Stemverhoudingen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Er bestaan verschillende vormen van meerderheid van stemmen tijdens een aandeelhoudersvergadering. De meest simpele vorm van meerderheid is de gewone meerderheid van stemmen. In de meeste statuten staat een algemene bepaling, waarin is bepaald dat besluiten met een gewone meerderheid dienen te worden genomen.

In de statuten van de vennootschap en (indien aanwezig) in de aandeelhoudersovereenkomst zijn dikwijls ook bijzondere besluiten opgenomen, waarvoor een afwijkende stemverhouding geldt. Dit wordt een gekwalificeerde meerderheid genoemd.

Gewone meerderheid

In de wet, de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst van een rechtspersoon kan worden bepaald dat in sommige gevallen een gewone of absolute meerderheid nodig is om een besluit te nemen. Deze gewone ook wel absolute meerderheid komt er op neer dat er meer voorstemmen zijn dan tegenstemmen.

Let op: indien er een bepaling is opgenomen die vereist dat een vastgesteld deel van de stemgerechtigden aanwezig moet zijn bij de AVA om een besluit met een gewone meerderheid te kunnen nemen, tellen soms ook de afwezige stemmen mee (als stem vóór).

Gekwalificeerde meerderheid

Een gekwalificeerde meerderheid is een meerderheid die in een stemprocedure pas doorslaggevend is wanneer ze voldoet aan aanvullende voorwaarden. Meestal geldt een gekwalificeerde meerderheid slechts voor een, vooraf vastgestelde, vaste set besluiten. Om deze besluiten aan te nemen is dan niet de standaard meerderheid van de helft plus één van de stemmen nodig, maar bijvoorbeeld twee derde van de stemmen. De regels omtrent de gekwalificeerde meerderheid worden in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd.

Unaniem besluit

Naast een gekwalificeerde meerderheid, is het ook mogelijk dat bepaalde besluiten binnen de AVA unaniem moeten worden genomen.

Quorum

De term ‘quorum’ komt vaak voorbij als je op zoek bent naar de stemverhoudingen op de AVA. Quorum betekent niets anders dan i) vereist aantal stemgerechtigden en/of ii) vereist aantal stemmen. Het quorum bepaalt dus hoeveel aandeelhouders, of welk percentage van de aandeelhouders aanwezig moet(en) zijn om geldige besluiten te kunnen nemen en met welke meerderheid zij moeten stemmen voor een bepaald besluit.

Meer lezen over de aandeelhoudersvergadering?

De aandeelhoudersvergadering

Checklist uitschrijven AVA

Gepubliceerd op: 7 augustus 2020 in Ondernemingsrecht, Aandeelhoudersvergadering
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
Stemverhoudingen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
Delen: