Op grond van de statuten is het bestuur van de onderneming verplicht om ten minste eenmaal per jaar verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders (en/of andere stemgerechtigden). De aandeelhoudersvergadering geeft globaal richting aan het beleid van de vennootschap, terwijl het bestuur van een vennootschap belast is met de dagelijkse gang van zaken. De bevoegdheden van aandeelhouder(s) liggen voornamelijk op het gebied de inrichting en de structuur van de B.V. of N.V. De belangrijkste besluiten die de aandeelhoudersvergadering dient te nemen betreffen het uitgeven van aandelen, het vaststellen van de jaarrekening, het verminderen van het aandelenkapitaal, wijzigen van de statuten, fusie of splitsing, liquidatie van de vennootschap  en benoeming en ontslag van een bestuurder (tenzij er sprake is van een structuurvennootschap, dan speelt de Raad van Commissarissen op deze punten een grote rol).

Aandeelhoudersovereenkomsten

De aandeelhoudersvergadering kan het bestuur geen bindende specifieke instructies geven over hoe het zijn taak dient uit te oefenen. Wel kan in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst zijn vastgelegd dat het bestuur een bepaald besluit ter goedkeuring moet voorleggen aan de aandeelhouders.

Frequentie aandeelhoudersvergadering

De wet schrijft voor dat er minimaal één keer per jaar een algemene vergadering moet plaatsvinden, in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (in verband met het vaststellen van de jaarrekening). Alle aandeelhouders moeten per brief worden opgeroepen voor die aandeelhoudersvergadering. In de zogenoemde oproepingsbrief moet de agenda voor de aandeelhoudersvergadering worden vermeld. De oproepingsbrief moet in beginsel vijftien dagen voor de dag van de aandeelhoudersvergadering worden verzonden. Bij de B.V. is de oproeping van de algemene vergadering een verantwoordelijkheid voor het bestuur of de Raad van Commissarissen, tenzij daarover in de statuten anders is bepaald. Bij de N.V. kunnen daarnaast één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen.

Wat kunnen de advocaten van Delissen Martens voor u betekenen?

Wij kunnen u adviseren over de rechten en verplichtingen van aandeelhouders binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij conflicten rondom aandelen of vennootschappen en, indien het uiteindelijk tot een procedure komt, optreden als uw advocaat in een procedure.

Meer lezen over de aandeelhoudersvergadering?

Checklist uitschrijven AVA

Stemverhoudingen op de AVAVragen over aandeelhoudersvergadering?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)