de u reeds bekende algemene voorwaarden van ons kantoor van toepassing. U kunt de voorwaarden hier inzien en opslaan.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze mail, stuurt u die dan naar cdd@delissenmartens.nl Wij zullen de vragen bundelen en beantwoorden in een latere mailing. Tot slot wens ik u een voorspoedig 2022 toe.

Met vriendelijke groet,

Olivier van Hardenbroek
Advocaat

Klik hier om het Tweede Faillissementsverslag in te zien.

Klik hier om het Financiële Verslag in te zien. 

Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Gedupeerden Car Driver Deals | Delissen Martens
Delen: